האם גירושין מבטלים צוואה הדדית

חני ומור היו נשואים 20 שנה לפני שהתגרשו בצורה ידידותית בהסכם גירושין שהושג באמצעות גישור

מספר שנים לפני הגירושין, חתמו בני הזוג על צוואה הדדית אשר בה ניתנו הוראות לפיהן, כל הרכוש כולו עובר לבן הזוג האחר, ורק לאחר מכן לילדי בני הזוג בחלקים שווים ביניהם, בבחינת יורש אחר יורש.

צוואה כזו, כלומר צוואה הדדית, בדרך כלל נובעת מדאגה של בני הזוג האחד למשנהו, ועל מנת למנוע  שהילדים יקבלו את חלקם בירושה, לפני ששני בני הזוג הולכים לבית עולמם. בדרך זו של צוואה הדדית מבטיח כל אחד מבני הזוג את רווחת זולתו ואת העדר תלותו ברצון הילדים.

לאחר הגירושין לא זכרו בני הזוג חני ומור לשנות את הצוואה וזו נותרה בעינה.  אף אחד מבני הזוג לא התייחס לצוואה, ככל הנראה מחמת שכחה, וגם הסכם הגירושין לא אזכר ולו במילה אחת את נושא הצוואה ההדדית.

למרבה הצער חני חלתה במחלה קשה ונפטרה בדמי ימיה כאשר היא בסך הכל כבת 48 שנים. המחלה והפטירה היו מהירים וחני לא הספיקה לתת את דעתה על הצוואה ההדדית שכן הייתה טרודה במלחמה במחלתה.

השאלה הנשאלת היא האם הצוואה ההדדית עומדת בתוקפה והאם מור יורש את כל רכושה של חני על אף שהם גרושים. לולא הייתה צוואה הרי שמי שהיה יורש את חני הם ילדיה בלבד ולא מור מאחר ולגרושים – להבדיל מנשואים – אין זכות בירושה.

 

איך מבטלים צוואה על פי חוק הירושה – הדרכים לביטולה של צוואה מנויות בסעיף 36 לחוק הירושה

  1. “(א) המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.

(ב) צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת”.

 

מספר דרכים לביטול צוואה

עולה אם כן כי ביטול צוואה יכול להיעשות באחת הדרכים הבאות:

  1. ביטולה במפורש, באחת הצורות לעשיית צוואה;
  2. ביטולה על-ידי השמדתה;
  3. ביטולה במשתמע בעריכת צוואה חדשה.

הכיתוב בחוק: “באחת הצורות לעשיית צוואה” מתייחס לארבע הצורות המוכרות לעריכת צוואה, המנויות בסימן א’ לפרק השלישי לחוק. הכוונה הינה ל: צוואה בכתב-יד , צוואה בעדים , צוואה בפני רשות , צוואה בעל-פה .

ביטול צוואה “באחת הצורות לעשיית צוואה” משמעו, כי מעשה הביטול מקיים את כל הדרישות המהותיות והצורניות שנקבעו בחוק לעשיית צוואה באותה “צורה”.

ביטול בכתב יד – המצווה מציין בכתב ידו כי הצוואה מתבטלת. כתב הביטול נושא תאריך כתוב בידו של המצווה וחתום על-ידיו (בהתאם לסעיף 19 לחוק הירושה).

ביטול בעדים – הביטול נערך בכתב. הוא מציין את התאריך וחתום על-ידי המצווה בפני שני עדים, לאחר שהצהיר בפניהם שהוא מבטל את צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני כתב הביטול, שהמצווה הצהיר וחתם (בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה).

ביטול בפני רשות – ביטול הצוואה בפני שופט, רשם או דיין, או בהגשת דבר ביטול הצוואה בכתב על-ידי המצווה עצמו לאחד מאלה, תוך שהם קוראים את דבר הביטול בפני המצווה, והוא מצהיר בפניהם שזהו כתב-ביטול הצוואה (בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה).

ביטול בעל-פה – המצווה הוא שכיב מרע והוא מודיע בעל-פה בפני שני עדים המבינים את לשונו, כי הוא מבטל את צוואתו (בהתאם לסעיף 23 לחוק הירושה).

על אף האמור לעיל  בדנ”א 7818/00 אהרן נ’ אהרוני הוכשר ברוב דעות אך לא פה אחד, ביטול צוואה בפני עד אחד, וזאת על סמך עיקרון העל של כיבוד רצון המת, וכן לאור ההבדלים שבין עריכת צוואה לביטולה.

חוק הירושה קובע כי ביטול צוואה על ידי השמדתה אינו מחייב כל סממן פורמאלי שיש להקפיד במילויו. די לו למצווה שיקרע את הצוואה, הא ותו לא.

השמדת צוואה יכולה להיעשות ללא מחשבה ובלהט הרגע. על פי ההיגיון הדבק בשמירה נוקשה על הדרישות הצורניות, קשה לדעת האם השמדת הצוואה נעשתה מרצון חופשי ולאחר מחשבה או ברגע של זעם.

 

מה חשיבות הקפדה על הצורה הפורמלית של ביטול צוואה

כל אלה מצבים אפשריים המחלישים את הטיעון הגורס כי הקפדה על הצורות הפורמאליות במעשה ביטול הצוואה, באותה מידה כמו בעצם עריכת צוואה, תבטיח את אמיתות הצוואה והרצון.

למרות זאת היה המחוקק נכון לוותר על דרישות הצורה וליתן תוקף לביטול צוואה על ידי השמדה שאין לה תיעוד, שאין לה עדים, שנעשית לעיתים בהיות המצווה בגפו. תיתכן גם אפשרות שהעתקי הצוואה לא כולם הושמדו ואשר על כן עשויה להיפגע הוודאות האם הושמדה הצוואה אם לאו.

מטעם זה יש לראות את מעשה הביטול כשונה ממעשה יצירת הצוואה. על אותה מגמה של גמישות ניתן ללמוד גם מן האפשרות לבטל צוואה במשתמע, לבטל את כולה או את חלקה, וכן מכך שאין הביטול מצריך פעולה נפרדת ועצמאית ודי בעריכתה של צוואה חדשה.

ברור הוא שעריכת צוואה או ביטולה על דרך עריכת צוואה חדשה הנה פעולה משפטית המשתכללת עם מותו של המצווה (ע”א 148/52 כספריוס נ’ כספריוס, פ”ד ח(2) 1289,.

משמע המדובר בפעולה הצופה פני עתיד, בעוד שביטול צוואה, בין אם במפורש ובין אם על ידי השמדתה, הינו פעולה משפטית חד צדדית המשתכללת מידית עם ביצועה, שעה שהמצווה עדיין בין החיים. הפעולה המשפטית משתכללת בזמן הווה ואינה תלויה בגורם או פעולה נוספים.

 

מיהם היורשים כאשר צוואה בוטלה באחת מהדרכים לביטול צוואה

חוק הירושה קובע, כי במות אדם עובר עזבונו ליורשיו (סעיף 1 לחוק). יורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה .

אם לא ערך המנוח צוואה, או שנערכה צוואה ובוטלה כדין על ידי המצווה באחת מהדרכים לביטול צוואה – חל על רכושו ההסדר של ירושה על פי דין, הקבוע בפרק השני לחוק (סעיף 2 לחוק).

ביטול צוואה אינו מותיר אם כן חלל ריק. ההסדר המשפטי החל על רכושו של המוריש חוזר להיות, ככלל, ההסדר הקבוע בחוק לירושה על פי דין.

ואם נחזור לחני ולמור חוזרת ועולה השאלה האם תקפה הצוואה של חני על אף עצם היות בני הזוג גרושים. במקרה מיוחד זה הצוואה גוברת על חוק הירושה, ולכאורה מור יורש את כל רכושה של חני ולא ילדיה, וזאת על אף הגירושין.  איך מתייחסת לכך הפסיקה?

בתיק עזבון, בפסק דין שניתן לפני עשרות שנים בבית המשפט המחוזי בירושלים שמספרו 4/69 פסקים (מחוזיים) ס”ט, קבעה כב’ השופט מרים בן פורת שאין להסיק ביטול צוואה מכללא מסכסוכים או מיחסים מתוחים בין המצווה לבין המוטב, או משינויים החלים אחרי עשיית הצוואה. משמע גירושים לא בהכרח מבטלים צוואה הגם שבני הזוג התגרשו.

עם זאת ביהמ”ש לא הוציא מכלל אפשרות שהדבר יהיה אפשרי כאשר תוכן הצוואה או פירושה מורים אחרת.  משמע אם בצוואה נאמר במפורש או אפילו במשתמע כי תוקפה מותנה בקיום הנישואין – אזי אפשר להקיש על ביטולה של הצוואה אך מנגד אם הצוואה ההדדית נעשתה באופן סטנדרטי ללא הוראות מיוחדות אזי הצוואה בתוקף גם אם בני הזוג התגרשו כאמור.

באותו מקרה המאוזכר בפסק הדין שלעיל הקישה השופטת כי מעצם תיאורה כאשתו בשעת עריכת הצוואה אין מקום לקבוע שאומד דעתו של המצווה הייתה שהצוואה תבוטל במקרה של גירושין.

באותו מקרה היה המנוח נשוי לרעייתו במשך כ-20 שנה. את הצוואה לזכותה ערך כ-8 שנים לפני שהתגרש ממנה. אחרי גירושיהם המשיך המנוח להתגורר בדירתה כשבועיים עד כניסתו לבית אבות, שם נפטר.

הצוואה הייתה בארון שאליו הייתה למנוח גישה חופשית והוא לא עשה דבר כדי להשמידה או לבטלה. לא היו למנוח ילדים והיחסים בינו לבין גרושתו היו תקינים.

 

ביטול צוואה עקב פגם

צוואה מהווה מסמך משפטי, ולכן עליה לעמוד בהוראות של חוק הירושה על מנת שיהיה לה תוקף ויהיה ניתן לקיים את תוכנה. ככל והצוואה אינה עומדת בדרישות החוקיות יהיה ניתן לבטל אותה. לעיתים הביטול יהיה כולל ולעיתים יהיה חלקי ויחול רק על סעיפים מסוימים בצוואה.

סעיף 30 לחוק הירושה מאפשר לבטל את תוכן הצוואה במקרה שבו לא ניתן להבין באופן וודאי את כוונת המצווה בשל טעות משמעותית בצוואה . הפגם יכול להיות בשל צוואה אשר אינה עומדת באחד מארבעת התנאים לעריכתה: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות וצוואה בעל פה במצב של שכיב מרע.

במקרה אחר שעלה בפסיקה בתיק עזבונות 1072-07 אשר נדון בבית המשפט לענייני משפחה באילת,  בני זוג היו נשואים, בעת הנישואים הבעל ערך צוואה וציווה את עיזבונו ל”אשתו” ונקב בשמה בגוף הצוואה.

לימים בני הזוג התגרשו והבעל והאישה ערכו ביניהם הסכם גירושין הסדיר את ענייניהם הרכושיים. האם הצוואה תקוים בנסיבות העניין לנוכח גירושי הצדדים והסכם הגירושין שנעשה, או לא ?

שאלות אלה ואחרות עלו בתיק בין גרושת המנוח אשר ביקשה את קיום הצוואה לבין בתו הביולוגית, אשר התנגדה לה ושאלות אלה הוכרעו על ידי בית המשפט.

בין היתר נטען על ידי הבת כי יש לפסול את הצוואה מחמת היותה לא מוסרית וזאת מאחר והמנוח והזוכה על פי הצוואה התגרשו ולשיטת הבת לא מוסרי שגרושת המנוח תירש מעיזבון המנוח לנוכח גירושיהם. בית המשפט דחה את טענת הבת וקבע, ששאלת כיבוד רצון המת גוברת על טעמים של חוסר הגיון או סבירות.

 

הסכם גירושין אינו יכול להוות תחליף לצוואה

טענה נוספת שהועלתה על ידי הבת היא שהסכם הגירושין מהווה הוראה צוואתית לביטול הצוואה שנעשתה ע”י המנוח, אך בית המשפט דחה גם טענה זו שכן אין בהסכם הגירושין כל התייחסות לנכסי עיזבון / ירושה עתידיים של המנוח אלא לחלוקת רכוש בחיי בני הזוג ביניהם, כי אין בו שמץ של כוונה וגמירות דעת מצד המנוח לבטל את הצוואה ובעיקר, כי בהסכם הגירושין אין את מרכיבי היסוד הנדרשים למסמך ביטול לצוואה בהתאם להוראת ס’ 36 לחוק הירושה.

טענה נוספת שנטענה ונדחתה על ידי בית המשפט הייתה, כי המצווה ציווה את עיזבונו ל”אשתו” בשם – והוא נקב בשמה – מאחר ובמועד פטירתו זו לא הייתה אשתו זכייתה פקעה לשיטת הבת. בית המשפט קבע, כי מאחר והמנוח נקב בשמה של אשתו זה כיוון לצוות לה ללא תלות במעמדה כלפיו בעת פטירתו.

 

תוצאת פסק הדין מראה שחור על גבי לבן את החשיבות הרבה בעריכת צוואה עדכנית לאחר גירושין ו/או אפילו עם פירוד בטרם גירושין.

לאור האמור – ניתן לראות כי הגירושין עצמם אינם מהווים ביטול אוטומטי ומכללא של צוואה והצוואה ההדדית תהיה תקפה גם אחרי הגירושין, כל עוד לא בוטלה.

יחד עם זאת אין להוציא מכלל אפשרות כי ניתן לעשות שימוש באומד דעת המצווה בכדי להשפיע על תוקף הצוואה, ובמיוחד בצוואה הדדית, בה הסתמכות בני הזוג אחד על השני, אינה קיימת עוד לאחר מועד הפרידה.

מנגד – במקרה שבו הצדדים נפרדו/התגרשו אבל המשיכו לתמוך ולסייע אחד לשני או חזרו לחיות יחדיו כידועים בציבור – ניתן לטעון כי הרציונל עדיין תקף.

 

המלצה בעניין צוואה

נוכח המפורט לעיל ברור שנכון לערוך צוואה ו/או לתקן אותה ו/או לבטל אותה ו/או לערוך צוואה חדשה במקומה, כאשר בני זוג מתגרשים. יתר על כן מומלץ כבר בעת תחילת הליך הגירושין לבחון האם קיימת צוואה ואם כן לתקן אותה ואם לא – לערוך צוואה בעזרת עורך דין ובצורה מסודרת על מנת למנוע מצב בו בן זוג שנפרדת ממנו או התחלת בהליכים משפטיים נגדו – ירש אותך אם יקרה משהו בלתי צפוי.

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

כתובת המשרד: תובל 40, מגדל ספיר, רמת גן 

יצירת קשר: 03-6969916

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

דילוג לתוכן