זכויות הילד מול זכויות ההורים מה גובר על מה

טובת הילד הוא מונח גמיש, מעורפל, אמורפי ובלתי ניתן להגדרה ברורה ובתי המשפט עושים בו שימוש כדבר שבשגרה

בתי המשפט למשפחה ובתי המשפט לנוער עושים שימוש תדיר וכמעט יומיומי במונח של טובת הילד, כאשר הם באים לקבל הכרעה בהחלטת ביניים או בפסק דין, וצריכים לפסוק לכאן או לכאן.

כעורכת דין העוסקת בתחום דיני המשפחה והגירושין כ- 31 שנה (נכון לקיץ 2018) אציין כי אין דיון כמעט בו לא מוזכרת טובת הילד ברמה כזו או אחרת, תהא המחלוקת אשר תהא בין ההורים.

כך טובת הילד יכול לשמש להכרעה במחלוקת בין הורים גרושים אשר חלוקים ביניהם על מקום המגורים של הילד, מקום הלימודים של הילד, דרך החינוך של הילד, האם יהיה במשמורת משותפת אם לאו, איזה טיפולים יקבל, האם יעקור לחו”ל ותביעת ההגירה תאושר אם לאו, והאם יתירו לאם או לאב שהינם משמורנים לעבור למקום מגורים מרוחק אם לאו. טובת הילד יכולה לשמש גם להכרעה האם ילד יעבור ברית מילה, או יקבל או לא יקבל חיסון כזה או אחר, והאם יסע לחופשה עם הורה זה או אחר. וזוהי כמובן לא רשימה סגורה.

תוך שימוש במונח זה טובת הילד, מכריעים בתי המשפט מידי יום ביומו הכרעות הרות גורל המשפיעות לא רק על הילד הספציפי או על ילדי בני הזוג אלא גם על ההורים, שצריכים לכבד החלטות אלו, לקיים אותן ולנסות לחיות עמן, גם אם אינן תואמות את רצונם, השקפת עולמם או את צרכיהם.

האמנה בדבר טובת הילד

ישראל הצטרפה לאמנה שנכתבה ב- 1989 על ידי מדינות נאורות השמות את טובת הילד, שלומו ורווחתו במרכז, ב-1990, ואלו עיקריה:

מקצת מן העקרונות הכלליים של האמנה הנוגעת לילדים:

  1. עקרון השוויון –  ילדים לא יופלו על רקע דתם, אמונת או על רקע של גזע, מין, מצב בריאותי ושכלי. התפיסה היא שכל הילדים שווים ויש להם אותן זכויות.
  2. עקרון השותפות – לילדים קיימת הזכות לבטא את עצמם ולהביע דעתם בחופשיות בכל הנוגע להליכים שקשורים אליהם. בשנים האחרונות נוהגים בתי המשפט לעיתים להזמין ילדים ללשכתם על מנת לשמוע אותם. ההליך נעשה בנוכחות עו”ס מומחית.
  3. עקרון טובת הילד-  צרכי הילדים וטובתם עומדים בעדיפות ראשונה ומעל כל השאר, כערך עליון וראשוני בשיקולים עם קבלת החלטות בעניינם.
  4. עקרון החיים וההתפתחות של הילד – נוגע לזכות הילדים לחיות, עם התחייבות למנוע כל מצב הגורם למותם, הבטחה לספק להם תנאי חיים מינימליים ואיסור חד משמעי לשימוש באלימות כלפיהם. על ההורים, בסיוע המדינה, להבטיח את התפתחות ילדיהם. זוהי חובתם הבסיסית של ההורים והמדינה צריכה לאפשר זאת ולתמוך בכך.
  5. עקרון הגנת הילד –  עקרון זה נוגע להקפדה על אי חשיפת ילדים לפעולות שתוכנן אינו הולם את גילם ומצבם, הן השכלי והן הרגשי. כמו למשל הימנעות מחשיפת ילדים לתכנים פורנוגרפיים או אלימים במיוחד.

העקרון הוא כי המדינה מחוייבת לרווחת אזרחיה, ובפרט כלפי ההילדים וכי כל ילד, לשם פיתוח אישיותו בצורה מלאה והרמונית צריך לגדול בסביבה משפחתית, באווירה של אושר, הבנה ואהבה, וכי כל ילד ראוי הוא להכנה לקראת חיים עצמאיים בחברה, ולחינוך ברוח האידיאלים המובעים במגילת האו”ם ובמיוחד ברוח השלום, הכבוד, הסובלנות, החופש, השוויון והסולידריות.

עוד נקבע העקרון כי יש להקדיש לילד תשומת לב מיוחדת כפי שהובע בהצהרת ג’נווה בדבר זכויות הילד משנת 1924, ובהצהרה בדבר זכויות הילד שאומצה על-ידי העצרת הכללית ב- 20 בנובמבר 1959. האמנה מזכירה כי “בשל אי-בגרותו הפיזית והנפשית, זקוק הילד לביטחונות והשגחה מיוחדים, לרבות הגנה משפטית נאותה בטרם לידה ולאחריה”.

הוצהר כי המדינות החברות יבטיחו את זכויות הילד ללא הפליה הנובעת מגזע, צבע, מין, שפה, דת, השקפה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי, אתני, או חברתי, רכוש, נכות, לידה או מעמד אחר, בין אם של הילד, ובין אם של הוריו.

בכל הפעולות הנוגעות לילדים, בין אם ננקטות בידי מוסדות רווחה סוציאלית ציבוריים או פרטיים ובין בידי בתי משפט, רשויות מינהל או גופים תחיקתיים, תהא טובת הילד שיקול ראשון במעלה.

המדינות החברות מקבלות על עצמן להבטיח לילד הגנה וטיפול ככל שיידרש לטובתו, תוך התייחסות לזכויות וחובות הוריו, אפוטרופסים חוקיים או אישיים אחרים האחראיים משפטית לו או לה, ולשם כך ינקטו צעדים מתאימים, תחיקתיים או מינהליים ויבטיחו שמוסדות ושירותים האחראיים לטיפול או הגנה על ילדים, יעמדו בתקנים הנקבעים בידי הרשויות המוסמכות, בפרט בתחום הבטיחות, מספר עובדיהם וכשירותם, והפיקוח הנאות.

המדינות החברות ינקטו צעדים נאותים, תחיקתיים, מינהליים או אחרים, למימוש הזכויות המוכרות באמנה זו, באשר לזכויות כלכליות, סוציאליות ותרבותיות, ינקטו המדינות החברות אמצעים כאמור, עד למקסימום האפשרי לפי המשאבים שברשותם ומקום שדרוש, במסגרת שיתוף הפעולה הבינלאומי.

המדינות החברות מכירות בזכותו הטבעית של כל ילד לחיים, ויבטיחו עד מירב המידה האפשרית את הישרדות הילד והתפתחותו.

הילד יירשם תיכף לאחר לידתו, ותהיה לו מלידתו הזכות להיקרא בשם, הזכות לקבל אזרחות, וככל האפשר הזכות להכיר את הוריו ולהיות מטופל על-ידם.

המדינות החברות מקבלות על עצמן לכבד את זכותו של הילד לשמור על זהותו, לרבות אזרחות, שם וקשרי משפחה כמוכר בחוק, וזאת ללא התערבות שלא כדין ומקום שנשללו מילד כמה ממרכיבי זהותו או כולם, יספקו המדינות החברות סיוע והגנה נאותים.

התייחסות מיוחדת יש למערכת היחסים שבין הילד לבין הוריו

ילד לא יופרד מהוריו בניגוד לרצונם, אלא רק כאשר קובעות רשויות מוסמכות, הכפופות לביקורת משפטית, בהתאם לדינים ונהלים הנוגעים לעניין, כי פירוד כאמור נדרש לטובת הילד. קביעה כאמור יכול שתידרש במקרה מסוים, כגון מקרה של התעללות או הזנחת הילד על-ידי הוריו, או כאשר חיים ההורים בנפרד ונדרשת החלטה באשר למקום מגורי הילד.

המדינות החברות יכבדו את אחריותם, זכויותיהם וחובותיהם של הורים, או בני המשפחה המורחבת על-מנת לספק, באופן המתאים לצרכי הילד המתפתח, הכוונה והדרכה נאותות בהפעלת הזכויות המוכרות באמנה זו.

מדינות חברות יכבדו את זכות הילד המופרד מהורה אחד או משניהם לשמור על יחסים אישיים ומגע ישיר עם שני ההורים על בסיס סדיר, זולת אם מנוגד הדבר לאינטרסים של הילד.

מקום שפירוד כאמור נובע מפעולה יזומה על-ידי מדינה חברה, כגון מעצר, מאסר, הגליה, גירוש או מוות (לרבות מוות הנגרם מסיבה כלשהי בעוד מצוי האדם במשמורת המדינה) של אחד או שני הורי הילד, תספק מדינה חברה זו, על-פי בקשה, להורים, לילד, או במקרה מתאים, לבן משפחה אחר, מידע חיוני על מקום המצאות בן המשפחה הנעדר אלא אם עלול המידע להזיק לרווחת הילד.

בהתאם למחויבותן של מדינות חברות, תטופל בקשתו של ילד או של הוריו להיכנס למדינה חברה או לצאת ממנה לשם איחוד משפחה בידי מדינות חברות בצורה חיובית, אנושית ומזורזת.

ילד אשר הוריו מתגוררים במדינות שונות תהא לו הזכות לקיים על בסיס סדיר, קשרים אישיים ומגעים ישירים עם שני הוריו גם יחד. ועל כן יכבדו המדינות החברות את זכותו של הילד ושל הוריו לחופש תנועה. המדינות החברות ינקטו צעדים כנגד העברה בלתי-חוקית של ילדים מחו”ל, או אי- החזרתם לשם.

עוד הוסכם כי המדינות החברות יעשו כמיטב מאמציהן להבטיח הכרה בעיקרון כי לשני ההורים אחריות משותפת לגידול ילדיהם והתפתחותו. להורים, אחריות בסיסית לגידול הילד והתפתחותו. בראש מעייניהן תעמוד טובתו של הילד.

על-מנת להבטיח ולקדם את הזכויות המפורטות באמנה זאת, יתנו מדינות חברות סיוע נאות להורים ולאפוטרופסים חוקיים בביצוע מטלותיהם החינוכיות, ויבטיחו את פיתוחם של מוסדות, שירותים ומיתקנים לטיפול בילד.

המדינות החברות ינקטו אמצעים תחיקתיים, מינהליים, חברתיים וחינוכיים מתאימים, על-מנת להגן על הילד מפני אלימות גופנית או נפשית לסוגיהן, ומפני חבלה, פציעה או שימוש לרעה, הזנחה או טיפול רשלני, ניצול או התעללות, ניצול לרבות מיני, שעה שהוא נתון בטיפול הורים, אפוטרופסים חוקיים או אדם אחר המופקד על הטיפול בו.

אמצעי הגנה כאמור ראוי כי יכללו, מקום שמתאים, נהלים יעילים ליצירת תוכניות חברתיות הנועדות לספק תמיכה הדרושה לילד ולמופקדים על הטיפול בו, וכן לצורות אחרות של מניעה, ולזיהוי דיווח, העברה, חקירה, טיפול ומעקב של מקרי התעללות בילד וכן למעורבות שיפוטית.

ילד אשר באורח זמני או קבוע נשללה ממנו סביבתו המשפחתית, או אשר מירב טובתו מחייב כי לא יושאר בסביבה זו, יהיה זכאי להגנה מיוחדת ולסיוע מצד המדינה.

המדינות החברות יבטיחו בהתאם לדיניהם הלאומיים טיפול חלופי לילד כאמור, אשר יכול לכלול, בין היתר, השמה באומנות, “קאפאלה” לפי דיני האיסלם, אימוץ, או לפי הצורך, השמה במוסדות מתאימים לטיפול בילדים. שעה שבוחנים פתרונות, ראוי לשים לב לחשיבות שברצף חינוכו של ילד, וכן לרקעו האתני, הדתי, התרבותי והלשוני.

ואלו הן רק קטן חלק מן ההוראות הנוגעות לשמירה על קטינים, רווחתם, שלמות גופם ונפשם, קשריהם עם הוריהם וזכויותיהם האזרחיות.

כאשר דנים בשאלה מה גובר על מה, זכויות הילד וטובתו או צרכי ההורים ורצונותיהם ברור שטובת הילד גוברת על כל שיקול ויש לטובת הילד מעמד על, אך גם לרווחת ההורים משקל משמעותי בשיקולים שעל בית משפט לשקול.

כב’ השופט נ. סילמן קבע בתמ”ש (קריות) 6832-01-13 פלוני נ’ פלונית, כי במסגרת קביעת רווחתו של הילד, יש לקחת בחשבון גם את רווחת ההורים. וכך נוסחו הדברים:  “….. רווחתה הנפשית של אמו משפיעה על רווחתו שלו. יחד עם זאת, גם רווחתו האישית של אביו הנה פרמטר בטובתו של הקטין – הקרבה, הסדירות, והקביעות. בצד כל אלו – יש להביא בחשבון את הסביבה, מערכת החינוך, וגורמי הטיפול בקטין”.

“איני יכול לקבל הגישה, כי חופש התנועה, וזכות שיקום ההורה, דוחקת טובת קטינים. הגישה לפיה יש להתיר מעבר/הגירה ורק אחר כך לשקול שיקולי משמורת וטובת קטינים, כמוה כהפיכת עיקרון על, ל”מושג שיש להתחשב בו”. ברי כי קיימת קורלציה בין טובת המשמורן ובין טובת הקטין, …….- סדר השיקולים הפוך”. …..

מנגד ייאמר כי הורים אשר מעוניינים בפרי בטן צריכים לדעת שהם מוותרים על זכויות, ומקריבים למען ילדיהם

אמירה זו מתייחסת למקרה בו זוג הורים חלוקים ביניהם על מקום מגוריו של הילד ועל זכותו של כל אחד מהם להישאר במקום מגוריו או לעקור ממנו בשל רצון אישי, זוגיות חדשה, מקום עבודה מתגמל וכיוצ”ב צרכים אישיים של כל הורה, שיש בהם כדי להשליך גם על טובתו של ההורה ולעיתים גם על טובת הילד כפועל יוצא מכך, שכן הורה מאושר ישפיע טוב על הילד ויעשה אותו מאושר והורה אומלל גם שלא במתכוון, יכול להשפיע על מצב רוחו של ילדו/ילדתו לרעה.

הורים אשר בוחרים להביא ילד לעולם מוותרים על חלק מזכויותיהם, המדובר גם בהקרבה מסויימת ולא רק בקבלת זכויות

וכך אומר כב’ השופט ניצן סילמן בפסק הדין דלעיל: “כאשר מביאים אנו, כהורים, ילדים לעולם, “מוותרים” אנו על זכויות רבות – נשללת מאתנו פרטיות, חופש מסויים, שלווה מסויימת, וזוכים אנו בהנאות רבות; הויתור הינו מודע, כחלק מאחריותנו ההורית, יכולת השיקום, וניהול החיים לא נשללים אוטומטית, אלא שכפופים הם לטובת הקטין. כדי לשנות את המצב הקיים עבור הקטין, לזכות ב”חירות” השיקום, היה על האם להראות, כי זו טובת הקטין, וכי מצבו מאפשר זאת; על האם להראות כי המעבר אפשרי ויביא יותר תועלת מנזק.”

סיכום ומסקנות

רואים אנו, כי טובת הילד גוברת בכל מקרה על זכויות ההורה אשר נידפות ונדחקות מפאת טובת הילד, תהא הסיבה אשר תהא, תמיד יעדיף בית המשפט לראות לנגד עיניו קודם את הילד ורק לאחר מכן, ורק אם הדבר אינו סותר את טובת הילד – יתחשב בית המשפט גם בזכויות ההורים.

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן