פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין

מה מותר ומה אסור במסגרת הליך הגירושין בכל הנוגע לפרטיות הצדדים המתדיינים?

האם יכול אדם לספר לקרובי משפחתו פרטים מהליך הגירושין למרות שמדובר בפרטים בעלי אופי אישי או שמא הוא חשוף לתביעות?

בית המשפט קבע לא אחת, כי המדיניות השיפוטית הראויה היא כי אדם לא יהיה חשוף לתביעה בגין פגיעה בפרטיות רק משום ששיתף את קרוביו בפרטים מחיי הזוגיות, גם ובפרט אם מצוי הוא בסכסוך גירושים עם בן או בת זוגו.

משמע, אם אדם חושף בפני קרובי משפחתו מידע שנודע במסגרת הליך הגירושין הסיכויים גבוהים שיהיה מוגן, שכן ברור שכל אחד צריך לפרוק את מר ליבו בפני הקרובים לו ומטבע הדברים הליך גירושין הוא קשה עד מאד, והוא מצריך שיתוף בקשיים שאותם אדם חווה במסגרת הגירושים.

יש סייגים גם לזכות לשתף קרובי משפחה

הסייג לכך הוא בתשובה לשאלה האם בדברים שפורסמו היה כדי להשפיל או לפגוע בבן הזוג או בת הזוג, שכן מטבע הדברים הליכי גירושים נוגעים בדברים אישיים ופרטיים ביותר, וכך גם המידע הקשור בגירושין.

לשם כך, יש לבחון בכל מקרה מה פורסם, מי נחשף לפרסום, וכן לבחון את רמת הציפייה שהייתה לצד האחר כי הדברים לא יחשפו.

כך למשל העובדה שאישה משתפת את ילדיה הבוגרים בפרטי הגירושין מבן זוגה (שאינו אביהם של הילדים), יכולה להיחשב כשיתוף סביר, ובמיוחד כאשר עסקינן בילדים בוגרים שהיו מעורבים בחיי בני הזוג גם בזמן הנישואים, ובפרט כאשר המידע שהובא לידיעתם עוסק בענייני הרכוש של בני הזוג.

כך קבע בית משפט במקרה אחד כי אישה אשר חשפה את פרטי הסכם הגירושין ושוחחה על ההליך ועל הסכם הממון שנכרת אגב גירושים, עם ילדיה הבוגרים, לא פגעה בפרטיות של בן זוגה.

עצם העובדה שהאישה שיתפה את ילדיה הבוגרים בפרטים מהליך הגירושין שלה ושל בעלה בנפרד, ואף הציגה לפניהם את הסכם הגירושין ופרוטוקול הדיון ואפשרה להם לעשות בהם שימוש, אין משום פגיעה בפרטיות התובע, ודאי שאין בכך פגיעה, המזכה אותו בפיצויים.

שמירה על פרטיות וחשיבותה בחוק

השמירה על פרטיותו של אדם הינה זכות חשובה, שקבלה מעמד של זכות יסוד, בהתאם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (סעיף 7) ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981.

הפגיעה בפרטיותו של אדם מהווה משום פגיעה בכבודו ונראה שאין צורך להרחיב בדבר החשיבות של זכותו של כל אדם, כי פרטיותו תישמר. אין מחלוקת שעניינים שבין בני זוג, הם עניינים פרטיים לכל אחד מהם.

מטרת חוק הגנת הפרטיות

מעיון בדברי הכנסת עולה כי מטרת החוק הייתה להגן על הפרט מפני התקשורת ומפני הרשות, שלא יוכלו לחדור לענייניו האישיים ולפרסם מידע אודותיו.

מטבע הדברים, עת עוסקים אנו בענייני זוגיות, ברור שאם אדם זר, או אף אחד מבני הזוג, יפרסם ברבים עניינים אישיים שנוגעים לחיי הזוגיות ו/או הגירושין, יהיה בכך משום פגיעה בפרטיותו של הצד שלא הסכים לפרסום או לחשיפת הפרטים האינטימיים.

בהתאם לכך, ניתן לומר כי כאשר אחד מבני הזוג משתף אדם אחר בפרטים אישיים ביחס לחיי הזוגיות שלו, הרי שבכך הוא בהכרח פוגע בפרטיותו של בן או בת זוגו, אך ככל הנראה כוונת החוק לא הייתה למנוע מאנשים לשתף את הקרובים להם בנושאים הנוגעים עמוק בליבם והכואבים להם.

איזון בין חופש הדיבור לבין הגנת הפרטיות

על בית המשפט לאזן בין שתי זכויות – האחת, זכותו של האחד לשמור על פרטיות,  והשניה, זכותו של האחר לשתף אחרים (חברים, בני משפחה, אנשי טיפול וכיו”ב) בפרטים אישיים מחייו שלו, גם אם מדובר בעניינים הקשורים בבן הזוג שלו, ובפרט עת הוא בסכסוך גירושים עמו, שאז אפשר ונזקק הוא לתמיכה, בין אם מדובר בתמיכה מקצועית מפסיכולוג, פסיכיאטר וכו’ או בתמיכה אישית וחברית מבן משפחה קרוב או חברים קרובים.

העובדה שאישה משתפת קרובי משפחה בוגרים יכולה להיחשב כשיתוף סביר, ואין זה נחשב חריג בין בני זוג, שמי מהם נוטה לערב בני משפחה קרובים כגון הורים, אחים, ואף חברים קרובים, בפרטים מהליך הגירושין.

לא גוזרים גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה

אם נאמר שכל שיתוף של אדם, בנושאים אישיים, זוגיים או כלכליים, מחיי הזוגיות, מהווה פגיעה אסורה בפרטיות, יווצר מצב של גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה.

הצורך האנושי לשתף אחרים, גם בעניינים אישיים, הוא צורך טבעי ומוכר, וכיום בעידן המודרני כשהכל ממילא חשוף הרי שאין מנוס מלהיות מודע לכך ולהתנהג בהתאם.

התנהגות האדם הסביר

בית המשפט בוחן מהי ההתנהגות של האדם הסביר ובמרבית פסקי הדין ברור ששיתוף של מספר אנשים בודד, בהליך הגירושין, כאשר מדובר באנשים קרובים ,הוא סביר בהחלט ואינו מהווה פגיעה בפרטיות שתצדיק מתן פיצוי כספי.

המדיניות השיפוטית הראויה הינה כי אדם לא יהיה חשוף לתביעה רק משום ששיתף את קרוביו בפרטים מחיי הזוגיות, גם ובפרט אם מצוי הוא בסכסוך גירושין עם בן או בת הזוג, אלא אם בדברים שפורסמו היה כדי להשפיל או לפגוע באחר, או שמדובר בפרטים אישיים במיוחד. לשם כך, יש לבחון בכל מקרה מה פורסם, למי ולמה וכן לבחון את רמת הציפייה שהייתה לצד האחר כי הדברים לא יחשפו.

שימוש במסמכים ומידע בהליך משפטי אחר

נשאלת השאלה אם צירוף המסמכים מהליך הגירושין להליך משפטי אחר יהווה או לא יהווה פגיעה בפרטיות.

התשובה לכך ככל הנראה הינה שלילית. כאשר נעשה שימוש במסמכים אישיים ובעלי אופי פרטי, במסגרת הליך משפטי – יש הגנה מוחלטת ולא הגנה יחסית על מי שעשה שימוש במסמכים אלו.

האמור לעיל נובע מחוק הגנת הפרטיות המפנה לחוק לשון הרע, ומעניק חסינות מוחלטת למי שעשה שימוש במסמכים שאופיים אישי לצורך הליך משפטי.

עסקינן כאמור בפגיעה בפרטיות במהלך הליך משפטי, ולפיכך זו חוסה תחת ההגנה החלה לפי הוראת סעיף 18(1) לחוק הגנת הפרטיות, המפנה בין היתר להוראת סעיף 13(5) לחוק לשון הרע.

כידוע ההגנה בהתאם להוראת סעיף זה, היא ההגנה של פרסום במסגרת הליך משפטי, פורשה בפסיקת בתי המשפט כהגנה מוחלטת. ראה, רע”א 1104/07  חיר נ’ גיל, די בכך כדי לדחות את טענות התובעת בעניין הפגיעה בפרטיות.

סעיף 18(א) לחוק הגנת הפרטיות קובע כי בהליך אזרחי תהיה זו הגנה טובה אם “הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום שהוא מוגן לפי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה-1965”. בענייננו הפרסום נעשה בידי בעל דין בהליך משפטי. הפרסום מוגן אפוא לפי סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע, הגנה שהיא מוחלטת.

כיוון שכך, השימוש במסמכים מהליכי הגירושין בהליך משפטי אחר, מוגן מפני תביעה לפי חוק הגנת הפרטיות, ע”א (מח’-ת”א) 43991-03-14‏ ‏האפרתי נ’ ז’קונט.

איזון בין שתי הזכויות ששתיהן זכויות חשובות

במישור זה של הגנה על זכות הפרטיות כזכות יסוד אכן, “אין לאמר כי לזכות לפרטיות מעמד בכורה בכל מקרה, אלא יישומו של חוק הגנת הפרטיות כרוך באיזון בין שני אינטרסים מנוגדים (זכותו של אדם לפרטיות וזכותו של הציבור להשיג מידע למטרה זו או אחרת)… שאם לא נגיע לנוסחת איזון בין שני הערכים כי אז נקעקע את יסוד קיומה  של מערכת השיפוט.”  רע”א 1917/92 סקולר נ’ ג’רבי, פ”ד מז(5) 773. (ראה: ע”פ 364/73 זיידמן נ’ מדינת ישראל, פ”ד כח (2) 620.

הזכות לפרטיות אינה זכות מוחלטת והיקפה נגזר ממידת הרלוונטיות של המסמכים שגילוים נתבקש לבירור המחלוקת” (אורי גורן, סוגיות סדר דין אזרחי [מהד’ 12 2015], עמ’ 268.

מן האמור לעיל ולסיכום: אין וודאות מוחלטת בתוצאת הליך משפטי בשל פגיעה בפרטיות, ואין ספק שגם בהליך גירושין צריך לשמור על כבודו של הצד האחר, ואין גם ספק שכל אדם רשאי וזכאי לפרוק מליבו, ולהתייעץ עם אחרים. על כן כל מקרה לגופו.

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

כתובת המשרד: ויצמן 2, תל אביב

יצירת קשר: 03-6969916

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן