כללים לביטול הסכם ממון ומה הסיכויים הריאליים לביטול הסכם ממון שאושר כדין בבית משפט

בפער קצר של זמנים אותו שופט (כב’ השופט ארז שני) נתן שני פסקי דין  באשר לביטול הסכם ממון עם תוצאה שונה משמעותית בין פסקי הדין

במקרה הראשון הורה על ביטול הסכם ממון שנכרת בנסיבות בהן האשה לא ידעה את השפה, לא הבינה על מה היא חותמת, לא היתה מיוצגת, ההסכם לא הוסבר לה והיא לא ידעה מה היא עושה כאשר ויתרה על כל זכות שהיא, ותמימותה נוצלה בצורה די מכוערת על ידי בני משפחת הבעל, לאחר שטיפלה בבעל המוגבל עשרות שנים ולאחר ששירותיה כבר לא היו רלוונטיים למצבו.

גם המשפט גם הצדק וגם הלב היו לצידו של פסק הדין הזה בו יובאה אשה זרה מארצות הים על מנת שיקום זרע לבחור שככל הנראה לא היה מוצא בת זוג בדרך אחרת. משלא היה בה כבר צורך – ניסו להשליכה ככלי אין חפץ בו אך בית המשפט לענייני משפחה לא אפשר זאת ויפה עשה שכך עשה.

במקרה השני בו מדובר היה בויכוח על מיליונים, דחה בית המשפט תביעה לביטול הסכם גירושין, הגם שהאשה יצאה מקופחת, ויתרה בצורה גורפת על רכוש משמעותי,  והגם שהחשש שלה מפני חשיפת מעשים מבישים שעשתה – הוא זה שעמד מאחורי הסכמתה לוותר על הרכוש לטובת הבעל.

האשה טענה כי הרגישה מאויימת שמא הבעל יפרסם את הסרטונים הקיימים ועם הגילוי כי גם הוא ביצע מעשה של בגידה, סברה האשה שהיא אוחזת בעילה טובה לביטול הסכם גירושין.  עוד טענה האשה כי משך זמן ניהול המו”מ היה קצר ביותר וכי עורכת הדין שלקחה היתה ברמה נמוכה ו/או התרשלה.

במקרה זה בית המשפט דחה כל טענה בדבר עושק, תרמית, תקנת הציבור וכיוצ”ב.  האשה היתה מיוצגת, היא דוברת עברית והבינה היטב למה התחייבה ועל מה ויתרה. זאת ועוד נקבע כי תחושה סובייקטיבית של איום, אין בה די לביטול הסכם, מה גם שעסקינן ב”איום” שיישאר שריר לעולם, ולא מנע מהאשה בסופו של דבר לתבוע את ביטול הסכם הגירושין והממון.

גם אם נניח כי התובעת האמינה, כי קיים תיעוד כשהיא מקיימת יחסי מין – עדיין, הצגת מצג שכזה לא תביא לביטול ההסכם, בנסיבות בהן אפילו ההסכם עצמו לא טיפל בסוגיית הסודיות במפורש.  זאת ועוד בוגדנותו של הנתבע אינה מעלה ואינה מורידה לשאלת תוצאת פסק דין זה.

עוד מוסיף בית המשפט כי במקרה זה, ניהול משא ומתן על פני 10 ימים בלבד אין בו להביא לביטול הסכם, או להעיד כי ההסכם נחתם בבלי דעת.

מי ששואף לבטל הסכם ממון/גירושין שקיבל תוקף של פסק דין צריך להביא בחשבון מספר כללי זהב:

 • הסיכויים לבטל הסכם ממון הינם נמוכים ביותר

         הסיכוי לבטל הסכם ממון שאושר כדין נדון בפסיקה רבות ונקבע לא אחת כי הסיכויים קלושים וכי צריכים להיות נתונים יוצאי דופן כדי להצליח בתובענה כזו.

יחד עם זאת וכאמור, הסכמים אשר קיבלו תוקף של פסק-דין על-ידי בית המשפט אינם חסינים באופן מוחלט וגורף מפני ביטולם, שכן הם ניתנים לביטול אם יוכח כי נפל פגם בהליך אישורם בפני בית המשפט ו/או נפל פגם           מהותי בכריתתם בהתאם לעילות המנויות בחוק החוזים כגון: טעות, הטעיה, עושק, כפיה, סיכול וכו’.

 • על העותר לבטל הסכם ממון להוכיח את העילות כבכל עסקה אזרחית אחרת:

         עושק, טעות, הטעיה וכיוצ”ב

לעניין ביטול הסכם הממון עקב טעות, הטעיה, עושק וכו’, דינו של הסכם ממון כדין חוזה רגיל. הנטל להוכיח את הקשר הסיבתי בין עצם הטעות לבין עשיית הסכם הממון, מוטל על הטוען את טענות אלו ועליו להוכיח שאכן            במעמד אישור ההסכם, הוא נתן את הסכמתו, אך רק כתוצאה מניצול חולשה כלשהי שנעלמה זו מעיניו של בית המשפט אםו קיומם של פגמים אחרים שנעלמו בכריתתו.

 • הסכם ממון הוא מכלול של תן וקח

הסכם הוא מכלול של תן וקח. פסיקת בתי המשפט לענייני משפחה קבעה לא אחת שהסכם גירושין כולל חטיבה שלמה של התחייבויות בתחומים שונים של דיני המשפחה (מזונות, משמורת, חלוקת רכוש ואיזון משאבים),               שבדרך כלל לאחר אישור ההסכם ובמיוחד לאחר הוצאתו לפועל, לא ניתן לבטל רק חלק ממנו, לכן ולרוב נדחו תביעות כאלו, תוך הדגשת העיקרון לפיו לא ניתן להפריד בין חלקי הסכם הממון והגירושין.

 • מי שחפץ בגירושין או בשלום בית יסכים כמעט לכל תנאי של הצד השני כדי להשיג את מטרתו.  הליך גירושין מטבעו כרוך בלחץ נפשי גדול

על בית המשפט להביא בחשבון כי מי שחפץ בגירושין, יהיה מוכן כביכול “לכל תנאי”, העיקר להשיג ולהקדים גירושיו, כך, לכאורה מי שחפץ בשלום בית, יהיה נכון “לכל תנאי”, העיקר שבן/בת הזוג לא יעזבו אותה/אותו.

לעניין זה קבעה הפסיקה, כי כל חתימה על הסכם שכזה לעת גירושין צפויים, מלווה בלחץ נפשי, והוא מסוג הלחצים שאינו מצדיק ביטול ההסכם. כל הליך של גירושין מלווה בלחץ נפשי ואין בכך הצדקה כשלעצמה לביטול              ההסכם.  מתח נפשי מובנה בכל משבר משפחתי.

 • העדר יצוג לא בהכרח יביא לביטול ההסכם הגם שזכות היצוג הינה חשובה מעין כמוה

העדר היצוג אינו בהכרח גורר אחריו ביטול ההסכם.  ישנם מקרים בהם צד לא היה מיוצג אך קיבל יעוץ והבין למה הוא מתחייב, אך אין בכך למנוע אישור הסכם.

בנסיבות שונות מכפי “הלכת בן שושן”, שעה שצד להסכם אינו מיוצג הסעד לא בהכרח יהיה ביטולו. מנגד ישנם מקרים בהם צד לא מיוצג ניזוק כתוצאה מההסכמות שנתן ויהיה בכך כדי להוות ניצול של העדר הייצוג.

יובהר, כי בתי המשפט מכירים בחשיבות הרבה שיש ליתן לייצוגו של בעל דין בהליכים משפטיים בכלל ובהליכים המתנהלים בפני בית המשפט לענייני משפחה בפרט, ואולם כאמור, לא בכל מקרה בו לא היה יצוג יפסל הסכם           הגירושין ויבוטל.

טענות כלפי איכות היצוג ו/או הידע ו/או הכשירות של עורך הדין אינן רלוונטיות והן לכל היותר שייכות לתביעה נגד עורך הדין ואינן עילה לביטול פסק דין.

 • טעות בכדאיות העסקה אינה עילה לביטולה

         טעות בכדאיות העסקה כשלעצמה אינה טעם לביטול ההסכם, קל וחומר שבחירת עורך דין אחר, הסובר כי לו הוא היה מייצג, אז הייתה התוצאה שונה, לא תביא למסקנה בדבר “רשלנות” או “ייצוג כושל”.

תפקידו של בית המשפט אינו לבדוק את הגינות ההסכם אלא אך ורק לוודא שההסכם נחתם מהבנה ומרצון.

 • כדאיות העסקה או הגינותה כלפי הצדדים או מי מהם אינה בדיקה שעל בית המשפט לבצע עבור הצדדים

אין זה מתפקידו של בית המשפט לבחון במהלך מעמד אישור ההסכם האם על מי מהצדדים מופעל לחץ רגשי לחתום שלא מרצונו על ההסכם.  במתחם הדין העדין שבין “פיצוץ ההסכם” על דרך התהייה על כדאיותו הכלכלית          והאחרת לכל צד, לבין הרצון ליתן תוקף להסכמות הצדדים – אין בית המשפט מופקד, אלא על בדיקת היעדר כפייה והבנת תוכן ומשמעות ההסכם.

 • היות החוזה גרוע בצורה בלתי סבירה עבור צד אחד אינה סיבה לביטולו

באשר לשאלה האם תנאי החוזה גרועים במידה בלתי-סבירה נאמר לא אחת כי: במקרה של חוזה מסחרי, סטנדרטי, שנעשים רבים כמותו במהלך הרגיל של חיי העסקים, אין קושי להשוות את החוזה לחוזים אחרים                     בנושאים דומים. נשאלת השאלה, אם ניתן ליישם סעיף זה, גם כאשר אין אפשרות לקבוע מהו חוזה מקובל בנסיבות העניין.

קשה לקבוע מהם תנאי החוזה גרועים מן המקובל במידה בלתי-סבירה כאשר המדובר בדיני משפחה. יחד עם זאת אפשר לומר כי עקרונות הלכת השיתוף ועקרונות חוק יחסי ממון ראו בשיתוף בכל נכס פרי מאמץ                     משותף וגולת הכותרת של השיתוף היא דירת המגורים

 • תקנת הציבור כוללת בין עיקריה את ההימנעות מחוזה דרקוני וקיצוני

יש להביא בחשבון, קשר דו צדדי, קשר של סיבה ומסובב בין יסודות העילה מצוקה עלולה לגרום להתקשרות בחוזה גרוע, וחוזה גרוע עשוי להצביע על מצב של מצוקה.

על הטוען טענות של טעות והטעייה, עושק, וכיוצ”ב מוטל הנטל להוכיח את התשתית העובדתית והראייתית לכלל התנאים המצטברים העומדים בבסיס טענותיו ואם לא ירים את הנטל תביעתו תידחה.

 • בית משפט אינו צריך לחפור בציציות ולבדוק את איכות עורך הדין או את תנאי ההסכם

אומר כי לטעמי, אל לו לבית המשפט, אגב אישור הסכם “לחפור” ולדרוש בציציות עורך הדין המייצג מי מהצדדים או לברר כמה כשיר הוא, מה למד, מה תכונותיו וכו’. שאלות בית המשפט כלפי עורך דין המחזיק ברישיון כדין,           כגון: “האם אינך צעיר מדי?” או היכולת להשיג יותר” וכו’ – הן בגדר סיבה לטענה ולפיה יחרוג, חלילה, בית המשפט מדלת אמותיו הראויות. במילים אחרות, כל טענותיה של התובעת אודות ייצוג כושל לא רק שאין להן ביסוס           ראייתי, אלא שאין מקומן אגב עתירה לביטול הסכם.

אין דומה אי ייצוג, אי התייצבות לדיון או עורך דין אשר נפסל רשיונו לטענות בדיעבד, לפיהן יכול היה עורך דין פלוני להשיג יותר למען לקוחו.

 • ויתור גורף אינו מצדיק ביטול ההסכם כשלעצמו

אין די בעובדה שצד אחד ערך ויתור גורף כלפי השני כדי לבטל ההסכם, אך ורק מפאת תנאיו הבלתי סבירים. אכן, יכול וההסכם אינו מאוזן, אין כדי לראות בהסכם כחורג במידה בלתי סבירה מן המקובל.

הדין קובע כי כאשר חתם צד ואף עבר את תהליך האישור, נוצרות דוקטרינות סופיות הדיון וההסתמכות גם של הנתבע.

ויובהר כי הסכם אשר אינו מחלק בשווה את הרכוש, אינו מנוגד לתקנת הציבור. כל הסכם ותנאיו שלו.

על כן לפני שאתם פונים לפתחו של בית המשפט בתביעה לביטול הסכם ממון או הסכם גירושין בדקו היטב את הסיכויים שלכם, כדי שלא לזרוק כסף טוב אחרי כסף רע, כמאמר הביטוי.

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

כתובת המשרד: ויצמן 2, תל אביב

יצירת קשר: 03-6969916

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן