צרו קשר
ּ

עורך דין צוואות

עורך דין צוואות – עו"ד אלינור ליבוביץ'

מידע בסיסי על צוואות וירושות

כללי

נושא הצוואות והירושות מוסדר על ידי חוק הירושה התשכ"ה-1965 אשר תוקן מספר רב של פעמים מהמועד שבו נחקק ועד היום. חוק הירושה הינו בתוקף החל מתאריך 10.10.65 ועד היום. מעת לעת מתוקן חוק הירושה על מנת להתאימו לרוח הזמן ולשינויים המתחייבים.

על פי סעיף 1 לחוק הירושה – עם פטירתו של אדם כלל עזבונו עובר לידי יורשיו.

יורשים יכולים להיות יורשים על פי דין, כלומר על פי חוק הירושה, או נהנים על פי צוואה.

היה ואדם לא הותיר אחריו צוואה – יורשיו זוכים בעזבונו על פי הכללים הקבועים בחוק הירושה. ישנם מספר מעגלים (פרנטלות) הקובעים את סדר הירושה כאשר לא קיימת צוואה, בהתחשב בקרבה של הנותרים בחיים למנוח.

היה ואדם הותיר אחריו צוואה, אשר נעשתה על פי אחד מארבעת סוגי הצוואות הקיימים – עובר עזבונו ליורשיו ומחולק ביניהם – כפי שקבע בצוואתו.

הבעלות ברכושו של המנוח, וחלקיהם של כל היורשים (בין על פי חוק הירושה ובין על פי הצוואה) נקבעת עם מתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

לצורך הוצאת צו קיום צוואה או צו ירושה יש צורך להגיש בקשה לרשם הירושות. צו הירושה או צו קיום צוואה אינו יוצר זכויות אלא אך ורק מצהיר על זכויות של היורשים בעזבון.

מהו עזבון?

עזבון אינו אישיות משפטית נפרדת כמו אדם או חברה. כשמציינים את המונח עזבון מתכוונים לכלל הרכוש שהותיר אחריו אדם עם פטירתו (בלשון מקצועית – מסת הרכוש או מסת העזבון). העזבון יכול לכלול הן נכסים מוחשיים והן נכסים בלתי מוחשיים. עזבון כולל בדרך כלל: מקרקעין (דירות, בתים מגרשים, חנויות, מפעלי תעשיה וכו) כספים (באפיקי השקעה שונים בבנקים, בקופות גמל, באופציות, במניות, בקרנות השתלמות, בחברות השקעות וכיוצ"ב) מיטלטלין (רכוש בבית, מכוניות, ציוד וכו') וכן נכסים בלתי מוחשיים כגון: מוניטין, זכויות יוצרים. כמו כן נכללים במסת העזבון חובות של אנשים זרים כלפי המנוח.

מי הם היורשים?

היורשים הינם יורשים על פי הדין (כלומר על פי חוק הירושה) בהעדר צוואה. כאשר קיימת צוואה היורשים הם אלו המנויים והמצוינים בצוואה, על פי החלקים או המנות המצוינים בצוואה.

בצוואה ניתן לקבוע יורש אחר יורש, כלומר לקבוע מי ירש את הרכוש שיישאר, אם יישאר, לאחר היורש הראשון.

מהו סדר היורשים?

כאמור, ירושה על פי דין חלה על נכסים של אדם אשר לא השאיר צוואה כלל או לגבי נכסים אשר לגביהם לא הייתה כל התייחסות בצוואתו אם עשה צוואה, או לגבי נכסים אשר הוראות הצוואה לגביהם כולם או מקצתם – נפסלו.

אדם יורש את בן זוגו. גם ידועים בציבור אשר אינם נשואים לאחרים יורשים זה את זו בהעדר צוואה.

כאשר יש לאדם ילדים ובן זוג אשר הוא נשוי לו כדין – יורשיו הם ילדיו ובן/בת זוגו בחלקים שווים. כלומר: בן הזוג יורש מחצית והילדים חולקים ביניהם במחצית האחרת. כך, למשל, אם גבר התאלמן מבת זוגו ולהם ארבעה ילדים, יורש האלמן 50% מן העזבון וכל אחד מהילדים 12.5% מעזבון אמם המנוחה.

היה ולאדם היה בן זוג ללא ילדים – יורשים הורי או אחי האדם שנפטר מחצית ובן/בת הזוג יורשים את המחצית השנייה.

היה ולאדם ישנם רק ילדים ללא בן או בת זוג – יורשים אותו אך ורק ילדיו.

חוק הירושה מציין מספר מעגלים של יורשים הקרויים בשפה המקצועית: פרנטלות.

היורשים המידיים של אדם הם בן או בת זוגו וילדיו, וכאמור הם חולקים שווה בשווה בעזבונו (בן/בת זוג מחצית והילדים את המחצית השנייה חולקים ביניהם).

היה ולמנוח לא היו ילדים או בן זוג יורשים אותו ילדי ילדיו, ואם אין – הוריו וילדיהם ואים אין – הורי הוריו וצאצאיהם

כלומר, אם השאיר המנוח יורשים מדרגה ראשונה (בן זוג וילדים) הם אלו אשר יורשים אותו. אם אין למנוח יורשים מדרגה ראשונה יורשים אותו היורשים מדרגה שניה ואם אין כאלו – ירשו אותו היורשים מדרגה שלישית.

בהעדר קרובים – תירש את המנוח מדינת ישראל.

הוראת סעיף 55 לחוק הירושה מאפשרת ירושה גם בין ידועים בציבור ובתנאי שהידועים בציבור אינם נשואים לאחרים, וכאשר מוכיח בן הזוג שנותר בחיים כי הוא והמנוח חיו כידועים בציבור והוא/היא עומדים בתנאי ההגדרה של ידועים בציבור.

זכות הירושה של בן זוג

בן זוג, לרבות ידוע בציבור יורש את המטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח וזאת בנוסף למחצית מכלל הרכוש של המנוח אם למנוח היו גם ילדים. בהעדר ילדים – יורש בן הזוג מחצית והורי המנוח או אחיו – את המחצית השנייה. אם למנוח היה רק בן זוג ולא היו לו ילדים או אחים או הורים – יורש בן הזוג את כל העזבון.

אלמנה זכאית לקבל מן העזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה וגם זכאית היא בנסיבות מסויימות למזונות נן העזבון, ואלו הן זכויות הנובעות מהיותה בת זוגו של המנוח, דהיינו זכויות הנובעות מקשרי האישות שביניהם.

מי הם ידועים בציבור אשר זכאים לרשת?

יש לענות על שני תנאים מצטברים: משק בית משותף וחיי אישות (חיים אינטימיים). על פי סעיף 55 לחוק הירושה ידוע או ידועה בציבור יורשים את בן הזוג שנפטר כאילו היו נשואים לו, וזאת אם אין צוואה.

מי כשר לרשת

כל אדם כשר לרשת את זולתו מיום לידתו ועד מותו. אדם יכול לצוות רכושו גם לילד אשר עתיד להיוולד ובלבד שהוא נולד בתוך 300 ימים מיום הפטירה של המוריש. סעיף 3ב לחוק הירושה מבוסס על ההנחה כי מי שנולד תוך 300 ימים ממועד פטירת המוריש נחשב כולדו והינו רשאי לרשת אותו.

ניתן להוריש את הרכוש גם לתאגיד ולא רק לאדם ובלבד שהדבר צוין במפורש בצוואה. כאשר מורישים את הרכוש לתאגיד הזוכים בנכסי התאגיד הם אלו אשר זכאים ליהנות מנכסי העזבון אשר בהם זכה התאגיד.

מי אינו זכאי לרשת?

מי שהורשע בהליך פלילי בכך שגרם בצורה מכוונת למותו של המוריש ו/או מי שניסה לגרום למותו, וכן מי שהורשע בפלילים בכך שניסה או העלים צוואתו האחרונה של המוריש או שזייף אותה או שתבע על פי צוואה מזויפת.

על מנת שייפסל יורש על פי הדין מלרשת את מי שהוא זכאי לרשת יש צורך כי יורשע בפסק דין בהליך פלילי בביצוע העבירה.

האם ניתן להעביר רכוש לאחר המוות שלא בדרך של צוואה?

התשובה לכך היא שלילית. מתנה שאדם נותן לאחר על מנת שתועבר אליו לאחר מותו של הנותן פסולה, אלא אם כן הוא עשה זאת בצוואה. אדם אינו יכול להעביר רכוש כלשהו לאדם אחר או לגוף אחר מתוך כוונה שהרכוש יועבר לאחר מותו, אלא במסמך הקרוי צוואה. כל מסמך אחר שאינו עונה על דרישות ועל הגדרות הצוואה ואשר מתיימר להעביר רכוש לאדם לאחר מות כותב המסמך – הינו פסול ואינו עומד בדרישות החוק.

הסכם שבו מקנה נותן המתנה זכויות בנכס רק לאחר מותו – הוא הסכם הסותר את הוראות חוק הירושה.

יחסי ממון בין בני זוג

חוק הירושה אינו מתיימר לעסוק בהלכת השיתוף או בחלוקת רכוש בין בני זוג ו/או באיזון משאבים ביניהם.

חוק הירושה מתייחס אך ורק לעזבון השייך למנוח/ה ולא לבן או לבת הזוג. ישנם מצבים בהם כלל הרכוש רשום על שם הנפטר ואולם מכוח עקרונות הלכת השיתוף או עקרונות איזון המשאבים – הרכוש הרשום על שם הנפטר שייך אך ורק במחציתו למנוח ואילו המחצית השנייה שייכת לבן או לבת הזוג.

חוק הירושה אינו עוסק בכך כלל. במצבים כאלה על בן הזוג הנותר, אשר הרכוש לא רשום על שמו להגיש כנגד העזבון תביעה לפסק דין הצהרתי שבו יוכרז כי מחצית הרכוש שייכת לו , וכי אך ורק המחצית השנייה נחלקת בהתאם לחוק הירושה או בהתאם לצוואה.

יחסי הממון בין בני הזוג יכולים להשפיע על היקף העזבון ועל שווי הרכוש השייך לעזבון. מה ששייך לבן הזוג הנותר בחיים מכוח חזקתה שיתוף אינו שייך למסה של העזבון. על כן על בן הזוג אשר נשאר בחיים להגיש תובענה ובה יעתור למת פסק דין שלפיו רק מחצית מהרכוש שייכת למסה של העזבון ונחלקת על פי הדין או על פי צוואה.

האם יכולים יורשים של בן הזוג לתבוע מכוח הלכת השיתוף את חלקם?

התשובה לכך הינה חיובית. היה ואישה נפטרה וילדיה מנישואין ראשונים הינם יורשיה והרכוש שצברה עם בעלה לא נרשם על שמה ורשום על שם הבעל אשר נותר בחיים – יכולים ילדיה/יורשיה להגיש תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר היות מחצית הרכוש שייך לעזבון של אמם.

דברים אלו נכונים הן לגבי בני זוג אשר נישאו קודם ל- 1.1.74 והלכת השיתוף חלה עליהם, והן לגבי בני זוג שחוק יחסי ממון התשל"ג-1973, חל עליהם.

צוואות – צוואה נעשית באופנים הבאים:

 • בכתב יד
 • בעדים
 • בפני רשות
 • צוואת שכיב מירע בעל פה

שלושת הדרכים הראשונות – בכתב יד, בפני רשות, ובעדים פתוחות בפני כל אדם בכל מצב ובכל עת. הדרך הרביעית – בעל פה פתוחה אך ורק בפני אדם שעומד למות ומאמין בכך.

פסילת צוואה

 • צוואה ניתן לפסול מהרבה נימוקים וסיבות ואלו הם בתמצית:
 • השפעה בלתי הוגנת של הנהנה על המצווה
 • אונס וכפיה בעשיית הצוואה
 • איומים על המצווה
 • פגמים וטעויות בצוואה שאינם פגמים שוליים אלא יורדים לשורשו של ענין
 • צוואה בלתי חוקית או בלתי מוסרית
 • צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

כמובן שאין זו רשימה סגורה ויש אפשרות להתנגד גם מנימוקים אחרים. כדי לפסול צוואה יש להגיש התנגדות לרשם הירושות

מה גובר על מה הורשה של קופת גמל בצוואה או קביעת מוטב במסמכי קופת הגמל?

הכספים שהותיר אדם בקופת גמל או בביטוח חיים או בקרן השתלמות וכיוצ"ב ישולמו למוטבים ולא ליורשים, במידה ואין זהות בין היורשים למוטבים. סכומים המשולמים עקב מוות על פי חוזה ביטוח או על פי חברות בקופת פנסיה או בקופת תגמולים/גמ אינם נכללים בעזבון והם ישולמו למוטבים כפי שנקבעו על ידי המבוח.

הוראה בחוזה ביטוחי הינה הוראה לטובת צד שלישי והמוטב זכאי לכספים לא מכוח היותו יורש אלא מכוח היותו מוטב מטעם הנפטר.

ערעור על החלטת הרשם לענייני ירושה

ערעור על החלטת רשם לענייני ירושה מוגש לבית המשפט לענייני משפחה בזכות (ללא צורך בנטילת רשות) ודן בו שופט משפחה. כל מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשם יכול ורשאי להגיש ערעור.

להיכן מגישים התנגדות לקיום צוואה?

ההתנגדות מוגשת לרשם הירושות ומועברת לבית המשפט לענייני משפחה לדיון בהתנגדות. בעקרון כל תובענה לפי חוק הירושה ושעילתה סכסוך בקשר לירושה או לצוואה תידון בבית המשפט לענייני משפחה שלו הסמכות המקומית.

לאן מוגש ערעור על פסקי דין של בית משפט לענייני משפחה בענייני ירושה וצוואות?

לבית המשפט המחוזי אשר הוא ערכאת הערעור על החלטות ועל פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה.

מי רשאי לרשת

כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962.

יורש הוא גם מי שנולד תוך 300 ימים לאחר מות המוריש והוא נחשב כמי שהיה בחיים במות המוריש.

קיימת חזקה כי מי שנולד תוך 300 ימים לאחר מות המוריש הינו ילדו וככזה הוא רשאי וזכאי לרשת אותו. חזקה זו ניתנת לסתירה אם הוכח שהוולד נוצר לאחר פטירת המוריש.

גם תאגיד רשאי לרשת עזבונו של מוריש אם הדבר נעשה בצוואה.

האם ילד שנוצר מהפרייה תקופה ארוכה לאחר מות המוריש ייחשב כילדו לצורך חוק הירושה?

חוק הירושה אינו נותן מענה לשאלה זו הנובעת מהתפתחות החיים המודרניים המאפשרת הפריה של ביצית בזרע של מנוח.

האם יש הבדל בין ילד שנולד במסגרת הנישואין לילד שנולד מחוץ למסגרת הנישואין לצורך חוק הירושה?

התשובה לכך היא שלילית. כל ילד שהינו ילדו של המוריש זכאי לרשת אותו בחלקים שווים עם שאר הילדים בין אם הילד נוצר במסגרת הנישואין ובין אם לאו, בין אם היה ילד רצוי ומתוכנן ובין אם לאו. אין הפליה בין ילד לילד לצורך חוק הירושה.

זכות הירושה שקיימת לילדיו של המוריש מוענקת לו מעצם היותו ילד טבעי, פרי חלציו, ועל כן אין הבחנה בין ילד "חוקי" לבין ילד שנוצר מ"יחסים מזדמנים" ואפילו נוצר מגניבת זרע ובתרמית.

אולם אם המנוח עשה צוואה ובצוואתו הדיר (נישל) את אחד מילדיו – לא ירש אותו ילד מאומה. יחד עם זאת ילד מתחת לגיל 18 זכאי למזונות מן העזבון גם אם אביו נישל אותו מהירושה.

איך גובים מזונות מן העזבון ומי זכאי להם?

מזונות מן העזבון יכולים לגבות אשת המנוח, ידועה בציבור שלו, וילדים מתחת לגיל 18 שנה.

אם יש זהות בין היורשים לתלויים במנוח – אין משמעות להגשת תביעה כזאת ואולם היה והמנוח הוריש את רכושו לאחרים – יכולים אלמנתו וילדיו הקטינים להגיש תביעה למזונות מן העזבון.

תביעה כזו תתברר בבית המשפט לענייני משפחה.

הסתלקות מירושה

יורש יכול להסתלק מחלקו בעזבון שהוא זכאי לו על פי חוק הירושה או על פי הצוואה שבה הוא נהנה. היכולת להסתלק תקפה מהמועד בו נפטר המוריש ועד למועד בו חולק עזבונו.

אם מעוניינים לבצע הסתלקות לאחר הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה יש לעתור לרשם הירושות לתיקון הצו.

האם אדם יכול לתת מתנה לאחר שתינתן לו לאחר פטירתו שלא בדרך של צוואה?

התשובה לכך הינה שלילית. אדם יכול להעביר רכוש לאחר לאחר מותו רק בדרך של צוואה וכל אפשרות אחרת אינה תקפה. הסכם שבו נותן המתנה מקנה זכויות לאחר המוות – עומד בניגוד לחוק הירושה ואינו בר תוקף.

האם אדם יכול לחזור בו מהתחייבות לתת מתנה?

התשובה היא חיובית. כל עוד אדם הינו בין החיים הוא יכול לחזור בו מהתחייבות לתת מתנה לזולת, ואולם לאחר פטירתו יורשיו אינם יכולים לחזור בהם במידה והמוריש לא חזר בו מהתחייבותו לתת מתנה עד לפטירתו. זכות החזרה מהמתנה אינה עוברת ליורשים עם פטירת המנוח.

מה הזכויות של יורשים של מנוחים שנפטרו בו זמנית?

לעיתים לא קרובות נוצר מצב בו אנשים נפטרים בו זמנית, כמו למשל במקרה של תאונת דרכים או פיגוע חו"ח. במקרה כזה עולה השאלה כיצד יחולקו הזכויות בעזבונם.

אם לא ניתן לקבוע מהו סדר הפטירה של אלו שנפטרו באירוע אחד זכויות היורשים בעזבון תיקבענה על פי קרבתם לנפטרים.

את מי יורש ילד מאומץ?

גם את ההורים הביולוגיים וגם את ההורים המאמצים, אלא אם כן בצוואה קובעים ההורים אחרת. בהעדר צוואה על פי חוק הירושה הילד המאומץ נהנה מירושה של שני זוגות ההורים.

האם זכאית אלמנה לקבל את כתובתה, תוספת הכתובה ואת הנדוניה שלה מן העזבון?

עקרונית התשובה לכך חיובית, וזאת בתנאי שהאלמנה אינה יורשת, שכן אם הינה יורשת הזכויות שלה "נבלעות".

תביעה של אישה לבית המשפט לענייני משפחה לקבלת כתובתה, תוספת כתובה ונדוניה הינה רלוונטית כאשר המנוח הוריש את רכושו לאחרים, ואזי זכאית האלמנה גם להגיש תביעת מזונות מן העזבון בנוסף לדרישתה לקבלת הכתובה.

 

עורך דין לענייני צוואה

אדם העורך צוואה לפני מותו, עושה זאת לרוב כדי למנוע מחלוקות בתוך המשפחה לאחר פטירתו. בכך שהוא קובע מי הם היורשים איך תתבצע חלוקת הירושה. אך קיימים מקרים יוצאי דופן. לפעמים הצוואה ניתנת לפרשנות, או שאינה מקובלת על מי מהיורשים, או על קרובי משפחה שמרגישים שהצוואה לא עשתה עימם צדק. מספר ההפתעות והמקרים יוצאי הדופן בתחום הצוואות הוא אינסופי. זקוקים לשירותיו של עורך דין לענייני צוואה? משרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ קיים למעלה מ-30 שנה. צוות המשרד פיתח מומחיות לתחום דיני המשפחה ובכללם ענייני צוואות וירושה. נשמח לסייע גם לכם.

באיזה שלב נערב עורך דין לענייני צוואה?

 • כשאדם מרגיש שהגיע הזמן לתכנן את חלוקת נכסיו לאחר מותו, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין לענייני צוואה – עו"ד בעל מומחיות לתחום הצוואות והירושות, יודע כיצד לערוך צוואה באופן, שימנע מלחמות ירושה בעתיד. וזאת, בעזרת צוואה חוקית, מדויקת ולא ניתנת לפרשנויות שונות.
 • לאחר הפטירה, אם אין צוואה – פונים היורשים לעו"ד לענייני ירושה, כדי לקבל צו ירושה או כדי להסתייע בו לחלוקה הוגנת וחוקית של הירושה.
 • פעמים רבות, מתגלעות מחלוקות בין היורשים. למרות הקרבה המשפחתית הגדולה, צוואה הנתונה לפרשנויות, או צוואה שהשאירה מי מהיורשים בתחושת חוסר סיפוק – תיצור לרוב סכסוך, שעלול אפילו לפרק את המשפחה. במקרה כזה, חשוב להיעזר בעו"ד לענייני צוואה וירושה, שיודע בין היתר, לסייע לתהליך גישור, כדי לשמור על הזכויות של כל היורשים, או לסייע למי מהיורשים להילחם על זכויותיו.

עורך דין לענייני צוואה ששומר על עליכם ועל המשפחה שלכם

הידע והניסיון המשפטי של משרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ יאפשר לכם לקבל ייעוץ, הכוונה, ליווי וייצוג ברמה הגבוהה ביותר. כל זאת, מאנשי מקצוע המכירים את דיני המשפחה ומנוסים בתיקי ירושה וצוואה מכל הסוגים וישמחו לעמוד לרשותכם ולסיים את המחלוקת במהרה ובקלות. אנו מתמחים במגוון שירותים משפטיים בתחום הצוואות והירושה – עריכת צוואות, בקשות למתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה, התנגדויות לצוואות, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון, ניהול העיזבון ומימוש נכסיו, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ועוד.

 

למידע נוסף ולהיוועצות בענייני צוואות וירושות,

ניתן לפנות לעו"ד אלינור ליבוביץ דרך מנחם בגין 154, תל אביב

טל. 03-6969916 פקס. 03-6962646

למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ