מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
03-6969916
תובל 40, רמת גן
עורך דין גירושין אלינור ליבוביץ

מעוניינים להתגרש וזקוקים לעזרה?

מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

  התנגדות לצוואה

  עילות התנגדות לצוואה הינן רשימה סגורה

  האם אפשר לבטל צוואה משום הטענה כי אין היא משקפת את רצון המנוח?

  על פי הפסיקה אין בחוק הירושה סעיף ספציפי המאפשר ביטולה של צוואה משום שאיננה משקפת את רצון המנוח.

  בחוק הירושה רשימה סגורה של עילת התנגדות שיש שיביאו לביטול צוואה או הכרזה על פסלות צוואה.

  בחוק הירושה רשימה סגורה של עילות פסילה.

  חוק הירושה מונה רשימה של עילות פסלות צוואה, אשר מהוות ברשימה סגורה, אשר בעטיין הצוואה פסולה. ההנחה העומדת בבסיס  חלק מעילות הפסילה של צוואה המפורטות בחוק  היא, כי בהתקיימן הצוואה איננה משקפת נאמנה את רצונו של המנוח. יחד עם זאת, אין מדובר בעילת פסלות עצמאית.

  לפי פסק דין שניתן על ידי כב' השופט אלון גביזון בת"ע (בש) 25990-08-15 ב"כ המתנגדת, מבקש שלא להפנות לסעיפי חוק  ספציפיים אשר מאפשרים ביטולה של צוואה (למעט טענת המעורבות בעריכת הצוואה), תוך שהוא מבקש ליצור למעשה, עילת ביטול נוספת וכללית ומעין " סעיף סל ".

  בית המשפט אינו מקבל גישה זו שכן לדידו חוק הירושה, על סעיפיו הרבים, יוצר רשימה סגורה של עילות לפסילת צוואה, אשר רק בהתקיים  מי מהן, ניתן יהא לפסול את הצוואה, תוך שהחוק קובע למעשה חזקה כי צוואה שאין בה פגם צורני , משקפת נאמנה את רצון המצווה .

  אכן קיימת אפשרות לסתור חזקה זו, אולם הדבר צריך להיעשות במסגרת העילות המפורטות בחוק, ולא באמצעות "עילת סל- רצון המנוח".

  הטענה כי בית המשפט מכיר את המנוח מהליכים אחרים שניהל בפניו לא סייעה למתנגדת.

  בסיכומיהם תולים באי כוח הצדדים תקווה גדולה, כי נוכח ההיכרות של בית המשפט הספציפי הזה עם המנוח בהליכים המשפטיים שהתקיימו טרם פטירתו, יסייע הדבר לביהמ"ש בהכרעתו.

  יודגש כי  הכרעתו של ביהמ"ש,מתבססת על עילות רלוונטיות שיכולות להיבחן, בסופו של יום למועד עריכת הצוואה.  על בית המשפט לבחון טענות הצדדים, ובכלל זה חובתו לקיים את רצון המנוח פלוני, נכון למועד עריכת הצוואה.

  מועדים אחרים מלבד אלו הסמוכים ביותר למועד עריכת הצוואה כלל אינם רלוונטיים לנושא ואין אפשרות להתייחס אליהם או למצב המנוח במועדים אלו.

  אין חולק כי נתונים  לפני מועד עריכת הצוואה, כמו נתונים אחרי מועד עריכת הצוואה, יכולים להוות אינדיקציה, במידה כזו או אחרת, אודות רצון המנוח פלוני נכון למועד עריכת הצוואה.

  יחד עם זאת אין לשלול את האפשרות, כי רצון המנוח פלוני במועד עריכת הצוואה, היה שונה מרצונו במועד שקודם לעריכתו ו/או במועד שלאחר עריכתו, וזאת מבלי שהדבר יפגע באמיתות רצונו במועד  עריכת הצוואה. לא כל שכן אין הדבר יכול לפגוע בכשירותו.

  משבית המשפט לא פגש במנוח במועד עריכת הצוואה, הרי שבחינת רצונו במועד עריכת הצוואה, צריכה להיעשות שלא רק על סמך היכרותו הקודמת את המנוח בהליכים הקודמים, אלא בהתבסס  על החוק והפסיקה, ובכלל זה נטלי ההוכחה ומארג הראיות שמובא בפני בית משפט לענייני משפחה.

  ככלל, רצון המצווה הוא המכריע לעניין תוקפה של הצוואה, זאת כאשר הצוואה משקפת את רצונו האמיתי.

  כידוע "הלכה פסוקה וקבועה היא כשלפנינו צוואה שעל פניה נתמלאו בה כל הדרישות הצורניות, חזקה שהיא תקפה, ועל הטוען לפסלות הראייה". ראה לעניין זה בספרו של פרופ' שילה "פירוש לחוק הירושה"  עמ' 232.

  עילות פסלות מקובלות

  כשירות המצווה, כלומר האם מצבו אפשר עריכת מסמך משפטי ו/או פעולה משפטית ובין היתר צוואה. יצויין כי גם חסוי יכול לערוך צוואה ועובדה זו אינה מעידה בהכרח על פסלות דין.  כלומר ישנם חסויים שיכולים לערוך צוואה וישנם כאלה שהוכרזו כפסולי דין שאינם כשירים לערוך צוואה.

  בדרך כלל עילה זו של העדר כשירות מיוחסת למי שזקן או חולה מאד.

  מעורבות של מי שנהנה מן הצוואה או בת או בת זוגו מן הצוואה בעריכת הצוואה. עילה זו מיוחסת למי שפעל בצורה נמרצת וגילה מעורבות יתר וגרם בפועל לקיומה של הצוואה. אין די באיתור עורך דין או בהסעת המנוח למקום הימצאו של עורך הדין כדי להוות מעורבות יתר הפוסלת את הצוואה.

  השפעה בלתי הוגנת ויש להביא בחשבון שלא כל השפעה אינה הוגנת ויש השפעה שתיחשב כהוגנת וכתקינה ולא תביא לפסלות הצוואה. לצורך קביעה בדבר קיומה או העדרה של השפעה בלתי הוגנת ישנם מבחנים הבודקים בין היתר את בידוד או העדר בידוד המצווה מיתר האנשים, מידת עצמאותו, מידת תלותו בנהנה וכיוצ"ב

  קיומה של צוואה מאוחרת יותר המשקפת את רצון המנוח.

  ביטול הצוואה באחת מן הדרכים בהן ניתן לבטל צוואה.

  טענה לפיה הצוואה אינה משקפת את רצון המנוח אינה טענה עצמאית העומדת בפני עצמה. כך גם טענה לפיה הצוואה אינה הוגנת כי הינה מנשלת ילדים או נותנת עדיפות לילדים מסויימים על פני אחרים אינה מהווה כשלעצמה צידוק לבטל את הצוואה ולהכריז על פסלות הצוואה. הגינות אינה נבדקת כעילה עצמאית.

  כך או כך אין הטענה שהצוואה אינה משקפת את רצון המצווה יכולה לעמוד בפני עצמה ועליה להסתמך על אחת או יותר מן העילות שיכולות להקים התנגדות לצוואה

  האם אפשר לבטל צוואה משום הטענה כי אין היא משקפת את רצון המנוח?

  על פי הפסיקה אין בחוק הירושה סעיף ספציפי המאפשר ביטולה של צוואה משום שאיננה משקפת את רצון המנוח.

  בחוק הירושה רשימה סגורה של עילת התנגדות שיש שיביאו לביטול צוואה או הכרזה על פסלות צוואה.

  בחוק הירושה רשימה סגורה של עילות פסילה

  חוק הירושה מונה רשימה של עילות פסלות צוואה, אשר מהוות ברשימה סגורה, אשר בעטיין הצוואה פסולה. ההנחה העומדת בבסיס  חלק מעילות הפסילה של צוואה המפורטות בחוק  היא, כי בהתקיימן הצוואה איננה משקפת נאמנה את רצונו של המנוח. יחד עם זאת, אין מדובר בעילת פסלות עצמאית.

  לפי פסק דין שניתן על ידי כב' השופט אלון גביזון בת"ע (בש) 25990-08-15 ב"כ המתנגדת, מבקש שלא להפנות לסעיפי חוק  ספציפיים אשר מאפשרים ביטולה של צוואה (למעט טענת המעורבות בעריכת הצוואה), תוך שהוא מבקש ליצור למעשה, עילת ביטול נוספת וכללית ומעין " סעיף סל ".

  בית המשפט אינו מקבל גישה זו שכן לדידו חוק הירושה, על סעיפיו הרבים, יוצר רשימה סגורה של עילות לפסילת צוואה, אשר רק בהתקיים  מי מהן, ניתן יהא לפסול את הצוואה, תוך שהחוק קובע למעשה חזקה כי צוואה שאין בה פגם צורני , משקפת נאמנה את רצון המצווה  .

  אכן קיימת אפשרות לסתור חזקה זו, אולם הדבר צריך להיעשות במסגרת העילות המפורטות בחוק, ולא באמצעות "עילת סל- רצון המנוח".

  הטענה כי בית המשפט מכיר את המנוח מהליכים אחרים שניהל בפניו לא סייעה למתנגדת

  בסיכומיהם תולים באי כוח הצדדים תקווה גדולה, כי נוכח ההיכרות של בית המשפט הספציפי הזה עם המנוח בהליכים המשפטיים שהתקיימו טרם פטירתו, יסייע הדבר לביהמ"ש בהכרעתו.

  יודגש כי  הכרעתו של ביהמ"ש, מתבססת על עילות רלוונטיות שיכולות להיבחן, בסופו של יום למועד עריכת הצוואה.  על בית המשפט לבחון טענות הצדדים, ובכלל זה חובתו לקיים את רצון המנוח פלוני, נכון למועד עריכת הצוואה.

  מועדים אחרים מלבד אלו הסמוכים ביותר למועד עריכת הצוואה כלל אינם רלוונטיים לנושא ואין אפשרות להתייחס אליהם או למצב המנוח במועדים אלו.

  אין חולק כי נתונים  לפני מועד עריכת הצוואה, כמו נתונים אחרי מועד עריכת הצוואה, יכולים להוות אינדיקציה, במידה כזו או אחרת, אודות רצון המנוח  פלוני נכון למועד עריכת הצוואה.

  יחד עם זאת אין לשלול את האפשרות, כי רצון המנוח פלוני במועד עריכת הצוואה, היה שונה מרצונו במועד שקודם לעריכתו ו/או במועד שלאחר עריכתו, וזאת מבלי שהדבר יפגע באמיתות רצונו במועד  עריכת הצוואה. לא כל שכן אין הדבר יכול לפגוע בכשירותו.

  משבית המשפט לא פגש במנוח במועד עריכת הצוואה, הרי שבחינת רצונו במועד עריכת הצוואה, צריכה להיעשות שלא רק על סמך היכרותו הקודמת את המנוח בהליכים הקודמים, אלא בהתבסס  על החוק והפסיקה, ובכלל זה נטלי ההוכחה ומארג הראיות שמובא בפני בית משפט לענייני משפחה.

  ככלל, רצון המצווה הוא המכריע לעניין תוקפה של הצוואה, זאת כאשר הצוואה משקפת את רצונו האמיתי.

  כידוע "הלכה פסוקה וקבועה היא כשלפנינו צוואה שעל פניה נתמלאו בה כל הדרישות הצורניות, חזקה שהיא תקפה, ועל הטוען לפסלות הראייה". ראה לעניין זה בספרו של פרופ' שילה "פירוש לחוק הירושהעמ' 232.

  עילות פסלות מקובלות

  כשירות המצווה, כלומר האם מצבו אפשר עריכת מסמך משפטי ו/או פעולה משפטית ובין היתר צוואה. יצויין כי גם חסוי יכול לערוך צוואה ועובדה זו אינה מעידה בהכרח על פסלות דין.  כלומר ישנם חסויים שיכולים לערוך צוואה וישנם כאלה שהוכרזו כפסולי דין שאינם כשירים לערוך צוואה.

  בדרך כלל עילה זו של העדר כשירות מיוחסת למי שזקן או חולה מאד.

  מעורבות של מי שנהנה מן הצוואה או בת או בת זוגו מן הצוואה בעריכת הצוואה. עילה זו מיוחסת למי שפעל בצורה נמרצת וגילה מעורבות יתר וגרם בפועל לקיומה של הצוואה. אין די באיתור עורך דין או בהסעת המנוח למקום הימצאו של עורך הדין כדי להוות מעורבות יתר הפוסלת את הצוואה.

  השפעה בלתי הוגנת ויש להביא בחשבון שלא כל השפעה אינה הוגנת ויש השפעה שתיחשב כהוגנת וכתקינה ולא תביא לפסלות הצוואה. לצורך קביעה בדבר קיומה או העדרה של השפעה בלתי הוגנת ישנם מבחנים הבודקים בין היתר את בידוד או העדר בידוד המצווה מיתר האנשים, מידת עצמאותו, מידת תלותו בנהנה וכיוצ"ב

  קיומה של צוואה מאוחרת יותר המשקפת את רצון המנוח.

  ביטול הצוואה באחת מן הדרכים בהן ניתן לבטל צוואה.

  טענה לפיה הצוואה אינה משקפת את רצון המנוח אינה טענה עצמאית העומדת בפני עצמה. כך גם טענה לפיה הצוואה אינה הוגנת כי הינה מנשלת ילדים או נותנת עדיפות לילדים מסויימים על פני אחרים אינה מהווה כשלעצמה צידוק לבטל את הצוואה ולהכריז על פסלות הצוואה. הגינות אינה נבדקת כעילה עצמאית.

  כך או כך אין הטענה שהצוואה אינה משקפת את רצון המצווה יכולה לעמוד בפני עצמה ועליה להסתמך על אחת או יותר מן העילות שיכולות להקים התנגדות לצוואה.

  חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

  לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

  מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

   חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים