כלל הפרידה הנקייה בגירושין – חסרונות ויתרונות

כלל הפרידה הנקייה בגירושין – חסרונות ויתרונות

פעמים רבות נפרדים בני זוג שלהם רכוש מסוגים שונים, ואין כל דרך לבצע חיתוך מיידי של כלל הרכוש, בלא שייגרם נזק כלכלי לאחד מן הצדדים המתגרשים.

מכר דירה בגירושין

כך למשל, אם בני זוג מחזיקים בדירה של מחיר למשתכן, אשר טרם חלפו חמש שנים מיום שאוכלסה – אין הם יכולים למכור אותה בלא שיצטרכו לשלם קנסות עבור מימוש הדירה.

מי שרכש דירה במסגרת המבצע של מחיר למשתכן, מבצע אשר קיים כבר שנים וממומש בכל רחבי הארץ כמעט – חייב להחזיק בדירה כחמש שנים לאחר קבלת החזקה בה, ואם ינסה למכור אותה קודם לכן – יצטרך להחזיק מענקים או יתרונות כלכליים אחרים שהפיק במסגרת הפרוייקט של מחיר למשתכן והמשמעות היא שכל צד יצא עם פחות אמצעים על מנת לפתוח בחיים חדשים.

על כן זוגות שרכשו דירה במסגרת פרוייקט מחיר למשתכן מסכימים לעיתים בהסכם גירושין לממש את הדירה ולמכור אותה רק בחלוף חמש שנים מקבלת החזקה, דהיינו מקבלת המפתח לדירה.

אופציות לחלוקה בגירושין

דוגמא זו הינה דוגמא פשוטה יחסית, והמקרים המסובכים יותר הם אלו הנוגעים לחלוקת כספים. כך למשל אופציות המוחזקות בידי בני זוג מתגרשים, אמורות להיות מחולקות ביניהם, ועולה השאלה מהו המועד הנכון לבצע את ההפרדה הרכושית בין בני הזוג, מועד הקרע, מועד הגירושין או המועד בו המחיר של המניה יהיה הגבוה ביותר או המועד בו האופציות תבשלנה.

השאלות הנוגעות לאופציות בגירושין, אינן שאלות פשוטות, והפסיקה מתייחסת אחרת לכל מקרה ויש גם שוני בין הערכאות השונות כגון בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה או כל ערכאה אזרחית אחרת.

זכויות פנסיה עתידיות שטרם גמלו או הבשילו

כך גם באשר לזכויות פנסיה עתידיות. הנוהג הוא שאלו מאוזנות ביום שהן אמורות להיות משולמות למי מהצדדים המתגרשים. רק במקרים נדירים בית המשפט יצווה על היוון הפנסיה בניגוד להסכמת הפנסיונר העתידי. ברוב המקרים יורה בית המשפט על חלוקת הזכויות כאשר הן תהיינה נזילות ותגמולנה. רק במקרים מיוחדים יורה בית המשפט על יצירת היוון באשר לזכויות דחויות.

יפים לעניין זה הדברים אשר נקבעו בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע ב- תמ”ש (ב”ש) 3288-03-14 בו נדרש בית המשפט להכריע האם איזון המשאבים בין בני הזוג יתבצע במועד הקרע כדרישת בן הזוג המחזיק בזכויות הפנסיוניות או במועד נדחה עם גמילת הזכויות כדרישת בן הזוג השני, בית המשפט קבע כי –

“”בתחרות” שבין המסלול הראשון לבין המסלול השני, אין לקבוע מראש מהו “הכלל” ומהו “החריג”, ויש לבחון כל מקרה לגופו תוך הפעלת שיקול הדעת השיפוטי… סבורני כי במקרה שבפני אין לאזן את זכויות הצדדים (למעט דמי המחלה כפי שיפורט בהמשך החלטתי) לפי המסלול הראשון אלא דווקא לפי המסלול השני (היינו מועד גמילת הזכויות) ….”

יש לציין כי בכך יישם למעשה בית המשפט לענייני משפחה את הנחיית בית המשפט העליון בבג”ץ 7716/05.

איזון משאבים על פי חוק

באשר לדרך איזון המשאבים, קובע סעיף 6 לחוק יחסי ממון, כי :

(ג) באין הסכמה בין בני הזוג בשאלה מה מגיע מהאחד לשני או באיזו דרך יבוצע האיזון, יחליט בית המשפט או בית הדין לפי הנסיבות, ורשאי הוא לקבוע מועדי הביצוע, הבטחתו ושאר תנאיו, לרבות תוספת ריבית במקרה של ארכה או סילוק בשיעורים.

סעיף 6(ד) הוסיף וקבע, כי “בהחלטתו לפי סעיף קטן (ג) יתחשב בית-המשפט או בית-הדין בכל הנסיבות הקשורות במצבו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג ובטובת ילדיהם הקטינים, ובאופן שימנע ככל האפשר –

(3) פגיעה בצבירת הזכויות הסוציאליות של אחד מבני הזוג.

סעיף 8 לחוק יחסי ממון

סעיף זה מאפשר סטיה מהכלל שלעיל המבוטא בסעיף 6 לחוק אך ורק במקרים המצדיקים זאת.

סעיף 8 לחוק יחסי ממון מאפשר לבית המשפט ב”נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת” לסטות מהכלל שנקבע בסעיף 5 לחוק; ודוק, מטרתו של סעיף 8 לחוק יחסי ממון, הינה להקנות לבית המשפט שיקול דעת לביצוע איזון משאבים צודק בין בני זוג, מתוך גמישות והתחשבות בשיקולים של צדק והוגנות (ע”א 1915/91 יעקובי נ’ יעקובי, פ”ד מט(3) 529).

כלל הפרידה הנקייה

כלל זה קובע כי ככל שניתן, עדיף לבצע חיתוך והפרדה רכושית מלאה וסופית בין בני זוג מתגרשים על מנת שלא להותירם כרוכים זה בזו לעד ובמיוחד כאשר אין להם רצון להמשיך את הנישואין והם מעוניינים בגירושין.

כלל “הפרידה הנקייה” (Clean Break) שעיקרו ניתוק כל קשר כלכלי בין בני זוג אחר מועד הקרע, על אף היתרונות הברורים הגלומים בו, אינו  כלל מקודש בהליך איזון המשאבים.

במרבית המקרים אם אין מדובר בכספים נזילים ו/או בנכסי מקרקעין, סביר להניח כי בית המשפט ימצא לנכון לחרוג ממנו ובמיוחד כאשר יש בו לקפח באופן בלתי סביר מי מהצדדים, היינו כאשר מנגד לרצון לאיזון כולל וסופי קיים ועומד שיקול אחר בעל ערך משמעותי כגון שוויון מהותי נכון וראוי בין בני הזוג.

כך למשל אם ייווצר מצב בו דירת בני הזוג שווה לצורך הדוגמא מיליון ₪ וגם הזכויות הפנסיוניות שיש לאזן שוות את אותו סכום – יכולה לעלות טענה מצד אחד הצדדים המתגרשים – תשאיר/י לי את הדירה וקח/קחי לך את כל הזכויות הסוציאליות.

טענה זו יכולה להיות שובת לב אך בפועל היא גורמת נזק כלכלי לצד המוותר על חלקו בדירה אשר בפועל הוא מהוון את הזכויות הפנסיוניות שלו – מראש.  אין הצדקה לכך אלא אם כן לצד המוותר על מחצית הדירה יש עוד כספים ו/או רכוש ממקורות חיצוניים, שאין הוא צריך על פי חוק לחלוק עם בן הזוג השני באשר הם אינם ברי איזון.

אולם אם כלל הרכוש של בני הזוג הם זכויות + דירה אין כל סיבה הגיונית להותיר צד אחד עם הדירה שזהו כסף נזיל, ואת הצד השני עם זכויות עתידיות שטרם גמלו והוא לא יכול לממש אותן גם אם הוא מעוניין, מאחר ואינו זכאי לגבות את הפנסיה שלו בטרם יצא לגימלאות.

כב’ השופט גייפמן כותב במאמרו “זכויות פנסיה ונכסי פרישה אחרים – כנכסים בני חלוקה או בני איזון בין בני זוג“, הפרקליט מא (א-ב), בעמ’ 124-125: “למרות שלבית המשפט יש שיקול דעת רחב לבחור, במסגרת הסדרי הביצוע, בין החלופות השונות: מימוש במועד הבשלת הזכויות, חיוב בסכום חד פעמי במועד חלוקת הרכוש בין בני הזוג על פי תחשיב של אקטואר, וחיוב בתשלומים ממועד חלוקת הרכוש – רצוי הוא שרק במקרה חריג ייקבע מועד אחר, שאינו מועד הבשלת הזכויות, למימוש הזכויות של בן הזוג התובע. חריג זה יש להחילו בהסכמת הצדדים או כאשר בן הזוג הנתבע הינו עתיר נכסים, בה בשעה שבן הזוג התובע נתון בקשיים כספיים חמורים או נזקק לכסף למחייתו”.

ראינו אם כן שבדרך כלל בית המשפט יאזן אך ורק נכסים נזילים ולא יכפה איזון באשר לרכוש עתידי שאינו נזיל, משמע לא יכפה על צד שאינו מעוניין בכך היוון כפוי.

חסרונות האיזון הדחוי

כמובן שקיימים חסרונות רבים בשיטה של איזון זכויות דחוי, שהם למעשה יתרונותיה של השיטה של איזון זכויות מיידי וחד פעמי.

בשיטה של איזון דחוי נשמר למעשה קשר בין הצדדים על אף שהתגרשו זה מזו. בעוד שהשיטה של תשלום מיידי כלומר איזון מיידי של כלל הזכויות – מקל על הפירוד של בני הזוג ומאפשרת אף ניתוק כלכלי מוחלט ביניהם ומאפשרת שיקום של כל צד בנפרד מבן זוגו ממנו התגרש. (תמ”ש 21382/01);

השיטה של איזון מיידי וחיתוך הקשר הכלכלי מונעת פתיחת ההסדר הכלכלי ביניהם בעתיד בעת הפרישה ובתוך זה לעשות כל חודש חישובים לגבי חלקו של אחד מהצדדים בפנסיה של האחר.

להיוון הזכויות יתרונות כפי שקבע בית המשפט בתמ”ש (י-ם) 21382/01 “הדרך של היוון מאפשרת את הכריתות המוחלטת של היחסים הכלכליים בין הצדדים”.

מנגד, כמבואר לעיל, איזון מיידי של זכויות דחויות עשוי להותיר צד אחד עם אפס כספים נכון למועד הגירושין ויהיה עליו לחכות שנים עד לקבלת הפנסיה, אמנם במלואה, אך במועד דחוי.

במתח שבין היוון מיידי שמשמעותו סיום הקשרים הכלכליים לבין שיתוף דחוי – יש בכל מקרה לבחור את הדרך הטובה ביותר עבור הלקוח הספציפי המיוצג על ידי המשרד, ואין עקרון על שהינו נכון לכל מקרה ומקרה.

 

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

כתובת המשרד: תובל 40, מגדל ספיר, רמת גן 

יצירת קשר: 03-6969916

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן