מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
050-969-3850
תובל 40, רמת גן
עו"ד אלינור ליבוביץ

מחפשים עורך דין לענייני משפחה?

הגעתם למקום הנכון אלינור ליבוביץ עו"ד גישור, גירושין, דיני משפחה, צוואות וירושות

  מספר עובדות חשובות על חלוקת רכוש ואיזון בין בני זוג אגב גירושין;

  חוק יחסי ממון בין בני זוג חל על כל זוג שנישא לאחר 1.1.74, משמע על מרבית הזוגות כיום. הלכת השיתוף, לעומת זאת, חלה על זוגות שנישאו לפני מועד זה, או על זוגות שהינם ידועים בציבור, כלומר מרבית הזוגות הנשואים כיום חוסים תחת כנפי חוק יחסי ממון בין בני זוג. חוק יחסי ממון חל על כל הזוגות הנשואים גם על כאלה שנישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל.
  על מנת לגרום לכך שהחוק לא יחול על בני זוג הרי שעליהם לערוך הסכם ממון ולאשר אותו בבית משפט, אחרת ברירת המחדל היא הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג.
  על המערכת הרכושית של צדדים נשואים חל חוק יחסי ממון, הקובע בס' 5 כי: עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית ששווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט
  נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;
  גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות;
  נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששווים לא יאוזן ביניהם.
  לצורך ביצוע חלוקת רכוש ויצירת איזונים כספיים בין בני הזוג על בית המשפט או בית הדין למנות רואה חשבון מומחה או אקטואר-תלוי בנסיבות המקרה. רואה חשבון בדרך כלל מעריך שווי חברה או עסק ונכסים שאינם פשוטים, ואקטואר יוצר איזונים בנושא לזכויות פנסיוניות וסוציאליות.
  במסגרת איזון משאבים יש לברר מה שווי כל הנכסים המוחשיים והלא מוחשיים של כל אחד מבני הזוג ולאזן ביניהם כך שכל אחד יקבל את חלקו על פי הדין והפסיקה. הערכות השווי אמורות להתייחס לא רק לנכסי המקרקעין של בני הזוג אלא גם לחסכונות פנסיוניים וסוציאליים כגון: ביטוח מנהלים, פנסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל וכו'.
  כל אחד מבני הזוג זכאי למה שנצבר אצל הצד השני החל מיום הנישואין ועל למועד בו נוצר קרע בין בני הזוג, דהיינו עד ליום הקרע.
  במסגרת הנכסים הבלתי מוחשיים בית המשפט אמור גם לקבל חוות דעת אודות כושר ההשתכרות של כל אחד מבן הזוג, במקרים מיוחדים אך לא על דרך השגרה. כאשר יש פערים בין בני הזוג בהשתכרותם רואה החשבון אמור להתייחס לסוגיית הפער ביכולת ההשתכרות/מוניטין אישי של הצד השני ולקבוע פיצוי שיסייע לבן הזוג החלש כלכלית.
  כושר השתכרות מביא לצורך של הערכת שווי ההון האנושי של כל צד ולחייב את הצד שיש לו עודף משמעותי אותו בתשלום/פיצוי/תגמול בהתאם להערכת המומחה. המקרה בו נוצר הצורך להעריך פערי השתכרות והון אנושי נובע ממצבים בהם אחד מבני הזוג משתכר פי כמה מהצד השני. הערכת נכסי קריירה אינה מתייחסת למצב בו הפער בין בני הזוג לא משמעותי או קטן. צריך שיהיה פער גדול בהשתכרות השוטפת כדי שבית המשפט יורה להעריך את הפערים בין הצדדים ויתייחס לחוות דעת המומחה.
  יש להבחין בין מוניטין אישי לבין שווי חברה המוחזקת על ידי אחד מבני הזוג. אין לכלול מוניטין אישי בתוך שווי חברה ואין לערב ביניהם. כלומר אם אדם הינו בעלים של חברה וכמו כן יש לו השתכרות גבוהה פי כמה מבן/בת זוגו – הרי שיש להעריך גם את שווי החברה לצרכי איזון בין הצדדים וגם להעריך את פערי ההכנסה בין הצדדים. אין אפשרות לקבוע כי שני הנושאים – חד הם.
  לצורך קביעת כושר ההשתכרות צריך להראות פער משמעותי בין בן זוג "ביתי" לבין בן זוג "קרייריסט" וכן יש להבהיר כי כושר השתכרותו של אדם, כמו גם המוניטין שצבר הינם נכסים בני איזון. במילים אחרות, " הנכס העתידי, דוגמת כושר השתכרות או מוניטין, הוא נכס המשפיע, על דרך הכלל, על אופן ביצוע האיזון, להבדיל מהיותו נכס אשר יש לאזן אותו עצמו באופן חשבונאי". כידוע, כאשר בית המשפט נדרש לשאלה האם יש מקום בנסיבות שבאו לפניו לחרוג מחלוקה מחצה על מחצה, שומה עליו לבחון, ראשית דבר, מהו הסך שיוותר בידי כל אחד מהצדדים אחר ביצוע חלוקה שוויונית רגילה.
  לבית המשפט לענייני משפחה יש שיקול דעת רחב לפסוק הפרשי השתכרות, גם מקום שלא מוכחים ויתור או הקרבה משמעותיים של בן זוג אחד לטובת משנהו. על יסוד פסיקה זו נקבע, שלמרות שהאישה אינה "בן זוג ביתי" ביהמ"ש קובע כי היא "הצד החלש" מבחינה כלכלית ומדובר בנסיבות שמצדיקות פסיקת הפרשי השתכרות למרות שלא הוכח ויתור או הקרבה מצדה.
  הפסיקה קובעת כי "במסגרת האיזון מן הראוי לקחת בחשבון שיקולים רחבים יותר, לרבות שיקולי צדק, על מנת להביא את שני הצדדים למצב כלכלי דומה עם פירוק התא המשפחתי, בפרט לאחר שנות נישואין ארוכות ויש לדאוג לכך שיתקיים ביטחון כלכלי גם לבן הזוג שלא עסק בהגדלת כושר השתכרותו וייצור הכנסותיו.
  תחושת הצדק וההוגנות של בית המשפט מחייבת ליתן משקל ראוי לחוסר השוויון הכלכלי בין הצדדים לעתיד לבוא ולהגן על הצד ה"חלש". גישה זו מבוססת הן על לשון החוק והן על התכלית החקיקתית של סעיפים 5(ג) ו- 8(2) לחוק יחסי ממון אשר בהינתן אופיים של סכסוכי משפחה בכלל וסכסוכי ממון בין בני זוג בפרט מאפשרים יצירת פתרונות צודקים והוגנים לצד איזון הנכסים המוחשיים בדרך של עריכת חשבונות וחישובים חשבונאיים. כפי שפורט לעיל, אמנם הפעלת סמכויותיו המיוחדות של בית המשפט לחלוקה שאינה "מחצה על מחצה" תיעשה במשורה ובנסיבות המיוחדות המצדיקות זאת, עם זאת כפי שיפורט, במקרה דנן מצאתי כי מתקיימות נסיבות מיוחדות אלו זאת כאשר עקרונות הצדק הם שמנחים את בית המשפט.
  לאחרונה חל שינוי במגמת הפסיקה והמונחים בן זוג "ביתי" ובן זוג "קרייריסט" הוחלפו במונחים בן זוג "חלש" ובן זוג "חזק" במישור הכלכלי. כמו כן יש הבדל בין מצב בו אדם הגיע עם כושר ההשתכרות שלו לנישואין מאחר ועשה קריירה קודם לנישואין או שהכושר שלו נובע מכישרון אישי (כמו אמן) לבין מצב בו האדם עשה לעצמו במהלך חיי הנישואין. בית המשפט מבחין בין שני מצבים אלו.
  מגמה זו נלמדת מתכליתו של הסדר איזון המשאבים שבחוק יחסי ממון "לאפשר חלוקה צודקת של נכסי בני הזוג שהושגו במהלך הנישואין במאמץ משותף". לבית המשפט שיקול דעת רחב בהפעלת אופן האיזון. כך למשל יכול בית המשפט לקבוע כי בן זוג אשר מקבל פנסיה כבר למועד הגירושין לא ישלם את המחצית לבן הזוג השני שעדיין עובד על מנת שלא ייווצר מצב שבו אחד מבני הזוג מחזיק במחצית פנסיה והצד השני מחזיק בהכנסה שוטפת פלוס חצי פנסיה.
  כאשר קיים פער גדול בכושר ההשתכרות בין הצדדים בית המשפט יפסוק סכום חד פעמי או תשלום חודשי עיתי כדי ליצור איזון בין הצדדים כאשר המטרה היא שכל אחד מבני הזוג יצא לחיים מנקודת מוצא שווה. "בית משפט לענייני משפחה, אמון על עריכת איזון הוגן בפירוק קשר בין צדדים, וזוהי גם תכלית חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג – 1973. כבר נקבע, כי מימוש מטרת המחוקק תהיה ביצירת איזון בין בני זוג מתגרשים ולצמצם את חוסר השוויון הגלום ביחסי ממון ביניהם.
  יחד עם זאת אם מקור הרכוש הוא חיצוני, דהיינו שאחד הצדדים ירש 10 דירות לצורך הדוגמא – בית המשפט אינו רשאי לקבוע כי הירושה תאוזן בין הצדדים וקביעה כזו חורגת מסמכותו. כלומר גם לבית משפט יש גבולות ואין הוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו רק כדי שצדדים יצאו שווים ביכולותיהם, והיכולת שלו לאזן מוגבלת בדרך כלל לאיזון בנכסים שנוצרו במהלך חיי הנישואין.

   

   

   

  עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

  כתובת המשרד: תובל 40, רמת-גן

  יצירת קשר: 03-6969916

   

   

   

  רוצים להתייעץ?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
   חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

   לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

   מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

    חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים