מספר עובדות חשובות על חלוקת רכוש ואיזון בין בני זוג אגב גירושין;

חוק יחסי ממון בין בני זוג חל על כל זוג שנישא לאחר 1.1.74, משמע על מרבית הזוגות כיום. הלכת השיתוף, לעומת זאת, חלה על זוגות שנישאו לפני מועד זה, או על זוגות שהינם ידועים בציבור, כלומר מרבית הזוגות הנשואים כיום חוסים תחת כנפי חוק יחסי ממון בין בני זוג. חוק יחסי ממון חל על כל הזוגות הנשואים גם על כאלה שנישאו בנישואין אזרחיים בחו”ל.
על מנת לגרום לכך שהחוק לא יחול על בני זוג הרי שעליהם לערוך הסכם ממון ולאשר אותו בבית משפט, אחרת ברירת המחדל היא הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג.
על המערכת הרכושית של צדדים נשואים חל חוק יחסי ממון, הקובע בס’ 5 כי: עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית ששווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט
נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;
גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות;
נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששווים לא יאוזן ביניהם.
לצורך ביצוע חלוקת רכוש ויצירת איזונים כספיים בין בני הזוג על בית המשפט או בית הדין למנות רואה חשבון מומחה או אקטואר-תלוי בנסיבות המקרה. רואה חשבון בדרך כלל מעריך שווי חברה או עסק ונכסים שאינם פשוטים, ואקטואר יוצר איזונים בנושא לזכויות פנסיוניות וסוציאליות.
במסגרת איזון משאבים יש לברר מה שווי כל הנכסים המוחשיים והלא מוחשיים של כל אחד מבני הזוג ולאזן ביניהם כך שכל אחד יקבל את חלקו על פי הדין והפסיקה. הערכות השווי אמורות להתייחס לא רק לנכסי המקרקעין של בני הזוג אלא גם לחסכונות פנסיוניים וסוציאליים כגון: ביטוח מנהלים, פנסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל וכו’.
כל אחד מבני הזוג זכאי למה שנצבר אצל הצד השני החל מיום הנישואין ועל למועד בו נוצר קרע בין בני הזוג, דהיינו עד ליום הקרע.
במסגרת הנכסים הבלתי מוחשיים בית המשפט אמור גם לקבל חוות דעת אודות כושר ההשתכרות של כל אחד מבן הזוג, במקרים מיוחדים אך לא על דרך השגרה. כאשר יש פערים בין בני הזוג בהשתכרותם רואה החשבון אמור להתייחס לסוגיית הפער ביכולת ההשתכרות/מוניטין אישי של הצד השני ולקבוע פיצוי שיסייע לבן הזוג החלש כלכלית.
כושר השתכרות מביא לצורך של הערכת שווי ההון האנושי של כל צד ולחייב את הצד שיש לו עודף משמעותי אותו בתשלום/פיצוי/תגמול בהתאם להערכת המומחה. המקרה בו נוצר הצורך להעריך פערי השתכרות והון אנושי נובע ממצבים בהם אחד מבני הזוג משתכר פי כמה מהצד השני. הערכת נכסי קריירה אינה מתייחסת למצב בו הפער בין בני הזוג לא משמעותי או קטן. צריך שיהיה פער גדול בהשתכרות השוטפת כדי שבית המשפט יורה להעריך את הפערים בין הצדדים ויתייחס לחוות דעת המומחה.
יש להבחין בין מוניטין אישי לבין שווי חברה המוחזקת על ידי אחד מבני הזוג. אין לכלול מוניטין אישי בתוך שווי חברה ואין לערב ביניהם. כלומר אם אדם הינו בעלים של חברה וכמו כן יש לו השתכרות גבוהה פי כמה מבן/בת זוגו – הרי שיש להעריך גם את שווי החברה לצרכי איזון בין הצדדים וגם להעריך את פערי ההכנסה בין הצדדים. אין אפשרות לקבוע כי שני הנושאים – חד הם.
לצורך קביעת כושר ההשתכרות צריך להראות פער משמעותי בין בן זוג “ביתי” לבין בן זוג “קרייריסט” וכן יש להבהיר כי כושר השתכרותו של אדם, כמו גם המוניטין שצבר הינם נכסים בני איזון. במילים אחרות, ” הנכס העתידי, דוגמת כושר השתכרות או מוניטין, הוא נכס המשפיע, על דרך הכלל, על אופן ביצוע האיזון, להבדיל מהיותו נכס אשר יש לאזן אותו עצמו באופן חשבונאי”. כידוע, כאשר בית המשפט נדרש לשאלה האם יש מקום בנסיבות שבאו לפניו לחרוג מחלוקה מחצה על מחצה, שומה עליו לבחון, ראשית דבר, מהו הסך שיוותר בידי כל אחד מהצדדים אחר ביצוע חלוקה שוויונית רגילה.
לבית המשפט לענייני משפחה יש שיקול דעת רחב לפסוק הפרשי השתכרות, גם מקום שלא מוכחים ויתור או הקרבה משמעותיים של בן זוג אחד לטובת משנהו. על יסוד פסיקה זו נקבע, שלמרות שהאישה אינה “בן זוג ביתי” ביהמ”ש קובע כי היא “הצד החלש” מבחינה כלכלית ומדובר בנסיבות שמצדיקות פסיקת הפרשי השתכרות למרות שלא הוכח ויתור או הקרבה מצדה.
הפסיקה קובעת כי “במסגרת האיזון מן הראוי לקחת בחשבון שיקולים רחבים יותר, לרבות שיקולי צדק, על מנת להביא את שני הצדדים למצב כלכלי דומה עם פירוק התא המשפחתי, בפרט לאחר שנות נישואין ארוכות ויש לדאוג לכך שיתקיים ביטחון כלכלי גם לבן הזוג שלא עסק בהגדלת כושר השתכרותו וייצור הכנסותיו.
תחושת הצדק וההוגנות של בית המשפט מחייבת ליתן משקל ראוי לחוסר השוויון הכלכלי בין הצדדים לעתיד לבוא ולהגן על הצד ה”חלש”. גישה זו מבוססת הן על לשון החוק והן על התכלית החקיקתית של סעיפים 5(ג) ו- 8(2) לחוק יחסי ממון אשר בהינתן אופיים של סכסוכי משפחה בכלל וסכסוכי ממון בין בני זוג בפרט מאפשרים יצירת פתרונות צודקים והוגנים לצד איזון הנכסים המוחשיים בדרך של עריכת חשבונות וחישובים חשבונאיים. כפי שפורט לעיל, אמנם הפעלת סמכויותיו המיוחדות של בית המשפט לחלוקה שאינה “מחצה על מחצה” תיעשה במשורה ובנסיבות המיוחדות המצדיקות זאת, עם זאת כפי שיפורט, במקרה דנן מצאתי כי מתקיימות נסיבות מיוחדות אלו זאת כאשר עקרונות הצדק הם שמנחים את בית המשפט.
לאחרונה חל שינוי במגמת הפסיקה והמונחים בן זוג “ביתי” ובן זוג “קרייריסט” הוחלפו במונחים בן זוג “חלש” ובן זוג “חזק” במישור הכלכלי. כמו כן יש הבדל בין מצב בו אדם הגיע עם כושר ההשתכרות שלו לנישואין מאחר ועשה קריירה קודם לנישואין או שהכושר שלו נובע מכישרון אישי (כמו אמן) לבין מצב בו האדם עשה לעצמו במהלך חיי הנישואין. בית המשפט מבחין בין שני מצבים אלו.
מגמה זו נלמדת מתכליתו של הסדר איזון המשאבים שבחוק יחסי ממון “לאפשר חלוקה צודקת של נכסי בני הזוג שהושגו במהלך הנישואין במאמץ משותף”. לבית המשפט שיקול דעת רחב בהפעלת אופן האיזון. כך למשל יכול בית המשפט לקבוע כי בן זוג אשר מקבל פנסיה כבר למועד הגירושין לא ישלם את המחצית לבן הזוג השני שעדיין עובד על מנת שלא ייווצר מצב שבו אחד מבני הזוג מחזיק במחצית פנסיה והצד השני מחזיק בהכנסה שוטפת פלוס חצי פנסיה.
כאשר קיים פער גדול בכושר ההשתכרות בין הצדדים בית המשפט יפסוק סכום חד פעמי או תשלום חודשי עיתי כדי ליצור איזון בין הצדדים כאשר המטרה היא שכל אחד מבני הזוג יצא לחיים מנקודת מוצא שווה. “בית משפט לענייני משפחה, אמון על עריכת איזון הוגן בפירוק קשר בין צדדים, וזוהי גם תכלית חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג – 1973. כבר נקבע, כי מימוש מטרת המחוקק תהיה ביצירת איזון בין בני זוג מתגרשים ולצמצם את חוסר השוויון הגלום ביחסי ממון ביניהם.
יחד עם זאת אם מקור הרכוש הוא חיצוני, דהיינו שאחד הצדדים ירש 10 דירות לצורך הדוגמא – בית המשפט אינו רשאי לקבוע כי הירושה תאוזן בין הצדדים וקביעה כזו חורגת מסמכותו. כלומר גם לבית משפט יש גבולות ואין הוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו רק כדי שצדדים יצאו שווים ביכולותיהם, והיכולת שלו לאזן מוגבלת בדרך כלל לאיזון בנכסים שנוצרו במהלך חיי הנישואין.

 

 

 

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

כתובת המשרד: תובל 40, רמת-גן

יצירת קשר: 03-6969916

 

 

 

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן