פסילת מומחה בבית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה מינה את המומחית, פסיכולוגית במקצועה ובהכשרתה, שטיפלה בבנות הזוג, ליתן גם חוות דעת מקצועית עם המלצות, כאשר צד אחד התנגד לכך וביקש למנות מומחה אחר ומשעמדתו לא התקבלה – הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בסוגיית מינוי מומחה.

לכאורה, קיימת סתירה בין תפקידה של מומחית, כמגשרת ומתאמת, לבין מינויה על ידי בית המשפט כדי לתת חוות דעת והמלצות לעניין קטינים.

לאור האפשרות של סתירה בין תפקידה של המומחית, שאמורה לתפקד בשני כובעים, מקבל בית המשפט המחוזי את בקשת רשות הערעור וקובע שיש למנות מומחה אחר במקומה לצורך מתן חוות דעת מקצועית בענייני משמורת והסדרי מפגש שבין האמהות לבין הקטינים.

פסק דין של כב’ השופט חננאל שרעבי מבית המשפט המחוזי בחיפה ברמ”ש 26822-04-17 פלונית נ’ אלמונית, עוסק בזהות של מומחה שמוטלת עליו המשימה לעסוק בעניינים רגישים ביותר ומיוחדים הנובעים מדיני המשפחה.

הרקע למחלוקת נובע מהיות המשפחה משפחה מיוחדת

המבקשת והמשיבה היו בנות זוג, אשר הכירו בשנת 2009, ונישאו זו לזו בחודש נובמבר 2010 בטקס/מסיבת נישואין אזרחיים. בשנת 2011 תוך כדי החיים הזוגיים, הרתה המבקשת לאחר קבלת תרומת זרע מתורם אנונימי באמצעות בנק הזרע. מנגד ולמרבה הצער למשיבה הייתה בעיה גניקולוגית, שהובילה לכריתת רחמה.

ביום 23/5/12, נולד קטין א’ ובחודש יולי 2015 הרתה המבקשת פעם נוספת ובסמוך, הגישו המבקשת והמשיבה בקשה משותפת לאימוצו של קטין א’ על ידי המשיבה.

תוך כדי הליך האימוץ, וטרם לידתו של קטין ב’, נוצר מתח בין המבקשת למשיבה. על מנת להתגבר על המחלוקות הן החלו בחודש ינואר 2016 בטיפול משפחתי אצל המומחית שמונתה על ידי בית המשפט, ובמקביל החלו הליך גישור.

מגוריהן של בנות הזוג לשעבר הופרדו בראשית חודש פברואר 2016 ומספר חודשים לאחר מכן ניתן צו אימוץ בנוגע לקטין א’.

קטין ב’ נולד ביום 11/4/16 לאחר הפירוד ובעניינו קיימת מחלוקת כמו גם מחלוקת בנוגע לקטין א’.

מינויה של המומחית נעשה לראשונה על מנת שתעסוק בהדרכת הורים לשתי האמהות.

ביום 1/1/17, הפנתה השופטת קמא את הצדדים למומחית להדרכת הורים, וזאת על פי הסכמתן והמלצות תסקיר מיום 21/12/16.  אותה החלטה הציעה השופטת קמא לצדדים להרחיב את סמכותה של המומחית, ולקבל את חוות דעת כמומחית מטעם בית המשפט, הן בנושא המפגשים והן בנושא משמורת הקטינים.

המחלוקת בנוגע למומחית

ביום 12/1/17, הודיעו הצדדים במשותף בכתב לבית המשפט קמא, כי הן מסכימות למינויה של המומחית, הן לשם עריכת הדרכה הורית לשתי האימהות והן כמומחית לשם מתן חוות דעתה לגבי המפגשים ולגבי המשמורת של קטין א’.

ביום 8/3/17, התקיים דיון במעמד הצדדים לרבות המומחית ובישיבה זו נדונה השאלה אם להרחיב את מינויה של המומחית, כמומחית מטעם בית המשפט.

ב”כ המבקשת ציין באותה ישיבה כי קיים בנדון ניגוד עניינים של המומחית, והגם שלא התנגד להמשך ההדרכה ההורית על ידה, סבר שיש למנות מומחה אחר שיחווה דעתו בסוגיות דלעיל. בהמשך הדיון, שוב ציין ב”כ המבקשת כי היות והמומחית תפקדה כמטפלת ומגשרת בין הצדדים יש לעשות הפרדה ולמנות מומחה אחר.

בהמשך, ציין ב”כ המבקשת כי: אני שומע את דברי בית המשפט ומסכים להצעה לפיה מינוי המומחית…יעמוד בתוקפו על מנת שתחווה דעתה ביחס לשני הקטינים ולאחר שתוגש חוות הדעת תעמוד לנו הזכות לבקש מינוי מומחה נוסף.

לאחר הודעה זו של ב”כ המבקשת, הגיעה לדיון עו”ד XXX, האפוטרופוס לדין של הקטינים, שסברה כי יכול להיות ניגוד עניינים של המומחית, שכן היא מתפקדת גם כמתאמת הורית וגם כמומחית. גם בהמשך ישיבת יום 8/3/17 הביעה עו”ד XXX את חששה שייווצר מצב של ניגוד עניינים בין תפקידיה השונים של המומחית במערכת היחסים עם בנות הזוג.

החלטת בית משפט קמא

ההחלטה הורתה על מינוי ד”ר יואלס כמומחית מטעם בית המשפט על מנת שתחווה דעתה הן באשר לקיום המפגשים בין כל אחת מהאמהות לבין הקטינים והן לגבי סוגיית משמורת קטין א’. במסגרת חוות דעתה, התבקשה ד”ר יואלס לבחון כמובן גם את סוגיית האחאות וההשפעה שתהיה על כל אחד מן הקטינים, באשר להפרדה ביניהם ביחס לאלמונית, בשים לב לנסיבות לידתם והמסגרת המשפחתית שמלווה אותם מאז – הכל כמובן על פי שיקול דעתה המקצועי ולטובת הקטינים.

כמו כן, התבקשה ד”ר יואלס ליתן המלצותיה באשר לאופן ומועדי המפגשים בין האמהות לבין הקטינים, הרחבתם, צמצומם וכמובן ביחס לקטין ב’, קיומם אם לאו. בנוסף, ובהתאם להסכמת האמהות, וגם באשר לצורך ליתן טיפול רגשי לקטינים או מי מהם.

בקשת רשות הערעור דהיינו טענות המבקשת באשר למינוי המומחה

המומחית טיפלה בעבר בצדדים, וקיים ניגוד עניינים מובהק בכך שתיתן חוות דעת משפטית בעניינם. כך נטען גם על ידי ב”כ המבקשת וגם על ידי האפוטרופוס לדין של הקטינים במהלך הדיון.

כמו כן, טענה המבקשת כי הליך הטיפול הזוגי אצל המומחית לא התנהל בשקיפות מלאה, התקיימו פגישות שלא בנוכחותה, והוסתר ממנה מידע משמעותי בנוגע לכוונותיה של המשיבה על אודות קטין ב’, אותן תביא לידי ביטוי רק לאחר מתן צו אימוץ לקטין א’.

בית המשפט דחה את הבקשה לשנות את החלטתו וגם בקשה לעיון חוזר נדחתה מחמת העובדה שהייתה הסכמה למינוי המומחית.

החלטת ערכאת הערעור

דין הערעור להתקבל, ומן הראוי היה להחליף את המומחה במומחה אחר, במסגרת הבקשה לעיון חוזר שהוגשה. בית המשפט המחוזי אם כן, אינו רואה עין בעין עם בית המשפט לענייני משפחה את סוגיית מינוי והחלפת המומחה.

הטעם העיקרי לדעת בית המשפט, מכוחו יש מקום למנות מומחה אחר תחת המומחית שמונתה, נעוץ בעובדה שהמומחית שימשה כמטפלת זוגית לבנות הזוג דנן, הייתה מעורבת בהשגת הסכמות ביניהן עובר לאימוץ קטין א’ ו/או לאחריו.

לכן מינויה כמומחית, כשאחד הצדדים מתנגד לכך וטוען לאפשרות של ניגוד עניינים, עלול ליצור קושי משמעותי בהמשך ההליך.

לדבריו של בית המשפט, הטעם היחיד שגרם לו להגיע למסקנה כי מן הראוי להחליף את המומחה במקרה הנדון, נובע מהיותה מעורבת בעניינן של בנות הזוג מתחילת הסכסוך ביניהן, עובר לגישור ביניהן, לטיפול הזוגי וההדרכה ההורית שנתנה להם.

סביר כי במסגרת טיפול זה נחשפה המומחית לבעיות כאלו ואחרות של מי מבנות הזוג, וסביר גם כי נתנה להן עצה או חוותה את דעתה בעניין זה או אחר, במערכת היחסים ביניהן. כפועל יוצא מכך מדובר במקרה בו אוחז המומחה בשני כובעים, דבר שאינו נכון להליך המשפטי.

לכן, בצדק טוענת המבקשת כי חלה בעניין זה הוראת תקנה 126 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד – 1984, הקובעת כי:

מומחה שייעץ עצה או חווה דעתו לאדם בעניין שבתחום מומחיותו, לא יוזמן מטעם בית המשפט כמומחה באותו עניין, כשאותו אדם צד בו”.

על מנת להמחיש את הקושי שיכול להיות בעניין, מפנה בית המשפט לדברי המבקשת בבקשתה,  כי לא מן הנמנע שתרצה לחקור את המומחית בבית המשפט בתיק זה “בכובעה” כמטפלת זוגית לבנות הזוג, והדבר בעייתי.

לכן, לא ניתן לראות בהסכמת המבקשת למינוי המומחית בישיבת יום 8.3.17 כהסכמה מלכתחילה, “נקייה וחלקה”. בכל אופן החזרה מהסכמה, נעשתה מיד לאחר החלטת יום 8.3.17, בטרם בוצעה פעולה כלשהיא ע”י המומחית לאחר החלטת המינוי האמורה וראוי היה להיעתר לה.

בל נשכח כי עסקינן במקרה מאד רגיש, ולא שגרתי. אפילו המומחית ציינה כי השאלה נשוא התיק קמא מורכבת. לכן ראוי ורצוי כי המומחה שיבחן את שאלת הקשר בין הקטינים לאימהות, יהיה מומחה נייטרלי (שלא היה מעורב בטיפול זוגי ביניהן בעבר), אשר אמון מלכתחילה על שני הצדדים, או לפחות שלא יהיה לאחד הצדדים טענות כלפיו, הנובעות מטיפול זוגי או אחר שקיבל ממנו,  הוא או בן זוגו בעבר (אלא אם כן מסכימים שני הצדדים למינוי כאמור ללא כל סייג).

יש לבחון את המקרה דנן בזהירות, ולהתייחס אליו ברגישות רבה בכל הקשור לזהות המומחה הממונה מטעם בית המשפט.

הרגישות בנוגע למומחה

לא בכדי נאמר לא אחת בפסיקה כי על בתי המשפט להיות מודעים לחששות ולרגישות הרבה שמעורר אצל בעלי הדין מינוי מומחה מטעם בית המשפט, במיוחד בסוגיות רגישות. במקרה כזה יש לשאוף מלכתחילה כי זהות המומחה שממנה בית המשפט תהא מקובלת ככל שניתן על הצדדים, בכדי למנוע מחלוקות בעתיד ולתרום לתחושה הטובה של בעלי הדין.

לפחות יש לשאוף, לא למנות מומחה מטעם בית המשפט בסוגיה כה רגישה כשידוע מראש שיש הסתייגות של מי מבעלי הדין, שאינה חסרת בסיס, מזהותו של המומחה המוצע.

לאור האמור לעיל, מתקבל הערעור וימונה מומחה אחר מטעם בית המשפט לצורך מתן חוות דעת מקצועית מבלי להטיל דופי בתפקודה של המומחית הקיימת.

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

דילוג לתוכן