מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
050-969-3850
תובל 40, רמת גן
עו"ד אלינור ליבוביץ

מחפשים עורך דין לענייני משפחה?

הגעתם למקום הנכון אלינור ליבוביץ עו"ד גישור, גירושין, דיני משפחה, צוואות וירושות

  ביטול מזונות? יותר קרוב וריאלי מאי פעם

  יותר ויותר פסקי דין מוצאים את הדרך ליישם שוויון בין אב לאם בכל הנוגע למזונות ילדים, שוויון מהותי, המביא בחשבון את כל הפרמטרים הרלוונטיים.

  פסק דין שניתן על ידי כב' הש' אילוטוביץ סגל, בתביעה להפחתת מזונות בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב – תלה"מ (ת"א) 28665-02-19 ש. ר. נ' א.פ. דן בשאלה האם הוכח בענייננו שינוי נסיבות אשר די בו כדי להצדיק התערבות בשיעור המזונות עד כדי ביטולו?

  ביהמ"ש משיב על שאלה זו בחיוב ומבטל את המזונות לחלוטין, וככל הנראה בנסיבות המקרה הדבר מוצדק.

  ואלו הם הפרמטרים אשר על בית המשפט לבחון כאשר הוא דן בסוגיה של הפחתת או ביטול מזונות ילדים

  לעניין מצבו הכלכלי של האב אל מול מצבו עת נכרת ההסכם ו/או ניתן פסק הדין, וכך גם לגבי מצבה הכלכלי של האם, יש חשיבות לשינוי נסיבות בהיבטים אחרים, כגון קבלת ירושה למשל, הולדת ילדים נוספים, בן או בת זוג מבוססים כלכלית, דבר אשר מקטין את הוצאות המחיה ו/או המדור של אחד מן הצדדים, ועוד ועוד נסיבות שיש בהן כדי לשנות את המצב בצורה משמעותית אך לא שולית.

  בית המשפט לענייני משפחה מחליט כי השינויים שאירעו מאז הוסכם על חיוב האב ב- 3,000 ₪ לכל ילדה הם כה מהותיים עד כדי כך שעל בית המשפט להתערב בסוגיית מזונות הילדים, והשינוי כה מהותי עד כי המזונות מבוטלים לחלוטין ולא רק מופחתים.

  מצבה הכלכלי של האם הוטב במספר היבטים

  מצבה הכלכלי של האם השתפר ללא ספק. הדבר בא לידי ביטוי במספר מישורים.

  כיום האם בעלת עסק אשר מספק לה רווחים נאים בהיקפים גבוהים יותר מהכנסתה בעת החתימה על הסכם הגירושים והממון.

  האם עברה להתגורר בדירה יוקרתית עם בן זוגה. אף שלא ניתן לראות במעבר למגורים משותפים עם בן זוג כנסיבה יחידה לשינוי נסיבות, בהחלט ניתן להתחשב בה, שעה שהוכח שבן הזוג נושא בהוצאות המדור ואחזקתו.

  האם הצליחה לשמור על איתנות כלכלית אשר אפשרה לה לרכוש דירה, ממנה זוכה האם להכנסה נוספת בגובה דמי השכירות.

  מצבו הכלכלי של האב הורע במספר היבטים

  בית המשפט השתכנע כי אכן חלה הרעה במצבו הכלכלי של האב וכי הדבר מהווה שינוי נסיבות מהותי.

  ביהמ"ש סבור כי אף בהנחה לפיה היה על האב לצפות את הירידה במצבו הכלכלי ולהתחשב בכך במועד החתימה על הסכם הגירושין, עדיין לא היה ביכולתו לצפות כי ירידה זו תימשך לאורך שנים.

  לכך, יש להוסיף את תלונות השווא אותן הגישה האם למשטרה, וודאי שגם תלונות אלה, אף אם נסגרו לבסוף, העיבו על יכולתו של האב לשוב לאיתנותו הכלכלית.

  שינוי בזמני שהות של הילדים עם כל אחד מההורים

  אשר לזמני השהות/הסדרי שהות, אכן עלייה בזמני השהות של הבנות אצל האב, למן מועד פסיקת המזונות הזמניים או הקבועים, עשויה בהחלט להוות שינוי נסיבות לצורך הפחתת גובה המזונות, שכן בזמן שהותן של הבנות אצל האב, דואג הוא במישרין לכל מחסורם. אלא שבענייננו אין כמעט כל שינוי בהסדרי השהות למן המועד שנחתם ההסכם ועד להיום, ומשכך אין לראות בכך שינוי נסיבות.

  צרכי הבנות פחתו

  בכל הנוגע לצרכי הבנות, נראה כי אכן ישנה ירידה בהוצאה הנדרשת לגידולן בשים לב לגילן המתקדם ולעובדה שהבת הבגירה משרתת בצבא.

  כשיש שינוי נסיבות, בית המשפט יכול להחיל את ההלכה החדשנית שנקבע בבע"מ 919/15

  משעה שהוכח שינוי הנסיבות – בשלה העת ליישום הפרמטרים שהותוו בהלכת בע"מ 919/15.

  ומהו המצב הכלכלי בפועל ומהי הכנסתם הפנויה של כל אחד מהצדדים לאחר תשלום המזונות שנפסקו דאז?

  עם תשלום דמי המזונות עומדת הכנסתה של האם על סך של כ- 14,300 ₪ ואילו האב נמצא במינוס חודשי קבוע, כלומר בגרעון חודשי ההולך וגדל, עוד בטרם הוציא שקל למחייתו.

  פערים מהותיים בין הצדדים שנוצרו במהלך הזמן

  המדובר בפערים המהווים שינוי נסיבות מהותי והמחייבים התערבות של ביהמ"ש, גם אם נקבעו במסגרת הסכם הגירושין. משעה שלא הוכח שהצדדים ביצעו ויתורים הדדיים במסגרת הסכם הגירושין, אזי, אין חשש כי עיון מחדש בגובה המזונות יוביל לפגיעה באיזונים העדינים בין רכיבי ההסכם ולפרימתם של איזונים אלו.

  ולמה הכוונה? לדוגמא אם הוסכם על מזונות גבוהים מעבר למקובל בתמורה לוויתור על בעלות בעסק, הרי שייגרם עוול למי שוויתר על חלקו בעסק אם נפחית את המזונות.

  בית המשפט קובע כי בהתחשב בדין החל לצורך הערכת צרכים תלויי שהות והפרשנות בדבר הוצאות מינימאליות של קטין בעבור צרכים תלויי שהות כפי שפורש בבע"מ 919/15, ולרבות בפסק הדין המנחה בעמ"ש (ת"א) 32172-11-17 ולנוכח הסדרי השהות השווים והעדר אסמכתאות, מעריך בית המשפט את מלוא הוצאות הקטינים בשני הבתים, ביחס להוצאות תלויות שהות כשוות ולכן בהוצאות הילדים בעבור צרכים תלוי שהות – כך שכל צד יישא בהוצאותיו לבדו.

  גם ביחס להוצאות שאינן תלויי שהות, בשים לב ליחס ההכנסות של ההורים (לטובת האם), יישאו ההורים בחלקים שווים. נקבע כי ההורים יפתחו לשם כך חשבון ייעודי כמפורט בסעיף 120. האם תשמש ההורה המרכז.

  מזונות בתקופת צבא – השליש כבר אינו מובן מאליו

  בנוגע לסכומים שהבנות תקבלנה במהלך שירותן הצבאי, לעמדת ביהמ"ש, לאחר בע"מ 919/15 יש ליתן התייחסות אחרת למזונות החלים מגיל 18 או עם תום הלימודים בתיכון (לפי המאוחר מבין השנים) ובמהלך השירות הצבאי ועד לסיומו.

  לא ניתן להמשיך ולקבוע 1/3 באופן גורף, בפרט באותם מקרים שבהם נפסקו מזונות, אלא יש לבדוק כל מקרה לגופו. ויכול וייקבע כי לא יהיה כל תשלום וכל הורה יישא בהוצאות לבדו.

  בתביעה לשינוי מזונות שנקבעו בהסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין, אין די בהוכחת "שינוי נסיבות" לכשעצמו, אלא נדרש להוכיח שינוי נסיבות מהותי כזה אשר יצדיק התערבות במזונות שנפסקו.

  השינוי ייעשה רק במקרים נדירים ובהתקיים שלושת התנאים המצטברים אשר נקבעו בפסק הדין בעניין ע"א 442/83 קם נ' קם, לח (1) 761 (1984):

  • שינוי הנסיבות הנטען הוא כה מהותי והופך את הותרת פסק הדין על כנו – ללא צודק.
  • הצדדים הותירו פתח, במפורש או מכללא, לשינוי נסיבות.
  • מבקש השינוי פעל בתום לב.

  ומה יבדוק בית המשפט בתיק מסוג זה?

  • צרכי הקטינים – גובה הצרכים ביחס לחלוקת זמני השהות, לרבות מדור והוצאות מדור; צרכים שאינם תלויי שהות; וכן, הוצאות חריגות, אם הכרחיות ובין אם לאו.
  • יכולותיהם הכלכליות של ההורים – מכלל המקורות העומדים לרשותם.
  • קביעת היחס בין יכולותיהם הכלכליות של ההורים – נתון זה רלוונטי ביחס לצרכים חריגים וביחס לצרכים שאינם תלויים בזמני השהות.
  • חלוקת המשמורת בפועל כלומר חלוקת זמני השהות בין ההורים – נתון זה יילקח בחשבון בעת קביעת חלוקת הנטל בין ההורים, ביחס לצרכים תלויי השהות וליכולותיהם הכלכליות.

  מהותו של הסכם גירושין וממון

  כאמור אין עסקינן בהסכם פשרה אשר נחתם בין שני צדדים להליך אזרחי – אלא בהסכם כולל הקשור בנימי נפשו לעולם דיני המשפחה, עליו חתמו הצדדים לפני כעשר שנים.

  האב כלל לא טען כי נפלו פגמים בהליך החתימה על ההסכם בגינם ראוי להביא לביטולו. כל שטען האב, הוא לקיומו של שינוי נסיבות מהותי המצדיק התערבותו של בית המשפט בגובה המזונות, חרף העובדה שנקבעו בהסכם המקורי.

  התייחסות להסכם שקיבל תוקף של פסק דין לפני הלכת בע"מ 919/15

  משעה שעסקינן בהסכם שאושר וקיבל תוקף של פסק דין בטרם הלכת בע"מ 919/15 על בית המשפט לצעוד ב "דרך הביניים" ולפיה אך מקום בו יוכח שינוי נסיבות עובדתי, יידרש בית המשפט לבחינת שיעור המזונות.

  בית המשפט יבחן את השלכותיה של הלכת בע"מ 919/15 על גובה המזונות

  אם כבר הוכח שינוי נסיבות מהותי הרי שהבחינה שייעשה בית המשפט תיעשה באופן קפדני פחות ותאפשר עיון מחדש, גם בהתקיים שינויים פחות מהותיים מאלו שנדרשו עד כה ותוך הקפדה על דרישת תום הלב, בהתאם למתווה שפסק כבוד השופט צ' ויצמן בעמ"ש 62263-10-17.

  משעה שהוכח שינוי נסיבות בשלה העת ליישום הפרמטרים שהותוו בבע"מ 919/15

  גובה סכום המזונות העדכני בו מחויב האב על פי הסכם משנת 2009 עומד כיום על סך של כ – 6,500 ₪. לנוכח העובדה שהבת הבגירה כבר חיילת, גובה דמי המזונות עבורה הופחת ל- 1,000 ₪. כך שכיום גובה דמי המזונות בהן מחויב האב עומד על סך של 4,250 ₪.

  עם תשלום דמי המזונות עומדת הכנסתה של האם על סך של כ- 14,300 ₪ ואילו האב נמצא במינוס חודשי קבוע עוד בטרם הוציא שקל למחייתו.

  המדובר בפערים המהווים שינוי נסיבות מהותי והמחייבים התערבות של בית המשפט, גם אם נקבעו במסגרת הסכם גירושין.

  משכך מחליט בית המשפט לבטל את המזונות כליל ולא זו אף זו חוב מזונות העבר יבוטל, על אף שההפחתה במזונות הינה מיום פרסום פסק הדין.

  עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

  כתובת המשרד: ויצמן 2, תל אביב

  יצירת קשר: 03-6969916

  רוצים להתייעץ?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
   חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

   לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

   מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

    חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים