צרו קשר
ּ

חלוקת רכוש בגירושין

העברת נכסי מקרקעין אגב גירושין

כאשר לבני זוג המתגרשים, מספר נכסי מקרקעין עליהם לבצע תכנון מס, קודם שהגיעו להסכם כולל אגב גירושין, המחלק ביניהם את הנכסים. כך למשל, זוג המחזיק בבעלות על שלוש דירות יכול לפעול באופן הבא עמ"נ שלא לשלם מס שבח או מס רכישה:

  1. דירה אחת נמכרת בפטור ממס לקונים דהיינו לצד שלישי (ובתנאי שהזוג זכאי לפטור בגין דירת מגורים עפ"י הנוהלים הקיימים דהיינו הזוג או מי מהם ,לא מכר כל דירה ב-18 החודשים האחרונים).
  2. בדירה השנייה מועברות הזכויות אגב גירושין ללא תמורה מהבעל לאישה.
  3. בדירה השלישית מועברות הזכויות אגב גירושין ללא תמורה מהאישה לבעל.

אם קיים פער בין שווי הדירות יקבעו תשלומי איזון, שהאישה תשלם לבל או הבעל ישלם לאישה.

ההסכם מקבל תוקף של פס"ד בבימ"ש למשפחה או בבית הדין הרבני.

העברת זכויות במקרקעין בעקבות פסק דין לגירושין, אינה מהווה אירוע מס (למעט העברת נכסי מקרקעין בחו"ל) וזו לשון סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, רכישה), התשכ"ג – 1963:

"העברת זכויות בזכויות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לעניין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם. ובמכירת הזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזעות ויום רכישתה, לרבות לעניין סעיף 7א שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות הפקודה, לפי העניין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר את הזכויות בה".

על סמך האמור בסעיף, העברת זכויות במקרקעין בין בני זוג אשר מתגרשים אינה נחשבת למכירה כלל ועיקר, התנאי הצריך להתקיים הוא כי העברה צריכה להיעשות בין בני הזוג עצמם או לילדיהם.

חשוב לציין, שאין צורך לדווח על ההעברה לרשויות המס הואיל וזו אינה נחשבת למכירה כאמור. משכך לא משולם לא מס שבח ולא מס רכישה והעלויות לרישום הינן מינימאליות.

לצורך רישום ההעברה, יש לפנות לטאבו (לשכת רישום המקרקעין) ולהרגיש את רשימת המסמכים הבאה:

  1. שטרי מכר חתומים ומאומתים.
  2. הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין (מקור או נאמן למקור).
  3. תעודת גירושין מקורית או נאמן למקור
  4. במידה ועל הבית רובצת משכנתא, אישור מהבנק לביצוע העברת הזכויות.
  5. אישור עירייה/ מועצה המתייחס להעברת הזכויות.

כמובן שכדאי ורצוי להתייעץ עם עורך דין המתעסק בענייני משפחה ומקרקעין טרם ההעברה הואיל ולעיתים העברת הזכויות תהיה בלתי כדאית למקבל הזכות במידה וירצה למכור את הנכס בעתיד שכן על פי עקרונות המס השולט בדיני מיסוי מקרקעין, כל השבח אשר נצבר במהלך התקופה שהחזיק בנכס בן הזוג המעביר, ימוסה וישולם על ידי בן הזוג המקבל וזאת חרף העובדה שלמעשה שילם את מלוא התמורה עבור אותו נכס, באמצעות התקזזות בין הנכסים.

עיקרון רציפות המס, הנו מאבני היסוד כאמור של חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963 והוא מוצא ביטוי הן בגוף חוק מיסוי מקרקעין והן בפסיקת בית המשפט העליון כמפורט בע"א 8789/02 מנהל מס שבח ליפה נ' נפתלי שדמי.

לסיכום, בטרם תביעו את רצונכם לרכוש את חלקו של הצד השני בנכסי מקרקעין, במסגרת הליך גירושין, בידקו היטב האם רצון הזה לא יעלה לכם הרבה כסף ויצא שכרכם בהפסדכם.

למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ