צרו קשר
ּ

הסתלקות מירושה לטובת אדם אחר

מתי אדם מסתלק מירושה

לכאורה נראה הדבר תמוה, אדם ירש רכוש, בין במקרקעין ובין כספים או כל נכס אחר מוחשי או בלתי מוחשי, והוא מעוניין לוותר על מה שקיבל, בירושה, ללא מאמץ כלשהו. האם אין הדבר נוגד את ההיגיון? לא תמיד. הרבה פעמים מדובר בפעולה מקובלת בתוך המשפחה.

 

ישנם שלושה מקרים אופייניים להסתלקות מירושה:

  • כאשר ילדים מסתלקים מירושה לטובת ההורה שנותר בחיים.
  • משיקולי מיסוי, כאשר מכירת מה שירש היורש תהא כרוכה בתשלום מס.
  • כאשר אחד הילדים מסתלק מירושה מאחר ויש לו חובות והוא לא רוצה כי הנושים או הנאמן בפשיטת הרגל ייקחו ממנו את מה שירש.

המקרה האופייני ביותר להסתלקות מירושה הוא כאשר הורה התאלמן והילדים מסתלקים מהירושה לטובת ההורה השני. זה המקרה הנפוץ ביותר. זוהי אמירה מטעם הילדים לפיה הם דואגים להורה שנותר בחיים, וכי ברור להם שאחרי 120 שנותיו של ההורה השני – הכל יחולק בין הילדים.

בחלק מן המקרים אכן זה מה שקורה, הילדים מסתלקים מירושה שקיבלו לטובת האלמן או האלמנה, ולאחר שגם ההורה השני הולך לבית עולמו ונאסף לאבותיו – הרי שהילדים יורשים את ההורים שלהם, זוהי דרך הטבע, וככל הנראה כך גם הדברים צריכים לקרות.

 

ילד או זר מתלבשים על האלמנה ודואגים לעצמם בלבד

כאשר הדברים עובדים לפי התוכנית – הכל תקין, ואולם מה קורה כאשר על האלמנה "מתלבש" אחד הילדים, מטפל בה, מגיע אליה לבית לעיתים מזומנות, מבקר אותה, מזמין אותה לביתו ומקרב אותה לילדיו-נכדיה, ואז הוא גם דואג שעורך דין יערוך עבורה צוואה חדשה, בה הדירה (אשר ברוב משקי הבית הינה הנכס היקר ביותר) עוברת לאותו בן או בת שהיו מסורים – אזי לאחר פטירתה של האם מתחיל סכסוך עקוב מדם בין הילדים.

וישנם גם מקרים גרועים יותר בהם על האלמנה מתלבש בן זוג חדש, המציג עצמו באור חיובי, ועושק אותה. משכנע אותה למכור את הדירה ולהשקיע בעסק שיניב לה מיליונים, או מחכה לפטירתה או אז הוא טוען שהוא ידוע בציבור ומכוח סעיף 55 לחוק הירושה, באין צוואה, נחשב הוא לבעלה לצורך הירושה ומקבל הוא מחצית מכל מה שיש לה כולל מה שירשה מבעלה וכולל מה שקיבלה מילדיה אשר הסתלקו מן הירושה לטובתה.

שני המקרים המתוארים לעיל, בהם הילדים הסתלקו מן הירושה לטובת אמם האלמנה, ולאחר מכן אחד הילדים התקרב אליה בצורה טקטית או שאדם זר התלבש עליה וגזל את רכושה או ירש אותה הם המקרים האופייניים ביותר.

בכל אחד מן המקרים הללו, הילדים שהסתלקו מהירושה לטובת אחד ההורים מתחרטים עד מאוד כי ויתרו על חלקם בירושה, וחלקם לא הגיע אליהם ברבות השנים כפי שצפו וציפו אלא הם הפסידו אותו. לולא היו מסתלקים, אותו חלק ברכוש היה נותר בבעלותם מכוח ירושה על פי דין.

 

ניסיון להעלים רכוש מנושים הוא גם סיבה טובה להסתלקות

מקרה נוסף של הסתלקות שניתן לראות לא מעט בפסיקה הוא המקרה של פושט רגל או אדם המתקרב למצב כזה המסתלק מירושה כאשר הוא מגיע להסדר עם בני משפחתו שלאחר קבלת ההפטר הם יחזירו לו את חלקו. זוהי הסתלקות שבעצם מהווה עסקה למראית עין ואם הנאמן בפשיטת הרגל או הנושים יעלו על זה – הרי שהפעולה תבוטל.

 

תכנון מס

הסתלקות כתכנון מס תבוצע לאחר היוועצות בעורך דין או רואה חשבון וכאשר יתברר שהירושה הכוללת גם נכס מקרקעין תגרום לכך שישולם מס על ידי היורש אם לא יסתלק ואם הכוונה היא למכור את הנכס כך שאי אפשר יהיה לחמוק ממס בהיותו יורש. אזי מחליט היורש להסתלק מחלקו.

 

פעולת ההסתלקות הינה חד צדדית ונעשית בתצהיר

פעולת ההסתלקות לפי סעיף 6 לחוק הירושה היא פעולה חד-צדדית. לצורך ביצוע ההסתלקות אין צורך בהסכמת האדם שלטובתו נעשתה ההסתלקות. משמע כבדוגמא שלעיל, הילדים שמעוניינים להסתלק לטובת אמם שהתאלמנה מאביהם, חותמים על תצהיר בו הם מסתלקים מכלל הרכוש לטובת אמם.

וזוהי לשון סעיף 6 לחוק הירושה:

לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לעניני ירושה, או לבית המשפט כאשר הענין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה.

(ב) מי שהסתלק מחלקו בעזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

(ג) הסתלקות של קטין ושל מי שהוכרז פסול-דין טעונה אישור בית המשפט.

(ד) הסתלקות על תנאי – בטלה.

 

הסתלקות כללית והסתלקות ספציפית

הסתלקות כללית – מדובר בהסתלקות מירושה שלא לטובת גורם אחר, אלא הסתלקות כללית.

בהסתלקות בדרך זו – החלק בעיזבון שהיה מיועד ליורש שהסתלק, עובר ליורשים על פי דין של הנפטר, בהתאם לחלקיהם בירושה על פי דין.

הסתלקות ספציפית – מדובר בהסתלקות מעיזבון לטובת אדם ספציפי, אולם הדבר אפשרי רק לטובת בן/בת זוג של הנפטר, אחיו וילדו של הנפטר.

כאשר מדובר באחד מאלה – ניתן להסתלק באופן ספציפי לטובתם ואזי יראו בגורם שלטובתו הסתלק, כיורש מלכתחילה.

 

איך מסתלקים מירושה

הסתלקות מעיזבון מבוצעת באמצעות תצהיר הסתלקות במסגרתו מפרט המסתלק ממה הוא מסתלק ולטובת מי.

ניתן להסתלק מכל החלק לו זכאי המסתלק בירושה או מחלקו, אולם זאת רק באופן יחסי אלא אם כן ההסתלקות היא מ-מנה שהוגדרה באופן ברור בצוואה.

את תצהיר ההסתלקות מירושה יש להגיש לרשם הירושות או לבית המשפט ככל שההליך הועבר אליו – וממועד הגשת תצהיר ההסתלקות לרשם או לבית המשפט – נכנסת ההסתלקות לתוקף.

הסתלקות מעיזבון בדרך של התנהגות או הסתלקות בעל פה איננה תקפה.

מי שהסתלק אינו נחשב כיורש מלכתחילה

לאור כך שחוק הירושה קבע כי רואים את המסתלק כמי שלא היה יורש מלכתחילה, ישנו יתרון לשימוש בדרך זו של הסתלקות מירושה משיקולי מס – כאשר חפצים להעביר נכסים שהעברתם כרוכה בתשלום מס, כגון נכס מקרקעין – לגורם אחר – אזי בדרך של הסתלקות מעיזבון מדובר בחלק מהליך ההורשה וככזה הוא פטור מתשלום מס.

סעיף 6 לחוק הירושה הנוגע להסתלקות יורשים עבר שינויים ותוקן. הוראת סעיף 6 לחוק הירושה בטרם תוקן תיקון מס' 7 לחוק, לא אפשרה ליורש להסתלק מחלקו בנכס מסויים, אלא רק לאחר חלוקת העיזבון. כל עוד לא חולק העיזבון – לא יכול היה להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו.

יצויין כי התיקון לחוק כאמור בשנת 1985 והוספת סיפת סעיף 6(א), נוצר לאחר שהמחוקק היה מודע לשלילת אפשרות ההסתלקות מ-מנה ומנכס, כקביעת בית-המשפט העליון, ולמרות זאת הוסיף וציין את האפשרות להסתלקות מ-מנה או חלק ממנה בלבד, ולא ציין אפשרות זו בנוגע לנכס מהעיזבון.

 

מי יכול ליהנות מההסתלקות

אדם אינו יכול להסתלק מירושה עבור אדם אחר, אלא לטובת בן זוגו, אחיו או ילדו של המוריש. דהיינו, לא ניתן להסתלק מירושה עבור נושה וכדומה. במידה והיורש המבקש הסתלקות הינו קטין או פסול דין, הסתלקותו טעונה את אישורו של בית המשפט. הסתלקות מירושה אשר נעשית על תנאי – דינה להתבטל.

מועד ההסתלקות מהעיזבון הינו כל עוד לא חולק העיזבון והחל ממועד פטירתו של המוריש. כמו כן, המצווה איננו רשאי, במסגרת צוואתו, להגביל את זכותו של יורש להסתלק מהעיזבון לאחר מותו.

 

הסתלקות לאחר מתן צו ירושה

האם ניתן להסתלק מעיזבון לאחר מתן צו ירושה? סוגיה זו נדונה לא אחת בפסיקה. ההלכה היא כי במקרים בהם ניתן צו ירושה, וטרם חולק העיזבון, ניתן להסתלק מהירושה אך יהיה על הצדדים לחזור ולתקן את צו הירושה.

חזרה מהסתלקות

יורש אינו רשאי לחזור בו מהסתלקותו לאחר שהומצאה לבית המשפט או לרשם לענייני ירושה הודעת ההסתלקות מירושה. למעשה, לאחר המצאה זו, היורש איננו נחשב ליורש כלל והוא יוצא לאלתר ממעגל היורשים.

כך נאמר על ידי כב' השופטת שפרה גליק בת"ע 110645/08 :

"אין אדם יכול לחזור בו מהסתלקותו. עם הסתלקותו הוא חדל להיות בעל מעמד לעניין אותו עיזבון, ואין לטעון שהפה שאסר הוא הפה שהתיר". המצב המשפטי לנוכח חוק הירושה, איננו מזכיר את אפשרות החזרה מן החזרה.

יחד עם זאת כבר נתקלתי גם בדעות אחרות שאם היורש מתחרט לפני שההסתלקות קיבלה תוקף ובטרם הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה – יש מקום לשקול זאת.

למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ