מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
050-969-3850
תובל 40, רמת גן
עו"ד אלינור ליבוביץ

מחפשים עורך דין לענייני משפחה?

הגעתם למקום הנכון אלינור ליבוביץ עו"ד גישור, גירושין, דיני משפחה, צוואות וירושות

  הפגמים האפשריים בצוואות

  פגמים בצוואה

  צוואות, כמו כל מסמך אחר, אינן נטולות פגמים, בין שנערכו על ידי המצווה עצמו וגם אם נערכו על ידי עורך דין  – יכולים ליפול בהן פגמים.

  בשיטת המשפט שלנו, ככל שמתקיימים הרכיבים היסודיים בצוואה, נקבע בחוק הירושה בית המשפט רשאי יהיה ויוכל לקיים את הצוואה, לאחר שהחליט כי אין לו ספק באמיתות הצוואה.

  יחד עם זאת בהעדר קיומם של רכיבי היסוד בצוואה, לא יוכל בית המשפט להכשירה ואין הדבר בסמכותו.

  יש לבדוק בכל צוואה המוגשת לקיום אם רכיבי היסוד מתקיימים בה, מקום שאם הם אינם מתקיימים, לא ניתן ליתן לה תוקף על פי הוראות החוק, רשם הירושות יעביר את הצוואה לבחינה של בית המשפט.

  יחד עם זאת גם אם בית המשפט חפץ בכך, אין בית משפט יכול לרפא כל פגם וישנם החלטות שהוא יכול לקבל באשר לצוואה אך ישנם מצבים בהם בית משפט עצמו אינו יכול ליתן תוקף לצוואה בשל פגמים שאינם ניתנים לתיקון.

  אלו הנחיות נותן החוק באשר לעריכת צוואות:

  • צוואה בכתב תכלול את תוכן הצוואה אשר ייכתב בכתב ידו של המצווה ובחתימתו.
  • צוואה בעדים חייבת להיערך בכתב וקיימים שני עדים כשירים לעריכתה.
  • צוואה בפני רשות תעשה על ידי המצווה באופן אישי בפני שופט, דיין בית דין דתי או הרשם לענייני ירושה או נוטריון
  • צוואה בעל פה תאמר על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים המבינים את לשונו בעת שראה עצמו למול המוות.

  רכיבי יסוד בצוואה לפי חוק הירושה

  על פי הוראות חוק הירושה, צוואה חייבת להכיל מספר רכיבים המפורטים בחוק הירושה. כאמור, ככל שאחד מרכיבים אלו לא נמצא, לא ניתן להכשיר את הצוואה, גם אם היא משקפת את רצונו של המנוח.

  בדיקת קיומם של רכיבי היסוד בצוואה מאפשרת לקבוע אם הצוואה פגומה ואם אפשר להכשירה, ולפיכך מדובר במידע חיוני.

  זהו מבחן היסוד המבדיל בין צוואה שאולי ניתן להצילה ולקיימה וכזו שמבוטלת מעיקרה ואין אפשרות מעשית להתמודד על תוקפה בבית המשפט.

  בית המשפט אינו יכול לתקן כל פגם בצוואה ובוודאי לא פגמים שנפלו ברכיבי היסוד של הצוואה.

  ניתן לתקן פגמים טכניים של צורה, וגם בזאת בתנאי שאין לשופט ספק באמיתות הצוואה.

  על דרך הכלל ולמעט מקרים יוצאי דופן, התיקון יהא אפשרי רק כשמדובר בפגמים צורניים בצוואה: חתימת המצווה או חסרונה; תאריך הצוואה; חתימת העדים; כשרות העדים; פגמים שנפלו בהליכים לצורך עריכת צוואה שבעל פה.

  כך לדוגמא, אין בית המשפט יכול לרפא צוואה בעדים, ולקבוע כי היא תקפה, כאשר נכח רק עד אחד לחתימתה, לעומת זאת, ניתן לרפא פגם של מחסור בחתימת העדים לצוואה, ובתנאי ששניהם נכחו במועד עריכת הצוואה ובעת חתימת המצווה על הצוואה.

  צורת הצוואה

  צורניות הצוואה אינה מהווה משום עניין מהותי לתוקפה, וצורת הצוואה לא תביא לביטולה, ובלבד שרכיבי היסוד יתקיימו בצוואה. אין הצוואה חייבת להכיל את הכותרת צוואה אולם תוכנה צריך להיות כזה שממנו יובן כי המדובר בצוואה ובכוונה להורות מה ייעשה ברכוש המצווה לאחר אריכות ימים.

  בפסיקה נקבע כי אין מניעה משפטית  לראות במכתב פשוט צוואה ובלבד שהתקיימו בו התנאים הצורניים של צוואה (ע"א 27/86 היועץ המשפטי לממשלה נ' יוסף סלוודור בילי זגה, פ"ד מב (4) 588).

  לפיכך, מכתב שרשם המנוח או אפילו פתק עליו שרבט את רצונו עשויים להיחשב לצוואה, ובלבד שמתקיימים בהם הרכיבים המצוינים בחוק דהיינו מרכיבי היסוד בצוואה. עיקרון זה נכון לגבי כל צוואה, ובלבד שהיא מכילה את המרכיבים האמורים בחוק לגביה, כפי שפורטו לעיל.

  גם עדות של אדם בבית המשפט, אשר מכילה את כל מרכיבי הצוואה, לרבות חלוקת הזכויות וזהות היורשים, אשר תועדה בפרטיכל, לא תחשב כצוואה מכיוון שהדרכים המפורטות בחוק לעריכת צוואה הן הדרכים היחידות לעשייתה, ולא ניתן לצוות בצורה אחרת.

  זאת נאמר מאחר ובפרטיכל אין חתימה של שני עדים, אין כל עדות לכך שהמצווה התכוון לערוך צוואה מלכתחילה וחתם עליה לאחר שהבין את הוראותיו, לא מדובר בצוואה בכתב יד או בצוואת שכיב מרע הנערכת כאשר אדם עומד בפני המוות, והצוואה אף לא נערכה בפני רשות, ולו בשל העובדה שלא נאמר כי מדובר בצוואה.

  האם צוואה מוסרטת הינה צוואה?

  היום מאד קל להסריט או להקליט ולכל אדם יש בסמרטפון אפליקציה באמצעותה הוא יכול להסריט או להקליט, ואולם חרף הזמינות של אמצעי טכנולוגיה מתקדמים אלו אין הדבר יכול להוות תחליף לעריכה נכונה וראויה של צוואה. אין די בהקלטה ואפילו לא בסרט וידיאו.

  גם צוואה מוסרטת או מוקלטת אינה צוואה, אם כי תיעוד כזה יכול לסייע לבית המשפט לקבוע כי הצוואה שנערכה כדין תקפה (ע"א 6198/95 יעקב נ' בראשי, נב (2) 6033). לפיכך, הקלטתה של צוואה אשר נערכה כדין, על פי הצורות הנדרשות בחוק, עשויה להוות משום חיזוק לאמיתות ונכונות הצוואה, אך לא תחליף אותה. אין מקום לטעון שהסרטת דבריו של אדם באמצעי ויזואלי או שמע, תתקבל בבית המשפט כצוואה.

  משמעות של פגם צורני בצוואה

  כאמור, פגמים שבצורה אינם פוסלים ואינם מבטלים צוואה, אך בהתייחס לפגיעה בסיכויי ההליך המשפטי, ברור כי קשה יותר להוכיח את תקפותה של צוואה פגומה צורנית. הכלל הוא שאם יש פגם צורני כלשהו בצוואה – נטל הראיה במקרה שכזה מתהפך, והוא מוטל על מבקש קיום הצוואה ולא על המתנגד לצוואה.

  היורש הפוטנציאלי חייב לשכנע את בית המשפט כי צוואה שנפלו בה פגמים צורניים אמיתית היא. אמיתות הצוואה נמדדת בכך שמבקש הקיום יוכיח, שהצוואה משקפת את רצונו של המצווה, וכי לא נפל כל פגם ברצונו זה בשל השפעה בלתי הוגנת או מעורבות בעריכת הצוואה ולמעשה כל סיבה העשויה לפגוע ברצונו החופשי ובגמירות דעתו של עורך הצוואה.

  ב-ע"א 865/75, מנה כב' השופט ח' כהן, את הפגמים בצוואה הניתנים לתיקון לאור המצבים המנויים בסעיף 25 לחוק:

  • פגם בחתימת המצווה;
  • פגם בחתימת אחד העדים או שניהם;
  • פגם בתאריך הצוואה;
  • פגם בהליכים לפי סעיף 20 ואלה הם:
  • ציון תאריך
  • חתימה בידי המצווה
  • חתימת המצווה בפני שני עדים
  • הצהרת המצווה בפני שני עדים שזו צוואתו
  • אישור שני העדים באותו מעמד
  • חתימת שני העדים על אישורם
  • אישור שני העדים על-פני הצוואה
  • אישור שני העדים שהמצווה הצהיר כאמור
  • אישור שני העדים שהמצווה חתם כאמור
  • פגם בהליכים לפי סעיפים 23-21
  • פגם בכשרות אחד העדים באשר הוא קטין
  • פגם בכשרות אחד העדים באשר הוא פסול-דין (סעיף 24 לחוק).

  עולה אם כן כי חשוב לערוך צוואה אצל עורך דין צוואות וירושות מיומן על מנת למנוע מיורשים פוטנציאליים שנפגעו מהצוואה להגיש התנגדות לצוואה בשל פגמים צורניים או מהותיים.

  רוצים להתייעץ?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
   חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

   לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

   מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

    חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים