גבר שפעל בניגוד להסכם ממון שנכרת בינו לבת זוגו

גבר שפעל בניגוד להסכם ממון שנכרת בינו לבת זוגו

גבר שפעל בניגוד להסכם ממון שנכרת בינו לבין בת זוגו – יצא בהפסד משמעותי וזאת מאחר ובית המשפט צריך לעשות משפט ולפסוק על פי כללים מקובלים והלכות מנחות, גם אם הדבר נוגד את תחושת הבטן  ואת תחושת הצדק

עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

הצדדים חתמו על הסכם ממון ובו משטר של הפרדה רכושית מלאה ומוחלטת

טרם נישואיהם, והיו אלה נישואין שניים לכל אחד מהצדדים, חתמו הצדדים על הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין. בהתאם להוראות הסכם הממון קבעו הצדדים משטר של הפרדה רכושית מוחלטת ברכוש הרשום על שם כל אחד מהם ובפירותיו.

מאחר והיו אלה נישואין שניים לכל אחד מהצדדים כאשר כל אחד מהצדדים בא עם רכוש היסטורי נכון היה להם לערוך הסכם ממון ובו הוראה הדדית של הפרדה רכושית, דבר שיש בו הגיון רב, ואולם הגבר אשר לא פעל בהתאם להוראות ההסכם – מצא עצמו ניזוק בצורה משמעותית, ואף חסר כל, בעוד שלנישואין הגיע עם רכוש, וכך נוצר מצב אבסורדי ובלתי אפשרי.

התובע עבר להתגורר בדירה אשר בבעלות הנתבעת, יחד עמה ועם בנה מנישואיה הקודמים, והצדדים ניהלו חשבון בנק משותף, אליו הופקדו הכנסותיהם וממנו שולמו הוצאותיהם לרבות תשלומי המשכנתא עבור הדירה ואחזקת המדור.

מספר חודשים לאחר הנישואין, שוחרר התובע משירות קבע בצה"ל ואת הפיצויים שקיבל בגין שחרורו - הפקיד בחשבון המשותף. התובע מכר גם את זכויותיו במושב  ותמורתם הופקדה אף היא בחשבון המשותף.

הבעל פעל בניגוד להסכם הממון

פעולותיו של הבעל היו בניגוד לאמור בהסכם הממון לפיו הן הפיצויים והן תמורת המגרש –שייכים אך ורק לו.

לפיכך טען הבעל כי הוא הבעלים של מחצית הזכויות בדירה שעל שם האשה ולחילופין כי יש להחזיר לו את כל השקעותיו הכספיות.

לטענת הבעל, הפקדת כספים אלה בחשבון המשותף, למרות ששייכים לו בלבד, נעשתה על סמך הבטחה והתחייבות בלתי כתובה של הנתבעת כלפיו כי בתמורה לכספים אלו היא תעביר על שמו מחצית מזכויותיה בדירה. עוד טען כי הכספים שהפקיד סילקו את המשכנתא שרבצה על הדירה ועל כן רכש זכויות במקרקעין.

כיום, הבעל שנכנס לנישואין עם זכויות במגרש וכספי פיצויים ותגמולים- יוצא מחיי הנישואין לאחר הגירושין, ללא כל רכוש וממון. בעוד הנתבעת כיום בעליה של דירה ללא משכנתא, רכב חדש וכספים בחשבון.

לטענת האישה, הפקדות הכספים בוצעו לאורך שנות הנישואין מרצונו החופשי של התובע, ולצורך מימון כל הוצאותיו במהלך שנות הנישואין. עוד מציינת הנתבעת כי התובע עשה שימוש בכספים מהחשבון המשותף גם לצרכיו הפרטיים כגון תשלום דמי מזונות לבנו מנישואין ראשונים, תשלום שכ"ט לשלושה עו"ד שונים אשר ייצגו אותו בהליך המשפטי שניהל נגד הוריו.

הנתבעת מכחישה כי הבטיחה לתובע כי בתמורה להעברת הכספים תרשום את מחצית הזכויות בדירתה על שמו.

הצדדים חתמו על הסכם ממון המורה על הפרדה רכושית מוחלטת ברכוש ובפירות על שם כל אחד מהצדדים. הסכם הממון אושר וקיבל תוקף של פסק דין.

טוענת האשה כי בחתימתם על ההסכם ביקשו הצדדים למנוע מצב בו התנהגות כלשהיא של מי מהם במהלך חייהם המשותפים תתפרש שונה מכוונותיהם המוצהרות בהסכם ועל כן נקבע מפורשות כי לתובע לא יהיו זכויות בדירה גם אם ישקיע כספים בדירה באמצעות נשיאה בתשלומי המשכנתא.

עוד קבעו הצדדים כי הוראות הסכם הממון יחולו כל עוד אין הסכמה אחרת בכתב, ואין כזו- יש לכבד את הוראות ההסכם כלשונם.

החלטת בית המשפט מסתמכת על לשונו של הסכם הממון שלפיו כל רכוש מכל מין וסוג שהוא, דניידי ודלא ניידי, בין בארץ ובין בחו"ל, שיש לכל אחד מבני הזוג, בין ביום חתימת הסכם זו ובין שיצטבר לאחר מועד החתימה על הסכם הממון, בין שנצבר לפני  נישואיהם ובין שנצבר במהלכם, וכן כל טובת ההנאה ו/או הפירות ו/או הרווחים ו/או השבחה ו/או ו/או עלית ערך ו/או תגמולים אשר יופקו ו/או יצמחו ו/או יתקבלו מהרכוש, בין אם נצברו לפני חתימת הסכם הממון ובין אשר יווצרו לאחר חתימת ההסכם בין שנצבר לפני נישואיהם ובין שנצבר במהלכם - יהיו שייכים בלעדית לאותו בן זוג שהנו הבעלים הרשום ו/או המחזיק בהם ביום חתימת הסכם הממון.

עוד נקבע בהסכם הממון ספציפית כי הדירה תהיה לאשה בלבד גם אם הבעל ישלם כספים לסילוק המשכנתא, לתיקון הדירה שיפוץ או השבחה.

כעולה מהוראות ההסכם שנוסחם הובאו בהרחבה בפסק הדין-  נקבעה הפרדה רכושית מוחלטת ברכוש ובפירות הרשום על שם כל אחד מהצדדים.

אמנם, הוסכם על ידי הצדדים (בס' 6א' להסכם) על ניהול חשבון משותף אליו יפקיד כל אחד מהם את הכנסותיו, מידי חודש בחודשו ואשר ממנו ינהלו את הוצאותיהם, ברם באשר לדירת המגורים ההסכם קובע מפורשות כי זו שייכת לנתבעת בלבד, וכי לתובע אין ולא יהיו כל זכויות בה.

טעות בהפעלת שיקול הדעת וקבלת ההחלטות על ידי הבעל פועלת לרעתו

משבחר התובע להפקיד כספים אשר בבעלותו, מנכסיו ומיגיעה אישית, לחשבון המשותף, הביע, במעשה זה, את כוונתו כי יעשה שימוש בו על  ידי שני הצדדים. כאשר בהסכם עצמו נקבע כי עם פתיחת החשבון המשותף לכל אחד מהצדדים תהיה זכות משיכה עצמאית.

משמעות של חשבון משותף והפקדת כספים בחשבון משותף

בפסיקה נקבעה לא מכבר ההלכה כי פתיחת חשבון משותף משמשת ראיה לכאורה לרצון בעלי החשבון לקיים שותפות בכל הנוגע לחשבון כזה, ויש הרואים בכך אף מתנה שמקנה בעל החשבון למצטרף אליו.

משכך – מאחר והבעל הפקיד כספים בחשבון המשותף הרי שיש בכך הבעת רצון מצד הבעל כי אשתו תהיה שותפה לכספים הללו.

האם השבת הכספים לבעל הינה דבר שיש להורות עליו?

בית המשפט קובע כי משהובהרה כוונתם של הצדדים, וכך אף פעלו במשך שנות הנישואין, לא ניתן יהיה להורות עתה על השבת הכספים שהופקדו על ידי התובע בחשבון המשותף, אף אם אלה שימשו לכיסוי המשכנתא שרבצה על דירת הנתבעת

הסכם אפשר לשנות רק בדרך שבה נעשה – דהיינו בכתב

בית המשפט אף מפנה לפסק דין שניתן על ידי כב' השופט גביזון בתמ"ש 43199-06-11 בהקשר דומה שם נאמר: איני סבור כי ההשקעה הכספית של התובע בבית המגורים שאינו בר איזון עולה כדי שינוי נסיבות מהותי המצדיק סטייה מהוראות ההסכם, בוודאי הסכם ממון שאושר כדין. בהקשר לכך ראוי לציין שהתובע לא הוכיח שכל הכספים המפורטים בתצהירו שימשו לשיפוץ בית המגורים דווקא ולא לצרכים אחרים, בין שני בני הזוג ובין של התובע וילדיו.

האם פרעון המשכנתא על ידי הבעל מהווה רכישת זכות בדירה?

טוען התובע כי הכספים שהפקיד במהלך השנים שימשו, בין היתר, לסילוק המשכנתא שרבצה על דירת הנתבעת, כנגד התחייבות הנתבעת להעברת מחצית מהזכויות בדירה על שמו, מכאן מבקש הוא להסיק כי כל זכות אשר נרכשה מכספיו, ובמיוחד בהתחשב בסילוק מחצית מהמשכנתא הרובצת על הדירה- תהא שייכת לו בלבד.

דווקא לעניין הדירה, בחרו הצדדים ליחד שני סעיפים ספציפיים בהסכם הממון בהם נשללת על ידם, מכל וכל, האפשרות לתביעת זכות לבעלות או השבת כספים בגין תשלומי משכנתא ששולמו על ידם.

דרכי פרשנות של הסכם במשפט

הדרך לפרשנות הסכם (לאו דווקא הסכם ממון או הסכם גירושין) פורטה בהרחבה בפסק הדין בע"א 4628/93 מ.י נ' אפרופים וכך אומר שם כב' השופט לוין: על אומד דעתם של הצדדים לומד השופט, בראש ובראשונה, מתוך החוזה עצמו ... חוזה הוא מסגרת אינטגראטיבית. חלקיו השונים שלובים ושזורים זה, אבריו השונים משפיעים זה על זה. בפרשנות החוזה יש אפוא, מחד גיסא, להשקיף עליו כמכלול, תוך ראייתו הכוללת, ומאידך גיסא, לבחון את הקשרים בין ההוראות השונות במגמה לגבש מהן את אומד דעתם.

האם ניתן לשנות הסכם ממון כתוב באמצעות הסכמות בעל פה?

בית המשפט דוחה את טענת התובע-הבעל לפיה כי הנתבעת שינתה למעשה את האמור בהסכם הממון, בהבטחה שניתנה לו בעל פה.

סעיף 1 לחוק יחסי ממון קובע כי הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן - הסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב וכן קובע סעיף 2א לחוק זה כי הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה...או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג ... וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

הסיבה לדרישת הכתב בהסכמי ממון וגירושין

הטעם לדרישת הכתב שבסעיף 1 לחוק יחסי ממון הינו בכדי להבטיח את הרצינות הנדרשת ואת קיומה של גמירות דעת והסכמה לתוכן הסכם הממון. דרישת הכתב פורשה כדרישה מהותית, להבדיל מראייתית- הוכחתית בלבד.

כך גם נכונים הדברים בהתייחס לחוק המתנה. דרישת הכתב על-פי סעיף 5 לחוק המתנה היא מהותית. היא מבטיחה את רצינותה של ההבטחה הדרושה, במיוחד כאשר המתנה משקפת את כוונת הנותן להעשיר את המקבל ללא קבלת תמורה.

אישור הסכם ממון ושינויו –אך ורק בכתב – ובאישור בית המשפט

הצורך באישור הסכם הממון בידי ערכאה שיפוטית הקבוע בסעיף 2א לחוק יחסי ממון נועד להבטיח את גמירות דעתם של הצדדים לאמור בהסכם, את הבנתם את משמעות ההסכם ומהן התוצאות האפשריות של חתימתם על ההסכם, וכן את הסכמתם החופשית (ע"א 4/80 מונק נ' מונק, פ"ד לו(3) 421 .

הפסיקה שבה וקבעה, כי שינוי הסכם גירושין טעון אישור ערכאה שיפוטית כתנאי לתוקפו, וכי בהעדר קיומם של תנאים אלה- לא יהא לשינוי תוקף. ע"א 419/84 טוכמינץ שלעיל; ע"א 486/87 אבידור נ' אבידור, פ"ד מב(3) 499 בע"מ 4547/06 פלוני נ' פלונית,; בג"ץ 8820/07 פלוני נ' בית הדין הרבני האזורי- אשקלון,

בעניין אבידור שלעיל נקבע, כי במקרה שבני הזוג עשו הסכם נוסף מפורש ובכתב ששינה את הסכם הגירושין ביניהם, אך לא אישרו אותו כנדרש בחוק יחסי ממון- ההסכם השני אינו יכול לפגוע בתוקפו של ההסכם הראשון שאושר כדין ובזכות לאכיפתו.

כבר נקבע בפסיקה לא אחת כי המדיניות המשפטית הנכונה והראויה היא להעניק וודאות להסכם הממון כך שיהיה ברור ששינוי צריך להיעשות בכתב ובאישור בית המשפט. אם בית המשפט ייתן יד לשינוי הסכם ממון בדרך של התנהגות, יביא הדבר לחוסר ודאות מוחלט, באשר כל צד יוכל לתקוף את הסכם הממון ולטעון כי הוא שונה בהתנהגות ובכך תסוכל מטרת הסכם הממון שנועד להבטיח יציבות, ביטחון וודאות.

כך נקבע כי הסכם גירושין שאושר וניתן לו תוקף של פסק דין הינו שריר וקיים וניתן לאוכפו כל עוד לא בוטל או שונה בדרך שנקבעה בחוק יחסי ממון, דהיינו: השינוי נעשה בכתב ואושר ע"י ביהמ"ש.

תוצאת פסק הדין – הגבר יצא ניזוק כלכלית

התוצאה הסופית של פסק הדין עושה אולי משפט אבל אינה עושה צדק עם הבעל שלא רק שהינו חסר זכויות בדירה אלא גם כספים שהיו רק שלו הושקעו בדירה וכיסו את המשכנתא שרבצה עליה וכך הוא יוצא מן הנישואין עם הרבה פחות ממה שנכנס אליהם.

התוצאה קשה ולא קל להשלים עמה. בית המשפט אולי עשה משפט אך לא צדק. אולי נכון היה לעשות שימוש בסעיף 8 לחוק בית המשפט לענייני משפחה על מנת ליצור איזון שונה ובכך להמתיק במעט את הגלולה המרה.

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+