מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
050-969-3850
תובל 40, רמת גן
עו"ד אלינור ליבוביץ

מחפשים עורך דין לענייני משפחה?

הגעתם למקום הנכון אלינור ליבוביץ עו"ד גישור, גירושין, דיני משפחה, צוואות וירושות

  התערבות בית המשפט ביחס לטיפול רפואי וחינוך

  מחלוקת ממשית מתקיימת בין זוג הורים בנוגע לחינוך ובנוגע לטיפול רפואי בהתייחס לילדיהם, וזו הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון

  בין האב לבין האם, אשר אינם חיים יחדיו, סכסוך מתמשך בשתי סוגיות: חינוך הקטינים וטיפול הרפואי לקטינים, שני ילדיהם המשותפים.

  כפועל יוצא מכך הגישה האם בקשה לבית משפט לענייני משפחה בחיפה וביקשה להתמנות כאפוטרופסית בלעדית לקטינים ולקבל משמורת מלאה עליהם.

  הדיון בשני התיקים עודנו מתנהל, ובהחלטות שונות נקבע כי האם תהיה אפוטרופוס זמני של שני הקטינים בענייני חינוך ובריאות, תוך שהאם תמסור לאב עדכון בכל נושא מהותי;

  עוד נקבע כי זמני השהות של האב עם הקטינים יתקיימו במרכז קשר;

  בנוסף נקבע כי ימונה לקטינים אפוטרופוס וכן הוחלט על מעורבות עובדת סוציאלית לסדרי דין בהליך.

   

  האב קיבל החלטות הפוגעות בטובת הקטינים ואינו מודע לצרכי הקטינים

  החלטות אלו ניתנו לאחר שבית המשפט לענייני משפחה מתרשם כי האב מקבל החלטות הפוגעות בטובתם של הילדים וכי שיקול הדעת שלו לוקה בחסר בכל הנוגע אליהם.

  כך הגיש לאחרונה האב בקשה לביטול האפוטרופסות הזמנית של האם בנושאי חינוך ובריאות על הקטינים ובקשה לביטול מינוי אפוטרופוס לדין, שהינו עורך דין חיצוני שמינה בית המשפט מטעמו.

  בקשה זו נדחתה בהחלטת בית המשפט שבמסגרתה נקבע כי ההחלטה להעניק למשיבה אפוטרופסות בלעדית בענייני חינוך ובריאות מבוססת על כך שהאב מנע מהקטין השתתפות במסגרת לימודית מתאימה ומשני הקטינים את ביצוע האבחונים והטיפולים להם הם זקוקים.

   

  התנהגות האב גרמה לפגיעה בקטינים ומעת שהאם משמשת כאפוטרופא יחידה מצבם השתפר וצפויה עוד התקדמות עם כניסת גורמים טיפוליים

  עוד נקבע, כי התנהלות זו של האב גרמה להתדרדרות קשה במצבם של הקטינים, אשר נבלמה לאחר מינוי האם כאפוטרופסית. משמע מצבם של הקטינים השתפר לאחר שאפשרו לאמם לפעול לטובת הקטינים בענייני חינוך ורפואה.

  בית המשפט עמד על כך שכעולה מעדכוני גורמי הטיפול והחינוך, בחודשים שחלפו מאז ההחלטה המשיך האב שלא לשתף עמם פעולה. משכך, נקבע כי טובת הקטינים מחייבת את דחיית הבקשה.

   

  בית המשפט לענייני משפחה האריך את המינוי לאם עד אוגוסט 22

  ביום 12.9.2021 הגישה האם בקשה להבהרת ההחלטה "באשר להמשך האפוטרופסות הבלעדית של האם בענייני חינוך ובריאות של הקטינים".

  בהחלטתו מיום 19.9.2021 דחה בית המשפט את טענות האב שלפיהן אין הוא יכול להוסיף על ההחלטה את שנשמט ממנה, והורה על הארכת האפוטרופסות הבלעדית של האם בענייני חינוך ובריאות עד ליום 15.8.2022

  במקביל להתנהלות שתוארה לעיל, במסגרת תביעת המשמורת, הגיש האב ביום 24.6.2021 בקשה לקחת את הקטינים לאבחונים אצל מומחה, וכן ביקש כי זמני השהות עימם יתקיימו שלא במרכז קשר. במאמר מוסגר יצויין כי החל מינואר 21 השיח עבר מדיון בנושא משמורת לדיון בנושא אחריות הורית.

  ביום 1.7.2021 הוגשה עמדת עובדת סוציאלית לסדרי דין שחזרה על המלצתה לקיום המפגשים בין האב לבין הקטינים במרכז קשר.

   

  האב מביע הרבה טרוניות אך בפועל לא עושה מאומה

  ביום 5.7.2021 הורה בית המשפט למבקש להודיע על זהות המומחה שאליו הוא מעוניין לקחת את הקטינים, על תחום מומחיותו ועל הסיבה לאבחון. בית המשפט נתן לאב אפשרות להציע מומחה מטעמו, אך האב לא הרים את הכפפה לא הציע מומחה כלשהו, ומנגד המשיך להביע ביקורת על התנהלות בית המשפט, האם והעו"ס. בבחינת אין הגמל רואה את דבשתו. לאב תלונות כלפי כל העולם אך אין הוא מבחין בחלקו במצבם העגום של ילדיו ומתחמק מלהפנים כי סירובו לאבחונים ולמסגרת לימודית הרע משמעותית את מצבם.

  לאחר שהאב לא הגיש הודעה כאמור, ביום 8.7.2021 דחה בית המשפט את בקשתו לקחת את הקטינים לאבחונים.

   

  זמני השהות יתקיימו במרכז קשר

  בהחלטה נוספת מאותו יום, נקבע כי אם לא תוגש עמדה אחרת בית המשפט יורה על קיום זמני השהות בהתאם לעמדת העובדת הסוציאלית לסדרי דין (זמני השהות יתקיימו במרכז הקשר). בהתאם להחלטה זו, הגיש האב ביום 15.7.2021 עמדה מטעמו, שבמסגרתה טען כי עמדת העובדת הסוציאלית לסדרי דין מבוססת על טעויות עובדתיות והביע התנגדות להמלצותיה.

  באותו יום ניתנה החלטת בית המשפט שדחתה את טענות האב והורתה על תחילת קיום מפגשים בין האב לקטינים במרכז קשר. נקבע כי האב אינו ממלא אחר הנחיות גורמי הטיפול, וכי בשל כך לא ניתן להתרשם מהתקשרות בינו לבין הקטינים ומתכני המפגש. ככל שהאב ישתף פעולה עם גורמי הטיפול ניתן יהיה לשקול אפשרות לקיימם ללא פיקוח.

   

  בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי נדחתה על הסף

  על שש החלטות הביניים בעניין האפוטרופסות ובעניין וזמני השהות, הגיש האב בקשת רשות לערער. ביום 5.10.2021 דחה בית המשפט המחוזי בחיפה את הבקשה, מבלי שהתבקשה תשובה. בית המשפט עמד על אמת המידה המצומצמת להתערבות בהחלטות ביניים של הערכאה הדיונית בענייני אפוטרופסות ומשמורת ילדים, וקבע שלא נפלה בהחלטות נושא הבקשה טעות המצדיקה התערבות כאמור ושלא נגרם למבקש עיוות דין.

  לגופם של דברים, הדגיש בית המשפט שההחלטות בעניין זמני השהות התקבלו בהתבסס על תסקיר שלפיו זו טובת הקטינים, וכי זוהי החלטה זמנית.

  כמו כן, אשר לטענות האב ביחס לאי קיומם של זמני השהות עם הקטינים, ציין בית המשפט כי מוטב שהאב ישתף פעולה עם גורמי הטיפול ויתרום לתהליך הטיפולי בו מצויים הקטינים.

  בד בבד, נדחו טענות האב הנוגעות לנהלי מרכז הקשר ולהנחיותיו, תוך שנקבע כי תקיפת הנחיות אלו צריכה להיעשות בפנייה לערכאה המתאימה.

  אעיר כי נוצר אצלי הרושם כי האב הולך עם הראש בקיר וגורם נזק לילדיו שלו בהתנהגותו ולא ברור מדוע שהרי חזקה על האב שכוונותיו בנוגע לילדיו טהורות.  מסתמן כי האב אינו מבין את המשמעות של גורמי הטיפול ומסרב לשתף עמם פעולה.

   

  האב פנה לפתחו של בית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור

  בבקשה מעלה האב שורה ארוכה של טענות ומבקש להורות על בטלות שש ההחלטות וטוען האב כי אין מקום ששלילת האפוטרופסות הזמנית תימשך זמן רב כל כך, וכי היה על בית המשפט להתחיל בשמיעת ראיות.

  לכך מוסיף האב כי החלטות בית המשפט אינן מבוססות על מידע עדכני. עוד לדבריו שגה בית המשפט משמנע ממנו את האפשרות לקחת את הקטינים להתייעצות עם פסיכיאטר ומשלא בחן חלופות אחרות מלבד קיום מפגשיו עם הקטינים במרכז קשר.

  בנוסף לאמור טוען האב כי בית המשפט "מתעלם" מההתדרדרות במצבם של הקטינים במשמורת האם; כי האפוטרופוס לדין עוין את האב וגורם נזק לקטינים; וכי העובדת הסוציאלית לסדרי דין פועלת לטובת האם.

  כמו כן האב חוזר על טענותיו שמופנות לנהלי מרכז הקשר, שלטענתו הם בבחינת חוזה אחיד שכולל תנאים מקפחים, ומבקש כי נורה על ביטולם של תנאים מסוימים ועל עריכתם של אחרים.

  בית המשפט העליון מפי כב' השופט פוגלמן ב-בע"מ 6921-21 דוחה את בקשת רשות הערעור לאחר עיון בה בהתאם לתקנה 148א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. הקביעות בהחלטת בית המשפט המחוזי אינן מעוררות שאלה משפטית עקרונית שחורגת מעניינם של הצדדים, ורשות לערער אינה נדרשת כדי למנוע עיוות דין.

   

  עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

  כתובת המשרד: תובל 40, מגדל ספיר, רמת גן 

  יצירת קשר: 03-6969916

  רוצים להתייעץ?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
   חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

   לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

   מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

    חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים