על הסכמי ממון בין בני זוג ובאיזה מקרה יקבע בית המשפט כי הסכם ממון בתוקף, גם אם לא אושר כדין

הסכמים

הסכם ממון שקיבל תוקף ואישור | הסכם ממון | הסכם ממון בין בני זוג

על הסכמי ממון בין בני זוג ובאיזה מקרה יקבע בית המשפט כי הסכם ממון בתוקף, גם אם לא אושר כדין

 

על הסכמי ממון בין בני זוג ובאיזה מקרה יקבע בית המשפט

כי הסכם ממון בתוקף, גם אם לא אושר כדין

 

מהו תוקפו של הסכם ממון בין בני זוג שלא אושר

לאחרונה ניתן פסק דין בתמ"ש 33176-03-14 לפיו גם הסכם ממון שלא אושר בין צדדים נשואים, יהיה בר תוקף.

 

הליכה לקנוסה

האשה תיארה את הסכם הממון כהסכם קנוסה, וביקש להמשיל את מערכת היחסים בין הצדדים למערכת היחסים בין הקיסר לבין האפיפיור, שהסתיימה בכניעתו המבישה של הקיסר בפתח הטירה בטוסקנה.

בקנוסה נערכה בשנת 1077 אחת הפגישות ההיסטוריות והדרמתיות, ששינו את פני אירופה לשנים רבות ולמעשה את ההיסטוריה האנושית כולה  בין האפיפיור לבין הקיסר נתגלעו מחלוקות.  לפני שנפגשו, נאלץ המלך-קיסר להמתין בשלג שלפני שערי הטירה, במשך 3 ימים, כשהוא יחף ולבוש שק, תוך שהוא מבקש סליחה ורחמים מהאפיפיור.

רק אז, כשהמלך הושפל, סלח לו האפיפיור. בכך הוגדרו מחדש יחסי הכוחות שבין הכנסייה והאצולה באירופה הנוצרית.

מאז, מתאר הביטוי הליכה לקנוסה, אדם המוותר על כבודו, או נכנע ללחצים ומסכים להשפיל את עצמו ולחזור בו מהחלטות קודמות שהחליט, רק כדי לשמור על מעמדו, תפקידו, או על התמיכה בו.

התאור של מערכת היחסים בין בני הזוג ותאור הנסיבות שהובילו לחתימת הסכם הממון כהסכם קנוסה, לא סייע בסופו של דבר לאשה, נוכח העובדה שכל מערכת היחסים שבין בני זוג, התבססה על הפרדה רכושית, ובפועל הצדדים התנהלו על פי הסכם הממון לשונו ורוחו, ובנסיבות אלו קבע בית המשפט את תקפות הסכם הממון, וככזה החולש על מערכת היחסים הרכושית של בני הזוג.

 

החוק והפסיקה דורשים חד משמעית כי הסכם בין בני זוג נשואים או העומדים להינשא יאושר בדרך הקבועה בחוק

ברוב רובם של המקרים דרוש אישור של בית משפט/בית דין/רשם הנישואין (או של נוטריון אם ההסכם נעשה טרם הנישואין) כדי שהסכם הממון בין בני זוג יהיה תקף. במקרים מיוחדים – יחרוג בית המשפט מכלל זה, על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג – 1973 הסכם ממון חסר תוקף משפטי אם נעשה בין בני זוג נשואים ולא קיבל אישור או תוקף בערכאה המוסמכת לכך.

לא כך נפסק לאחר ניתוח מעמיק של המקרה על ידי כב' השופטת איריס אסל ארבל בפסק הדין שאזכורו לעיל, אשר בחרה להחריג את המקרה מן הכלל.

בהתאם להוראות החוק, רשאים בני זוג להסדיר בהסכם את יחסי הממון ביניהם ועם התקיים דרישות החוק, יחול על בני הזוג ההסדר הרכושי שקבעו בהסכם במקום הסדר ברירת המחדל של איזון המשאבים. בין היתר, קובע סעיף 2 לחוק כי הסכם ממון בין בני זוג טעון אישור של הרשות המוסמכת.

 

דברי ההסבר לחוק

בית המשפט מסביר, כי מעיון בדברי ההסבר לחוק, עולה כי המחוקק דרש את אישור ההסכם ע"י הרשות המוסמכת על מנת להעמיד את בני הזוג על רצינות ההסכם ותוצאותיו.

על חשיבות האישור של הסכם ממון בידי ערכאה שיפוטית עמד בית המשפט העליון בע"א 4/80 מונק נ' מונק, לו(3) 421: בגלל היחסים המיוחדים, העדינים והמורכבים, הקיימים בין בעל ואישה, קבע המחוקק, כי אין תוקף להסכם ממון ביניהם, אלא אם כן משתכנעת ערכאה שיפוטית, שההסכם נעשה מתוך רצון חופשי, ללא לחץ, וששני הצדדים הבינו בדיוק במה המדובר ומהן התוצאות האפשריות של חתימתם על אותו הסכם.

נוכח האמור, קבע בית המשפט בשורה של פסק דין, כי ככלל, הסכם ממון אשר לא קיבל את אישור בית המשפט הינו חסר תוקף (ראה למשל: ע"א 169/83 (שרעבי) שי נ' (שרעבי) שי, פד"י לט(3), 776); מ"א (ת"א) 1366/92 אסרף נ' אסרף.

 

החריג לעקרון לפיו הסכם יש לאשר בפני ערכאה שיפוטית

יחד עם זאת, נקבע בפסיקה חריג לכלל ולפיו, בהתקיים הנסיבות המתאימות, ומכוח עקרון תום הלב, יחשב כתקף ומחייב את בני הזוג, אף אם לא אושר בפני הרשות המוסמכת. כך, למשל, מקום בו הצדדים ערכו הסכם ממון שלא אושר, אולם מאז חתימתו נהגו על פי המוסכם בו.

בית המשפט מפנה בפסק דינו לדבריו של כב' השופט משה רביד, בע"מ (י-ם) 557/00 אהרונסון נ' אהרונסון:

כפי שנקבע בסעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973, אין לחלק הראשון של הסכם כזה תוקף  זולת אם אושר על ידי שופט (ע"א 169/83 שי נ' שי, פ"ד לט(3) 776). אין חולק שבמקרה זה לא אושר ההסכם על-ידי שופט.

האם ניתן מכוח עקרון תום-הלב לוותר על אישורו של שופט, כפי שהדבר נעשה מכוח עקרון תום הלב,  באשר לדרישת הכתב לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969. יישומו של עיקרון זה מוביל במקרים מסוימים לוויתור על דרישה זו שבסעיף 8 לחוק האמור (ע"א 579/83/ זוננשטיין נ' אחים גבסו בע"מ, פ"ד מב(2) 278, 288 - 292; ע"א שוייגר נ' לוי, פ"ד מו(3) 2, 28; ע"א 986/93 קלמר נ' גיא, פ"ד נ(1) 185, 197; פרידמן וכהן, חוזים, כרך א' עמ' 467 - 468; שלו, דיני חוזים (מהדורה שניה), עמ' 284 - 287).

 

האם חל החריג במקרה זה

אין חולק כי בענייננו, לא אושר ההסכם בין הצדדים על ידי בית המשפט. משכך, יש לבחון האם בנסיבות העניין, חל החריג לפיו ההסכם מחייב את הצדדים חרף היעדר אישור כדין.

במהלך חקירתה הודתה התובעת כי פרט לחשבון המשותף, אותו מימן התובע בלבד, לא היה לצדדים כל רכוש משותף.

ראיה לכך שהצדדים נהגו הפרדה רכושית, ניתן למצוא גם בעובדה שבאותם מקרים קונקרטיים, בהם ביקשה התובעת כי נכס מסוים אשר התעתד הנתבע לרכוש יהיה משותף לצדדים, פנו הצדדים לקבלת ייעוץ משפטי על מנת להסדיר את סוגיית הבעלות. כך נהגו הצדדים בקשר לנכס אשר רכש הנתבע 13 וכך נהגו גם בקשר לנכס אשר התעתד הנתבע לרכוש, אך הרכישה לא יצאה לפועל.

משכך, עולה בבירור כי הצדדים התנהלו ככלל בהפרדה רכושית מלאה, כאשר היוצא מהכלל היו אותם נכסים ספציפיים בהם ביקשה התובעת לקיים בעלות משותפת, שהרי לו סברה התובעת באמת ובתמים כי מלוא הרכוש הינו רכוש משותף, מה לה שתפנה לייעוץ לצורך הסדרת הבעלות המשותפת דווקא באותם הנכסים.

יתר על כן, התובעת אינה מכחישה כי את כל הרכוש והממון שצברה, גם במהלך חייהם המשותפים של הצדדים, שמרה לעצמה בלבד ומעולם לא הפקידה ולו שקל בודד אחד בחשבון המשותף – אף שלגרסתה שלה, הייתה בתקופה הרלוונטית "בשיא הקריירה" שלה. בנסיבות אלה, ברור כי גם התובעת לא סברה בזמן אמת כי הצדדים מתנהלים בשיתוף רכושי.

גרסתה של התובעת לא נמצאה אמינה, והוכח כי הצדדים פעלו בהפרדה רכושית בהתאם להסכם הממון עליו חתמו ערב הנישואין. טענות התובעת להפעלת לחץ בלתי סביר עליה, להיותה במצב נפשי קשה, לחוסר הבנה של המסמך, כמו גם טענתה כי האמינה שההסכם אינו תקף - נמצאו כבלתי אמינות או בלתי נכונות.

 

הסכם ממון בין בני זוג נשואים ניתן לאשר אצל הגופים הבאים:

בית משפט לענייני משפחה

בית הדין הרבני

רשם הנישואין

נוטריון – אם ההסכם מאושר אצל הנוטריון טרם הנישואין

 

פסקי הדין הרבים שניתנו בנדון מבהירים היטב כי אישור הסכם הממון הינו נושא מהותי ולא ראייתי, ובלעדיו ההסכם כאילו לא נעשה כלל ואין לו משמעות משפטית מחייבת. יחד עם זאת בשנים האחרונות ניתנו פסקי דין בודדים הקובעים, כי מקום בו התנהלו בני הזוג על פי הסכם הממון, יש לו תוקף משפטי, גם אם לא אושר כדין.

 

הדרך לאישור הסכם ממון בין בני זוג

חוק יחסי ממון קובע כי:

1. הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם    ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.

אישור ואימות

(תיקון מס' 3)
תשנ"ה-1995

2.

(א) הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

(ב) האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

(ג) בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם, יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.

(ג1) הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

(ד) הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם ממון שאושר לפי סעיף זה; בחוק זה, "התרת נישואין" – לרבות גירושין, ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין.

הסכם בין בני זוג על מנת שיהיה תקף מצריך אישורו בפני הרשות המוסמכת כמפורט לעיל.  הסכם כזה שקיבל תוקף של פסק דין נהנה מאישרור ומתוקף כפול – זה של הסכם וזה של פסק דין. כללים אלו באו לידי ביטוי בע"א 419/84 טוכנמיץ נ' טוכנמיץ פ"ד לט(1) 287 מפי כב' השופט בייסקי, דנ"א 1558/94 נפיסי נ' נפיסי פ"ד נ(3)573, מפי כב' השופט א. גולדנברג, ע"א 486/87 אבידור נ' אבידור פד"י מ"ב(3) 499, מפי כב' השופט הנשיא שמגר, ע"מ (ת"א) 1242/04 פלוני נ' פלונית, מפי כב'השופט שנלר.

 

המניעים של המחוקק בחייבו את בני הזוג להופיע בפני רשות לצרך אישור הסכם ממון או הסכם גירושין

המחוקק מצא לנכון לקבוע, כי אין תוקף להסכם ממון בין בני זוג אלא אם הערכאה השיפוטית תשוכנע כי ההסכם נעשה מתוך רצון חופשי, ללא לחץ וכי שני הצדדים הבינו בדיוק במה מדובר ומהן התוצאות הנובעות מחתימתם על אותו הסכם. (ע"א 4/80 מונק נ' מונק, פ"ד לו(3) 421 שלעיל.

כאשר הסכם מאושר בבית המשפט, השופט בדרך כלל מקריא ומסביר לצדדים את עיקרי ההסכם, או שואל אותם שאלות כדי להבין אם הם מודעים לטיב ההתחייבויות שלהם. זה הנוהג בבית המשפט והאישור אינו פורמלי וקר, אלא השופט/ת משוחח/ת עם הצדדים, ובמיוחד אם ההסכם נראה לא שגרתי על פניו (למשל אם מדובר בסכום מזונות חריג, או בחלוקת רכוש שאינה מאוזנת באורח קיצוני).

הוראות אלו בחוק יחסי ממון נועדו להוות בטחון לכך שבן הזוג שזכויותיו נפגעו בהסכם או שהתחייב להתחייבויות קיצוניות או עשה ויתורים גורפים או שעניין מענייניו קופח - עמד על משמעותו, טיבו והשלכותיו של ההסכם, ועשה אותו מתוך רצון חופשי והבנה מלאה להוראותיו ולמשתמע מהן (בג"ץ 7947/06 קהלני נ' בית הדין הרבני הגדול.

 

חובת האישור בפני רשות הינה מהותית ולא ראייתית

חובת האישור של הסכם ממון בפני רשות אינה ראייתית בלבד אלא מהותית ואין אפשרות להתנות או לוותר עליה. כל הפרוצדורה הכרוכה באישור הסכם ממון בין בני זוג מיועדת להבטיח, כי בני הזוג אכן מודעים לתוכנו של ההסכם ולתוצאותיו, שכן מרגע אישור ההסכם ע"י בית המשפט המוסמך, הופך ההסכם לפסק דין שריר וקיים לכל דבר ועניין, אשר ניתן לאכוף אותו ויש לפעול על פיו ולקיימו.

הדרישות המפורטות בסעיפים 1 ו-2 לחוק יחסי ממון אינן רק פרוצדוראליות, אלא נועדו להבטיח את המהות והיא מודעותם וידיעתם  כמו גם הסכמתם של הצדדים להוראות ההסכם.

 

יחודו של הסכם ממון

הפסיקה חזרה וקבעה, כי ייחודו של הסכם ממון בהשוואה להסכם רגיל בין בני זוג, נעוץ בכך שקיומו של הסכם ממון גובר על כל הסכמה אחרת בין בני זוג, וגובר על  הסדר איזון המשאבים לפי פרק שני לחוק יחסי ממון, הקובע כי רכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין הוא משותף ובר איזון.

לאור חשיבותו של הסכם הממון נקבעו תנאים לאישור ההסכם ע"י בית המשפט, שבלעדיהם אין לראות בהסכם הממון כהסכם מחייב בין בני זוג.  במקביל לאחר אישור הסכם זה אין כמעט אפשרות לבטל אותו, אלא בהסכמת שני בני הזוג גם יחד.

במקרים רבים בהם לא אושר הסכם ממון הגם שנחתם, פסק בית המשפט, כי אין לו תוקף והוא בלתי ניתן לאכיפה.  כל זאת מאחר ולא אושר כדין.

 

באילו מקרים בכל זאת בית המשפט יקבע כי יש לפעול על פי ההסכם ויתן פסק דין לאכיפתו ולמילוי אחרי תנאיו?

זאת יקרה כאשר בני הזוג פעלו על פי ההסכם, לא רק חתמו עליו, אלא בחלוף השנים התנהלו והתנהגו על פיו וקיימו את הוראותיו. במקרים כאלה ייאכף ההסכם גם אםלא אושר על פי הכללים הנוקשים שבחוק יחסי ממון (סעיפים 1+2).

כך למשל נקבע בע"א 151/85 רודן נ. רודן, כי האשה שטענה כי ההסכם לא תקף מאחר ולא אושר כדין הינה מנועה מלהעלות טענה כזאת, מאחר וההסכם נחתם לפני כתשע שנים והצדדים פעלו על פי תוכנו של ההסכם במהלך שנים אלו.  ההסכם שנחתם מתוך רצון חופשי ומתוך מודעות לתוכנו ולהשלכותיו תקף, זאת לאור העובדה כי הצדדים בהתנהגותם ראו בו חוזה תקף ומחייב.

עוד קבע בית המשפט, כי העלאת טענה כזו בשלב כה מאוחר – תשע שנים לאחר שהצדדים פעלו על פי ההסכם – מהווה שימוש בזכות שלא בתום לב, דבר העומד בסתירה  לחוק החוזים ולסעיף 39 שבו.

גם בת"א 8432/87 ברט. ברט נקבע תוקפו של הסכם למרות שלא אושר כדין בהתחשב בנתון העובדתי, כי משך ארבע שנים מאז עריכת ההסכם פעלו הצדדים על פיו וחלק גדול ממנו בוצע.

הדברים אינם רלוונטיים אם ההסכם נחתם, הונח במגירה ומי מהצדדים לא פעל על פיו, ואולם אם הצדדים בהתנהגותם ראו בו חוזה מחייב, ואף פעלו על פיו – צד המבקש לבטלו ייחשב כמי שאינו נוהג בתום לב, אם פעל על פיו במשך תקופה מסוימת וביצע את ההסכם.

כאשר מהתנהגות הצדדים ניתן ללמוד על כך שהמדובר בחוזה מחייב ואכיף ולאור זאת פעלו על פיו, ניתן ללמוד ממכלול הנסיבות שאפפו את התהליך כי נוצר הסכם בר קיימא אכיף ומחייב. וראה לענין זה ע"א 649/73 קפולסקי נ. גני גולן בע"מ, 158/77 רבינאי נ. מן שקד, ע"א 5332/03 רמות ארזים חברה לבנין השקעות בע"מ נ. שירן ועוד'.

הכרזה על ביטול הסכם ממון שביצועו התחיל והצדדים פעלו על פיו יכול ליצור מצב של חוסר הגינות כלפי מי מהצדדים.

יתר על כן גם על פי עקרונות ההסתמכות, יש ציפייה לקיומו של הסכם שהצדדים פעלו על פיו.

 

המסקנה היא שעדיף לאשר הסכם ממון ולא להיות נתון לפשרנות שיפוטית

לסיכום, בנסיבות מיוחדות, בהן מדובר בהסכם שנוצר שנים קודם לכן, ואשר בני הזוג ראו בו הסכם ממון תקף ומחייב, פעלו על פיו, ועשו לביצועו – יורה בית המשפט לענייני משפחה על אכיפתו של ההסכם גם אם לא אושר כדין וגם אם על פני הדברים מהווה הדבר חריגה מחוק יחסי ממון בין בני זוג שהינו חוק קוגנטי (לא בר התניה).

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+