האם הגיוני שבית המשפט יפסוק מזונות זמניים בטרם קיימים ממצאים של בדיקת אבהות וכאשר עדיין לא ברור האם האב הנטען הוא אכן אבי התינוק הילוד

לבדיקת אבהות השלכות לא רק על תשלום מזונות אלא גם על דיני הירושה. אישוש אבהות או שלילתה משפיעה רבות על הצדדים המעורבים. לעיתים המדובר בהורות שנכפתה על הגבר בלא שהסכים לכך. לעיתים מדובר גם על מקרים בהם אישה הרתה כאשר עדיין הינה נשואה, אך ההריון הינו מגבר אחר, וזה אינו יכול להיות מוכר כאבי הילד מפאת ההלכה היהודית.

בדיקת סיווג רקמות היא הדרך הפשוטה ביותר לוודא או לשלול אבהות וזאת בהסתמך על רכיב המטען הגנטי המשותף. במסגרת הליכי גירושין, פעמים רבות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה תביעה לסיווג רקמות.

הבדיקה מתבצעת במעבדות של בתי החולים המוכרים על ידי בית המשפט לענייני משפחה, בהשתתפות כל המעורבים באותו הזמן ובאותו המקום ובנוכחות אנשי הצוות.

הבדיקה מתבצעת על ידי לקיחת דגימת דם, מהאם מהילד/ה ומהאב הנטען באמצעות לקיחת רקמות מהרוק או משורש השערה, כאשר הרקמות מסווגות על פי סוגן, סוג הדם ומטען ה-  DNA

הוודאות הינה של 99% ועלותה 3000-4000 ₪ תלוי באיזו מעבדה היא מבוצעת.

הבדיקה תבוצע אך ורק לאחר מתן צו בית המשפט, ולאחר שהיועמ”ש גם הוא הגיב לבקשה ולא התנגד לה. במקרים בהם יש חשש ממזרות – יתנגד ב”כ היועמ”ש לבדיקה על מנת שלא לפגוע בילד.  הדברים האמורים לגבי בתי המשפט לענייני משפחה נכונים גם לגבי בתי הדין הרבניים.

היה וגבר יסרב לבצע את הבדיקה הוא יוכר כאבי הילוד לצורך תשלום מזונות. היה והאשה תסרב לבצע את הבדיקה – תביעתה לאבהות ולמזונות תידחה.  גבר אינו יכול לסרב לבצע את הבדיקה ובו זמנית לטעון שאין הוא האב. במקרה של חשש מממזרות יכול בית המשפט לקבוע את האבהות לצורך תשלום המזונות על פי כלל הראיה הטובה ביותר.

 בדיקת אבהות בישראל ובעולם

ברחבי העולם להבדיל מישראל, כאשר אב רוצה לבדוק את קרבתו הביולוגית לילד הוא פונה למעבדה לבדיקות גנטיות, מוסר דגימות דם או רוק שלו ושל הילד, וממתין לתוצאות בתוך מספר ימים. לעיתים אבות נוטלים מן הילד בדיקות רוק מאחורי גבן של האמהות ושולחים למעבדה בחו”ל, על מנת לדעת את האמת, אך אין לכך כל שימוש בארץ, והממצאים אינם קבילים.

בארץ, לעומת זאת, אין אפשרות לבצע בדיקת אבהות באמצעות בתי חולים פרטיים, אלא תחת צו שיפוטי. מי שרוצה לקבל הוכחת אבהות חותכת, אינו יכול פשוט לפנות למעבדות פרטיות או מעבדות בבתי חולים, אלא חובה עליו לפנות לבית המשפט, להגיש תביעה בעניין האבהות, ולקבל צו המורה על עריכת הבדיקה. כך הדברים נכונים גם לגבי גבר וגם לגבי אשה.

חשש מממזרות עקב הדין ההלכתי

בישראל חוקי הדת וחוקי ההלכה יוצרים מורכבות נוספת ויש משמעות לסטטוס של הילד. ילד שנקבע כי הוא ממזר לא יוכל לבוא בקהל ישראל 10 דורות ובמיוחד לא יוכל להינשא בארץ אלא אך ורק בחו”ל בנישואין אזרחיים.

אם הבדיקה הגנטית תוכיח שהילד נולד לאישה נשואה מגבר שאיננו בעלה, הרי שהילד הוא ממזר, ולכן יחולו עליו מגבלות הלכתיות מרחיקות לכת.

זו הסיבה לכך שעריכת בדיקות גנטיות בישראל נתונה לפיקוח ציבורי, שבמסגרתו בית המשפט והפרקליטות (כבא כוח היועמ”ש)  בוחנים בכל מקרה לגופו האם מתן צו לביצוע הבדיקה עולה בקנה אחד עם השיקול בדבר טובת הילד.

 ברוב המקרים יחליט בית המשפט לפסוק מזונות זמניים כאשר קודם לכן יהיו בפניו ממצאים של בדיקת אבהות.

ברמ”ש 12274-02-17 מיום 15.03.17 קבע בית המשפט המחוזי במחוז חיפה כי: “אכן ברגיל, כששאלת האבהות על הקטין עומדת על הפרק, אין מקום לפסוק מזונות, ולו אף זמניים, טרם הכרעה בשאלה זו”. כך גם עולה מ עמ”ש 45491-01-16 מיום 23.08.16.

בפסק דין זה נקבע,  בסופו של יום, כי הכלל לפיו אין לחייב במזונות זמניים לפני שיש ממצאים לגבי בדיקת סיווג רקמות בדבר האבהות –  אין מדובר ב”כלל ברזל” ובמקרה ספציפי זה נפסקו המזונות הזמניים, לאור התנהלותו של האב, אשר הכיר בקטינה כבתו מרגע לידתה ונהג כלפיה כאב לכל דבר ועניין ואף דרש את המשמורת עליה. משמע האב בהתנהגותו הבהיר כי הוא רואה בקטינה כבתו והתנהג כלפיה כפי שמתנהג הורה כלפי ילדו התינוק. בנסיבות אלו נפסקו מזונות זמניים טרם ממצאים של בדיקת אבהות.

ברמה העקרונית, נפסק כי קודם יש לדון ולהכריע בשאלת האבהות ורק לאחר מכן בשאלת החיוב במזונות.

בפסק דין פלונית נקבע כי על אף שעקרונית, אין מניעה להטיל חיוב במזונות על מי שאינו רשום כאב אזי: “כשקיימת הכחשה של אבהותו, יעכב בית המשפט את הדיון בשאלת המזונות עד לסיום הבירור בתובענת האבהות“.

משמע יש כלל ויש חריגים לכלל. הכלל הוא שיש להמציא קודם את ממצאי בדיקת האבהות וכי רק במקרים חריגים יפסקו מזונות זמניים לפני שיש ממצאי אבהות או העדר אבהות.

בפסיקה נקבע כי כאשר מתברר הליך בעניין מזונות ילדים, אין מקום להורות על הגשת תביעה נפרדת לעניין האבהות ובית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בשאלת האבהות ובמסגרת התביעה למזונות “בגררא”. לעניין אבהות במסגרת תביעת מזונות ראו גם: תמ”ש 35350-11-11 מיום 5.10.14 .

עינינו  הרואות כי קיימת תמימות דעים בקרב בתי המשפט המחוזיים כי יש להכריע תחילה בשאלת האבהות ורק לאחר מכן להידרש לשאלת המזונות.

אם קיימת סכנה של מצוקה כלכלית אמיתית  ואם השתכנע בית המשפט כי האם לא תוכל לספק את צרכי הקטין יכול הוא לפסוק מזונות זמניים גם בלי שיש ממצאים בדבר אבהות אך זאת במקרים נדירים (רמ”ש 51744-03-17 מיום 26.03.17).

איך נוהג בית המשפט כאשר אין אפשרות לבצע בדיקת סיווג רקמות כדי לבדוק את האבהות או את שלילתה?

ישנם מקרים בהם בדיקת אבהות תביא לתוצאות קשות כמו למשל ממזרות, כמפורט לעיל, ואזי בית המשפט לא יאפשר ביצוע בדיקת הרקמות. כך למשל בתמ”ש (י-ם) 35350-11-11‏ פלונית נ’ פלוני (מתאריך 5.10.14) שנדון בפני כב’ הש’ נמרוד פלקס, עסק בחיוב מזונות אב שטען כי הקטינה אינה ביתו הביולוגית, כי היא בתו של אחר ולכן אין לחייבו במזונות הקטינה.

בפסק הדין נקבע כי לאור הדין האישי של הצדדים, חל הכלל של “רוב בעילות אחר הבעל”. נקודת המוצא הראייתית הייתה כי מדובר באב של הקטינה, מאחר שהקטינה נולדה בעת שהצדדים היו נשואים. על כן חוייב האב במזונות הקטינה.

בעמ”ש 24955-03-11 נ’ ואח’ נ’ ה’ ואח’ (28.8.12) מציין כב’ הש’ שנלר את החשיבות של שיקול הדעת הנתון לביהמ”ש האזרחי, שאינו מחויב לנהוג לפי כללי ההלכה, לרבות בעניין החזקה של “רוב בעילות אחר הבעל”. מדובר בבחינה ראייתית אזרחית, שלא על פי בדיקה גנטית, אלא על פי מידת הוכחה של מעל 51% הדרושה במשפטי אבהות.  בעוד שבדיקה גנטית דורשת וודאות גבוהה הרבה יותר והממצאים בדרך כלל מצביעים על סיכוי של 99%.

קיימים עוד אמצעים לשלילת אבהות על פי המשפט האזרחי

בית המשפט האזרחי יכול לקבוע בבחינה ראייתית אזרחית לצורכי המזונות ולטובת הקטינה האם הנתבע הינו אביה. זאת, בסייגים הנדרשים כמפורט בפסק דינו של כב’ השופט שנלר (לגבי חלוקת הסמכויות בין בית הדין הרבני לבית המשפט האזרחי).

ישנם פסקי דין בהם ייקבע כי האב הוא אביה של הקטינה, וזאת לצורכי חיוב  במזונות בלבד, אם אין אפשרות לבצע בדיקת רקמות.  בהתאם לפסיקה שלעיל, משלא ניתן לערוך בדיקה גנטית לקביעת האבהות, הן על פי הכלל של רוב בעילות אחר הבעל והן על פי מידת ההוכחה האזרחית – יכול בית המשפט להשתכנע שניתן לקבוע את אבהות הקטינה לצרוך חיוב האב במזונות על פי שתי הדרכים המצוינות לעיל.

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

כתובת המשרד: ויצמן 2, תל אביב

יצירת קשר: 03-6969916

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן