צרו קשר
ּ

הסכם ממון

הסכם ממון ידועים בציבור

תוקפו של הסכם ממון שלא אושר כדין, בין ידועים בציבור, ובין בני זוג נשואים

עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

מהגישה הנוקשה לגישה המקלה, ועל הצורך להיוועץ בעו"ד לפני עריכת הסכם ממון

יניב ואור חיו כידועים בציבור במשך חמש שנים. היות ולאור הייתה דירה שקיבלה מהוריה במהלך השירות הצבאי שעשתה, והיות ויניב היה אדם הגון ביסודו – הסכימו הצדדים להכין בעצמם הסכם ממון, שבו יצהירו ויתחייבו כי כל הרכוש יהיה משותף מלבד הדירה של אור שנתקבלה במתנה מהוריה בטרם הכירה את יניב ובמיוחד בהתחשב בכך שיניב לא השקיע מאומה בדירה זו.

בשנה השישית לזוגיות, נכנסה אור להריון, ובני הזוג החליטו להינשא זה לזו כדמו"י, והעמידו חופשה וקידושין לשביעות רצון הורי שני הצדדים.

יניב ואור לא אישרו את ההסכם כאשר היו ידועים בציבור בפני בית המשפט או רשות מוסמכת אחרת. בזמן שהעמידו חופה שכחו לגמרי מקיומו, ולא פנו לאישורו בבית המשפט או אצל נוטריון או כל רשות מוסמכת אחרת.

בני הזוג והילד שנולד התגוררו ומתגוררים בדירה השייכת לאור. עם הזמן החליטו בני הזוג להרחיב את הדירה ולבנות על הגג, לאחר קבלת אישורים לכך מהרשות העיקונית חדר נוסף של 22 מ"ר, וזאת עשו מאמצעים משותפים, כלומר מכספים שחסכו במהלך הזוגיות ביניהם.

היה והצדדים יסתכסכו – איזו משמעות תהיה להסכם הממון שנחתם ביניהם בנוגע לדירה? האם יש משמעות כלשהי לתוספת הבניה שמומנה באמצעים משותפים? האם יש בה כדי ללמד על כך שהצדדים לא יחסו חשיבות כלשהי להסכם ולא פעלו על פיו?

הסכם ממון אשר נחתם בשעה שזוג שלא נישא חי כידועים בציבור, אינו חייב באישור רשות מוסמכת. חרף העובדה שלא אושר בבית המשפט יש לו תוקף משפטי. משמע ההסכם שנחתם בין יניב לאור כאשר היו ידועים בציבור וחיו כזוג לא חייב את אישורו בפני רשות מוסמכת או ערכאה משפטית, והוא היה בתוקף.

לעומת זאת זוג אשר חתם הסכם בהיותו זוג לא נשוי ואשר נישא לאחר מכן – צריך לאשר את אותו הסכם בבית המשפט לענייני משפחה עם הנישואין. אמנם כאשר בני הזוג חיו רק כידועים בציבור לא הייתה עליהם חובה לאשר את ההסכם ואי מתן אישור לא פגע בתקפותו, ואולם יחד עם זאת מעת הנישואין – חובה עליהם לפעול כהנחית החוק ולאשר את הסכם הממון בפני רשות מוסכמת. משמע אור ויניב בסמוך לנישואין או מיד לאחריהם היו צריכים לאשר את ההסכם והם לא עשו כן.

יתר על כן – אפשר לטעון כי מרגע שהצדדים הרחיבו את גודל הדירה או שיפצו אותה משמעותית ועשו זאת מכספים משותפים – יש שראו בהסכם כבלתי תקף, שאחרת מדוע שיניב ישקיע מכספיו בנכס שאינו שלו, ולכאורה יזרוק כספו ללא סיבה הגיונית?

אישורו של הסכם ממון בין בני זוג נשואים – חובה

רק הסכם ממון בין בני זוג נישואין צריך שיאושר בפני בית המשפט או בידי גורם מוסמך אחר על פי סע' 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון") עם נישואי בני הזוג. כל הסכם אחר תקף גם מבלי אישורו.

הכלל המנחה קובע כי הסכם ממון אשר לא אושר, חסר תוקף הוא. כך נקבע מזה שנים רבות, כגון בפרשת נציה (ע"א 490/77 נציה נ' נציה , פד"י ל"ב(2) 621) וכן בע"א 4/80 מונק נ' מונק , פ"ד ל"ו (3) 421, מפי כב' השופט לוין:

"הליכי אישור הסכם ממון בפני בית המשפט, על פי סע' 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג לא נועדו לבירור פלוגתאות בין בעלי הדין, אלא פשוטם כמשמעם, ליתן תוקף להסכם ששני בני הזוג הביאו לפני בית המשפט".

על אף האמור, ובמקרים חריגים, הוכר הצורך לסטות מכלל זה, בעטיו של עקרון תום הלב, וזאת כאשר צדדים פעלו על פיו ונהגו בנוגע להסכם כאילו אושר כדין וראו אותו כבעל תוקף מחייב לכל דבר ועניין. בע"א 151/85 רודן נ' רודן פ"ד ל"ט (3) 186, הודגם קיומו של היוצא מן הכלל האמור, כאשר בית המשפט העליון נדרש לסוגיה ופסק:

"נראה לי, כי במקרה זה מנועה המשיבה 2 מלהעלות טענה זו בשלב כה מאוחר, 9 שנים לאחר שנכרת ההסכם, לאחר שהיא קיבלה את מה שההסכם העניק לה ובעת שהיא נדרשת לעמוד בנדרש ממנה על פיו. העובדה, שהיא נהגה על­פי ההסכם במשך 9שנים, מעידה על כך, שהיא הכירה בתוקפו, וכי אישור בית המשפט המחוזי עמד בדרישותיה, וכי היא חתמה על ההסכם מתוך רצון חופשי ומתוך מודעות מלאה להשלכותיו….

בנסיבות שלפנינו, נעשה שימוש בזכות לטעון את הטענה בדבר אישור בלתי נאות של החוזה על-ידי בית משפט בחוסר תום-לב, ועל-כן דין טענה זו להידחות".

כב' השופט רובינשטיין התייחס לשאלת תוקפו של הסכם בלתי מאושר בבע"מ 7734/08 פלוני נ' פלונית, [פורסם בנבו] בזו הלשון: "בכל הנוגע להסכם ממון שלא אושר אך הצדדים נהגו לפיו, קיימת הלכה המעניקה לו תוקף מעשי מכוח עקרון תום הלב, ההשתק והמניעות. בקבעו חובה לאשר את ההסכם, הציב המחוקק גבול ברור, ולמעט באותם מקרים בהם יהיה מושתק צד להסכם מלהעלות טענה לגבי העדר אישור כדין נוכח התנהגות הצדדים להסכם, הגבול הוא זה הקבוע בחוק".

ולמקרה שהוצג –

ככל הנראה, המקרה שהועלה בפתיח למאמר זה, מדגים את החריג לכלל, בו יכיר בית המשפט גם בזכויותיו של יניב בשיעור מסויים ביחס לדירה, הן מהטעם שבני הזוג לא אישרו את הסכם הממון עם הנישואין והם מהטעם שבדרך התנהגותם לא ראו בו מסמך מחייב, דבר הבא לידי ביטוי בכך שיניב השקיע מכספיו שלו בשיפוץ ובהרחבת הדירה, וניתן להקיש מכך שבני הזוג ראו אותה כמשותפת.

יחד עם זאת, יש להביא בחשבון כי רק במקרים מעטים סטו בתי המשפט מהוראה מחייבת זו של חוק יחסי ממון הקובעת את דרך אישור ההסכם ואת העדר תקפותו ללא אישור, והדברים נעשו במשורה, ורק כדי למנוע עיוות של הצדק.

משכך, קשה לנבא מה תהיה החלטתו של בית המשפט אם יניב ואור יגיעו לפתחו אם יסתכסכו. הדבר תלוי גם בנסיבות המקרה, המשתנות ממקרה למקרה, וגם בהשקפת עולמו של השופט. הדברים אינם שחור-לבן ויש מקום להרבה וריאציות בניתוח משפטי של מקרה כמו המתואר לעיל, שאינו מקרה מורכב במיוחד והוא חוזר על עצמו בורסיה כזו או אחרת.

לאור האמור לעיל, במקרה של כניסה לזוגיות חדשה כאשר אחד מבני הזוג הוא עם רכוש רב והשני מגיע חסר כל – כדאי להיוועץ בעורך דין העוסק בגירושין ובדיני משפחה על מנת להכין הסכם ממון הוגן וטוב אשר יביא בחשבון את מירב האפשרויות היכולות לקרות בחיים ואשר יהיה צופה פני עתיד.

עורך הדין ידריך אתכם באלו מקרים צריך לאשר את הסכם הממון ובאלו מקרים אין בכך צורך ובכך יגדיל את הוודאות ויקטין סיכונים.

למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ