הבעל ביקש למכור את הדירה המשותפת למרות שהאישה עיוורת האם בית המשפט יאפשר זאת והאם התנהגות הבעל הינה בתום לב?

 

הבעל תובע פירוק שיתוף בדירה בדרך של מכירה לכל המרבה במחיר כאשר הדירה אמורה להיות פנויה וריקה מכל אדם וחפץ

בפסק דין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה תמ”ש (תל אביב-יפו) 12005-95

על ידי כב’ השופט גרמן, דחה בית המשפט את מועד ביצוע פירוק השיתוף בדירת מגורים של בני זוג מבוגרים, כאשר הבעל עבר להתגורר בנפרד מן האישה.

פסק הדין אמנם ישן, אך ההלכות שנקבעו בו לעניין הצורך בתום לב עדיין רלוונטיות וישימות. לאור זאת לא נס לחו של פסק דין זה.

עקרונית מבקש הבעל לקבל את זכויותיו על פי הדין, למכור את הדירה ולקבל את מחצית שוויה בכספים.  זוהי זכות בסיסית של כל שותף במקרקעין והיא נכונה בהסתייגויות מסוימות גם באשר לבני זוג נשואים.

 

הזכות הקניינית של כל בעלים של נכס מקרקעין

לכל שותף במקרקעין הזכות לתבוע פירוק השיתוף מכוח סעיף 37 לחוק המקרקעין, תשכ”ט – 1969. פירוק השיתוף יכול להיות בהסכם בין יורשים או בהסכם בין שותפים לדירה, או בצו בית המשפט בהעדר הסכם, צו לפירוק שיתוף.

 

פירוק שיתוף בדרך של חלוקה בעין

אפשר גם לעתור לפירוק שיתוף מכוח סעיף 38(ב) לחוק המקרקעין. במקרקעין הניתנים לחלוקה, יערך פירוק שיתוף בדרך של חלוקה בעין, ורק משהוכח שאין המקרקעין ניתנים לחלוקה בעין, ומשנוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום להפסד ניכר לשותפים, אזי יהא פירוק השיתוף בדרך של מכירה (סעיפים 39 ו-40 לחוק המקרקעין).

 

האם ניתן בית לחלוקה בעין

זוהי שאלה עובדתית הנובעת מהחלטות של ועדות תכנון ובניה. ביצוע חלוקה בעין, גם על פי צו בית המשפט, נגזר מדיני התכנון והבניה כפי שנקבע לגבי פירוק שיתוף על פי הסכם (על פי סעיף 38(א) לחוק המקרקעין).

תנאי מוקדם לחלוקה בעין הוא קיום תשריט חלוקה שאושר על ידי רשויות התכנון, על פי הוראות סעיף 143 לחוק התכנון והבניה. לפיכך, כל עוד לא אושר תשריט כזה על ידי רשויות התכנון והבניה – יחשב הנכס כ”מקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה”.

יחד עם זאת העדר של  אישור זה אינו מונע בעלים משותף מלהתנגד לחלוקה בעין בהתבסס על הטענה שחלוקה בעין תגרום לו להפסד ניכר, בהשוואה לפירוק שיתוף על ידי מכירה.

בהתאם לכך ובהתאם להוראות העדיפות של חוק המקרקעין, יש להעדיף תחילה חלוקה בעין ורק באין ברירה לפנות לחלופה של פירוק על דרך מכירת הנכס.

 

תום ליבו של התובע

הפסיקה בעניין זול בו בע”מ נ’ זיידה (ע”א 810/82, פ”ד לז(4) 377), החילה והרחיבה את עקרון תום הלב גם על עשיית שימוש בזכויות קנייניות.

ולמה הכוונה? בעל העומד על זכותו למכור את הדירה או הבית המשותפים מחד אך מתנגד לביצוע איזון כולל של נכסי בני הזוג  ייחשב למי שאינו נוהג בתום לב בעמידתו על זכותו הקניינית ומשכך עשוי בית המשפט לדחות תביעתו לפירוק שיתוף.

נקבע זה מכבר בסוגית פירוק שיתוף בדירת בני זוג, על ידי הנשיא שמגר בעניין יעקבי נ’ יעקבי, (ע”א 1915/91, פ”ד מט(3), 529, כי יש בעקרון תום הלב לשמש ככלי המונע מבן זוג לעשות שימוש בהסדרים משפטיים לצורך השגת יתרונות כלליים.

בדעתו זו, הנשיא שמגר מאמץ את דעת פרופ’ א. רוזן צבי.  בספרו דיני המשפחה בישראל – בין קודש לחול (תש”ן) (עמ’ 467-468), מבהיר פרופ’ א. רוזן צבי בצורה ספציפית את הנושא:

היקף השימוש בעיקרון תום הלב והנסיבות המתאימות למטרה זו אינם טעונים הגדרה מפורטת מראש. ניתן לומר, כי כאשר אין התובע מפיק שום תועלת מפירוק השיתוף, או כאשר מטרתו היא לנצל את מצוקתו של האחר ולהפעיל עליו לחצים קשים ללא הצדקה, הוא משתמש בזכות לפירוק שיתוף בחוסר תום לב.

כל אימת שתביעה לפירוק שיתוף מוסיפה על המצוקה המאפיינת את שיטתנו המשפטית בתחום דיני הנישואין והגירושין, יש מקום לשקול אם השימוש בזכות התביעה נעשה בתום לב.”

 

שאלת תום הלב – אם לא יוותרו כספים בידי התובע לאחר פירוק השיתוף  מה התועלת שתצמח ממכר הבית

האם במצב בו לא ישארו בידי התובע כספים לאחר מכירת הדירה, מחמת נושיו וחובותיו, יש בעמידה על זכותו לפירוק השיתוף, בדרך של מכירה, היעדר תום לב ודרך מקובלת. בעניין בהט נ’ בהט (ת”א 32453 – 4/84, פסקים תשמ”ו ב’, 236 – 241) פסקה, כבוד השופטת ד. פלפל:

“…אם כן הדבר הרי הנתבעת תהיה, למעשה, זכאית לטרוף מהתובע את פרי כל חלקו בדירה, מאחר וחלק זה מעוקל לזכותה מכח פסק דינו של בית המשפט המחוזי. הפועל היוצא הוא, שהתובע ימכור דירתו בכח ואגורה שחוקה לא יראה ממנה. אם זו התוצאה, מדוע יש בכלל למכור את הדירה?… ואם התובע לא יזכה לפירות המכירה כי אז אני רואה בעמידה על שימוש בזכותו על פי חוק המקרקעין כהעדר תום לב ודרך מקובלת”.

לעומתה, כבוד השופט פינקלמן בפסק דינו (בר”ע (חיפה) 1281/95 יבין נ’ יבין, תק-מח 96 (1), 986) גורס כי העובדה שכל הזכויות של התובע במקרקעין מעוקלות לחובתו, יכולה לשמש אות וסימן לכאורי בלבד לחוסר תום לב, אך אין להסיק מסקנה גורפת.

 

הליקוי בראייתה של הנתבעת והשפעתו על תפקודה

בית המשפט בחן את נושא העיוורון של האישה. מדובר באשה בת 70 שהחיים בבית מאפשרים לה לחיות ולתפקד, תוך כדי הסתייעות באנשי הסביבה, באופן עצמאי. המקום נוסך בה בטחון שעוזר לה להתגבר על הקשיים היומיומיים כתוצאה מעיוורונה. כאמור, לא הענקתי לה תוספת למזונות בגין עזרה בבית, דווקא משום הנתון הזה, היות הבית סביבתה הטבעית המוכרת לה ויכולתה לתפקד עצמאית עקב כך.

לנסיבות ספציפיות אלה משקל נכבד במסגרת שיקולי למתן פסק דין בדבר דחיית ביצוע פירוק השיתוף.

 

האם ראוי לעכב את ביצוע פרוק השיתוף בדירה?

בפסק הדין בעניין בר-אל (רע”א 4358/01 בר-אל נ’ בר-אל, פ”ד נה (5), 856) הותיר כב’ הנשיא ברק בידי ביהמ”ש לענייני משפחה שיקול דעת רחב לגבי מועד פרוק השיתוף באומרו:

“הגישה הראויה הינה כי יש לאפשר לבית המשפט מרווח של גמישות דיונית בבואו להכריע בדבר הדרך הטובה ביותר לפתרון הסכסוך בין המתדיינים בפניו. ומכאן המסקנה כי ביהמ”ש לענייני משפחה יכול, בנסיבות המתאימות, לעכב את ההוראה על פרוק השיתוף בדירת המגורים בין בני זוג אם ברצונו להגיע למצב בו כל עניינם של בני הזוג יוסדר באופן כולל”

בהקשר לנסיבות הדומות למקרה שלפנינו מציין הנשיא באותו פס”ד כי במקרים רבים דירת המגורים היא הנכס המרכזי העומד לרשות בני הזוג. פרוק מיידי ומהיר עלול להותיר אחד מהם ללא מדור נאות”

בשל מידת הצדק קובע בית המשפט בפסק הדין המאוזכר בפתיח, כי בנסיבות המיוחדות של האישה, כמפורט לעיל, לאפשר לאשה להתגורר בדירה ולשלם לבעל את חלקו,  לאחר שינוכו מחלקו החובות שהוא חייב לה.

יש לאפשר לאשה, בגילה, להתארגן ולהשיג את הכסף הדרוש ועל כן דוחה לפחות בשלב זה, את ביצוע פירוק השיתוף לחצי שנה מהיום, לתכלית הנ”ל. בתום חצי שנה, אם ינקוט מי מהצדדים בהליך משפטי מתאים, יבדוק בית המשפט, בהתאם לנסיבות, אם יש מקום להורות על ביצוע פירוק השיתוף.

ההליך לא בוטל ואולם עוכב ובית המשפט מאפשר לאשה לבחון את יכולתה כספית לרכוש את חלקו של הבעל בדירה בניכוי חובותיו כלפי האישה. התוצאה מאזנת בין האינטרסים הנוגדים של כל צד.

 

 

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

כתובת המשרד: ויצמן 2, תל אביב

יצירת קשר: 03-6969916

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן